Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

A allech chi arbed arian drwy fod ar fesurydd dŵr?


Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu yn ceisio lleihau eich bil? Efallai y byddech chi’n arbed arian drwy gael mesurydd dŵr wedi’i osod.

Pam newid i fesurydd dŵr?

  • Gallech arbed arian (y lleiaf o ddŵr a ddefnyddiwch, y lleiaf fydd eich bil!)
  • Fe wnawn ni ei osod am ddim (i aelwydydd yn unig)
  • Mae’n helpu i leihau eich ôl-troed carbon (mae aelwydydd sydd â mesuryddion yn tueddu i ddefnyddio llai o ddŵr)
  • Cewch newid yn ôl i’ch taliad heb ei fesur unrhyw bryd hyd at 2 flynedd o’r dyddiad y gosodwyd y mesurydd*.

*Mae’r dewis hwn ar gael ddim ond i gwsmeriaid sydd wedi newid o gyflenwad heb ei fesur i un mesuredig. Os ydych chi’n symud i eiddo sydd â mesurydd eisoes, nid yw’r dewis hwn ar gael.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd isod i weld os gallech chi newid ac arbed.

Ddim yn siŵr os yw mesurydd yn addas i chi?

Cyn i chi benderfynu, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd isod i gael amcan o beth fyddem ni’n ei ddisgwyl i’ch bil fod pe byddech chi ar fesurydd. Byddwn ni’n gofyn rhai cwestiynau i chi ac yna yn amcangyfrif eich taliadau. Gallai hyn eich helpu  i benderfynu a yw mesurydd yn iawn i chi.

Ein taliadau mesuredig

Mae taliadau mesuredig wedi eu seilio ar gost gwasanaeth penodedig a faint o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio.

Os ydych chi’n penderfynu newid i fesurydd dŵr, byddwn ni’n anfon bil atoch chi bob chwe mis.

Darganfyddwch mwy am daliadau mesuredig yma.

Allech chi arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd dŵr?

A ydych yn byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu’n bwriadu lleihau eich bil? Efallai y byddwch yn arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.

Atebwch ychydig o gwestiynau i weld beth allai eich bil fod pe baech chi ar fesurydd!

Faint o bobl sy'n byw yn eich eiddo?

Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant

{{ displayNumber }}

Sut ydych chi'n defnyddio eich dŵr?

Ydych chi'n defnyddio cawod pŵer, peiriant golchi dillad neu beiriant golchi llestri, taenellwr gardd, neu bibell ddŵr?

Dewiswch ydy neu nac ydy

Eich amcangyfrif misol

Ar sail yr wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi, byddem ni’n disgwyl i'ch bil fod tua £{MonthlyCharge} y mis pe baech yn newid i fesurydd.

Amcangyfrif yn unig yw hwn, gall eich bil fod yn uwch neu'n is na hyn yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio. Byddai eich bil wedi’i seilio ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio bob 6 mis.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch isod am fwy o wybodaeth.

Gallai eich bil bod o gwmpas

£{{monthlyCharge}}

y mis

neu £{AnnualCharge} y blwyddyn.

Y Camau Nesaf

Cam 1
Llenwch ein ffurflen gais ar-lein drwy glicio’r botwm isod. Byddwn yn gosod mesurydd o fewn 3 mis o dderbyn eich cais (pan ei bod yn ymarferol gwneud hynny).

Cam 2
Byddwn ni’n cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i ymweld â’ch eiddo.

Cam 3
Byddwn yn dod i’r eiddo i weld a ellir gosod mesurydd.

  • Os gallwn ni osod y mesurydd ar y diwrnod cyntaf y byddwn yn ymweld â chi, byddwn yn gwneud hynny
  • Os na allwn ni osod mesurydd ar y diwrnod cyntaf y byddwn yn ymweld, byddwn yn dweud wrthych chi pam mae angen i ni alw eto
  • Os na allwn ni osod mesurydd ond y gallech chi wneud peth gwaith i ganiatáu i ni osod mesurydd (e.e. gosod stop tap mewnol, datgelu rhywfaint o’r pibwaith), byddwn yn gofyn i chi wneud y gwaith ac yn galw eto i osod y mesurydd ar ôl i chi  wneud y gwaith
  • Os na allwn ni osod mesurydd o gwbl, ac na fydd unrhyw waith yn gwneud hynny’n bosibl, byddwn ni’n dweud wrthych chi beth yw’r rheswm am hynny ac efallai byddwn ni’n eich gosod chi ar ein Tâl Mesuredig Wedi’i Asesu

Bydd angen i chi barhau i dalu eich taliadau tan i’r bil gael ei sefydlu.

O fewn mis i’r mesurydd gael ei osod, byddwn yn diweddaru eich cyfrif dŵr a byddwn yn anfon yr holl fanylion atoch, a pha un a ydym ni wedi adolygu unrhyw gynllun talu neu fod ad-daliad ar ei ffordd i chi.