Gwaharddiad Defnydd Dros Dro

Rydym yn cyflwyno ‘Gwaharddiad Defnydd Dros Dro’ yn Sir Benfro, neu ‘Gwaharddiad Pibau Dyfrhau’ i roi ei enw mwy cyffredin.

Yn dilyn y flwyddyn sychaf ers 1976, tymereddau cynhesaf erioed a chynnydd yn y galw am ddŵr, mae adnoddau dŵr (neu gronfeydd dŵr) ar gyfer ardal Sir Benfro wedi cyrraedd lefelau sychder.

Er nad yw hyn yn peri risg uniongyrchol i gyflenwadau dŵr ar gyfer yr ardal, rydym yn gorfod cymryd camau i sicrhau y bydd digon o ddŵr yn parhau i fod ar gael i gwsmeriaid ac i ddiogelu’r amgylchedd lleol.

O 08.00am ar 19 Awst, bydd Gwaharddiad Defnydd Dros Dro (TUB), neu ‘gwaharddiad pibau dyfrhau’ i roi ei enw cyffredin, yn dod i rym i gwsmeriaid yn Sir Benfro a rhan fach gyfagos o Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn yn golygu os ni sy’n cyflenwi’r dŵr i chi yn yr ardal hon, ni fyddwch yn cael defnyddio piben ddyfrhau i wneud pethau yn eich eiddo ac o’i amgylch fel dyfrhau planhigion neu lenwi pyllau padlo neu dwbâu twym.

Bydd y gwaharddiad ar waith hyd nes y byddwn wedi cael digon o law i ail-lenwi ein hadnoddau dŵr.

Rydym eisoes yn gwneud llawer o waith yn yr ardal i helpu gyda chadwraeth dŵr. Mae hyn wedi cynnwys cludo dŵr o ardaloedd cyfagos a chynyddu nifer y timau sydd gennym yn gweithio yn yr ardal i ganfod ac atgyweirio gollyngiadau. Nawr mae angen i bob un ohonom chwarae ein rhan i helpu i sicrhau bod digon o ddŵr i bara tan ddiwedd yr Haf ac i’r Hydref ac rydym yn diolch i’n cwsmeriaid yn yr ardal am weithio gyda ni i leihau eu defnydd.

Gallwch ddysgu mwy am beth mae’r cyfyngiadau’n ei olygu i chi drwy fynd i’n tudalen cwestiynau cyffredin hwylus.Mae map yn dangos yr ardaloedd y mae’r gwaharddiad dros dro yn weithredol ynddynt i’w weld isod.

Gwiriwch eich ardal

Os ydych wedi cael llythyr gennym yn rhoi gwybod am y gwaharddiad dros dro mae eich eiddo yn yr ardal y mae’r cyfyngiadau’n berthnasol iddi.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein system gwirio cod post hwylus i weld a yw’r gwaharddiad yn berthnasol i’ch eiddo chi.


{{postcode}} - Nid effeithir mewn ardal y mae’r Gwaharddiad Defnydd Dros Dro yn effeithio arni.

Nid ydych mewn ardal y mae’r Gwaharddiad Defnydd Dros Dro yn effeithio arni, ond parhewch i ddefnyddio dŵr yn ddoeth.

 • Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

  Er efallai eich bod wedi clywed am waharddiad pibau dyfrhau yn y gorffennol, efallai nad ydych yn gwbl ymwybodol o’r hyn na chaniateir.

  O dan y cyfyngiadau, ni chaniateir defnyddio piben ddyfrhau gan gynnwys systemau chwistrellu, pibau diferu, systemau dyfrhau awtomatig a dyfeisiau tebyg ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

  Camau Sychder

  Cam 1 – Dim Cyfyngiadau

  Beth sy’n digwydd yn ystod y cam hwn?
  Rydym yn parhau i gynnal ein gweithgareddau effeithlonrwydd dŵr a lleihau gollyngiadau arferol.

  Pa gyfyngiadau sydd ar wneud pethau?
  Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ddefnyddio dŵr ond parhewch i’w ddefnyddio’n ddoeth.

  Cam 2 – Cyn Cyfyngiadau

  Beth sy’n digwydd yn ystod y cam hwn?
  Dyma’r cyfnod i bob pwrpas pan fyddwn yn paratoi am sychder oni bai y cawn lawer iawn o law. Os bydd lefelau adnoddau dŵr yn parhau i ostwng, bydd yn rhaid i ni gyflwyno cyfyngiadau dŵr i leihau faint rydym yn ei ddefnyddio.

  Beth fyddwn ni’n ei wneud:

  • Cynyddu’n gwaith i ganfod ac atgyweirio gollyngiadau
  • Cyflenwi dŵr i’n cwsmeriaid yn y ffordd orau posibl
  • Cynyddu’r gwaith o hyrwyddo ffyrdd o arbed dŵr a hysbysebu cynhyrchion effeithlonrwydd dŵr
  • Defnyddio’r cyfryngau i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dyfeisiau effeithlonrwydd dŵr
  • Gweithio gyda sefydliadau partner i flaengynllunio

  Pa gyfyngiadau sydd ar wneud pethau?
  Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar wneud unrhyw beth ar hyn o bryd, ond gallwch helpu drwy leihau faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio

  Mae awgrymiadau defnyddiol ar arbed dŵr ar gael gennym yma.

  Cam 3 – Gwaharddiad Defnydd Dros Dro (gwaharddiad pibau dyfrhau)

  Beth sy’n digwydd yn ystod y cam hwn?
  Pan fo sychder wedi’i ddatgan mewn ardal, byddwn yn cymryd camau pellach i arbed a chyflenwi dŵr, gan gynnwys cyflwyno’r cam cyntaf o gyfyngiadau – Gwaharddiadau Defnydd Dros Dro.

  Beth fyddwn ni’n ei wneud:

  • Gweithredu Gwaharddiad Dros Dro ar rai ffyrdd o ddefnyddio dŵr
  • Paratoi ar gyfer defnyddio cynlluniau ychwanegol i gael rhagor o ddŵr i’r cyflenwad
  • Cynyddu ein gweithgareddau cyfathrebu
  • Parhau â’r holl weithgareddau cyflenwi blaenorol
  • Gwneud cais am orchmynion sychder a thrwyddedau sychder i gyfyngu ymhellach ar ddefnydd cwsmeriaid o ddŵr neu dynnu mwy o ddŵr o’r amgylchedd
  • Cynyddu eto ein gwaith o ganfod ac atgyweirio gollyngiadau

  Pa gyfyngiadau sydd ar wneud pethau?

  Stage 4 - Drought Order Restrictions

  Beth sy’n digwydd yn ystod y cam hwn?
  Mae symud i Sychder Difrifol yn golygu bod straen sylweddol ar ein hadnoddau dŵr ac felly mae angen camau mwy byth i reoli galw ein cwsmeriaid am ddŵr a chynyddu’r cyflenwad sydd ar gael i ni.

  Beth fyddwn ni’n ei wneud:

  • Gweithredu cynlluniau ychwanegol i gael rhagor o ddŵr i’r cyflenwad
  • Gweithredu cyfyngiadau pellach ar ddefnydd ein cwsmeriaid o ddŵr drwy orchymyn sychder
  • Tynnu dŵr ychwanegol o’r amgylchedd lle rydym wedi cael trwydded/gorchymyn sychder i wneud hynny
  • Cynyddu eto ein gwaith o ganfod ac atgyweirio gollyngiadau pan fo hynny’n bosibl
  • Parhau i gynyddu ein negeseuon i’n cwsmeriaid, gan bwysleisio difrifoldeb y sefyllfa a’r angen am eich cymorth

  Cam 5 – Codi’r Cyfyngiadau

  Beth sy’n digwydd yn ystod y cam hwn?
  Byddwn yn codi’r cyfyngiadau ar ddefnydd dŵr ac yn parhau â’n gweithgareddau effeithlonrwydd dŵr a lleihau gollyngiadau arferol. Byddwn yn parhau â’n gweithgareddau arferol i atgoffa cwsmeriaid i ddefnyddio dŵr mewn modd effeithlon drwy'r amser.

  Pa gyfyngiadau sydd ar wneud pethau?
  Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ddefnyddio dŵr ond parhewch i’w ddefnyddio’n ddoeth.

  7 diwrnod yr wythnos

  Mae ein timau'n gweithio saith diwrnod yr wythnos, ac yn aml dros nos, i drwsio gollyngiadau ar unwaith.

  Ond mae cael y dŵr trwy ein pibellau'n ddigon cyflym yn dipyn o her mewn rhai ardaloedd, ac mae hyn yn aml yn waeth yn ystod y cyfnodau prysur - gyda'r nos ac ar benwythnosau fel rheol.

  Trwy ddefnyddio'r holl ddŵr sydd ei angen arnoch, gan ofalu i beidio â'i wastraffu, gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

  Os byddwch yn sylwi ar ollyngiad, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) neu cliciwch yma.

  Hysbysiad Cyhoeddus: Gwaharddiad Dros Dro ar Ddefnyddio Dŵr

  PDF, 63.5kB

  Mae Dŵr Cymru Cyfyngedig yn hysbysu, yn unol ag adrannau 76 a 76A–C o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991, bod y defnyddiau canlynol o ddŵr a gyflenwir gan Dŵr Cymru Cyfyngedig dan gyfyngiadau.