Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Cyngor i Fyfyrwyr


Er mwyn helpu i'w gwneud yn haws i chi ymgartrefu yn eich llety newydd, rydym ni wedi paratoi cyngor ar yr hyn y dylech chi ei wneud pan fyddwch yn symud tŷ a phryd y mae angen i chi dalu. 

Mae cymorth ychwanegol ar gael

Mae bod yn y Brifysgol yn un o gyfnodau mwyaf cyffrous eich bywyd, ond rydym ni’n sylweddoli y gall y Coronafeirws fod yn achosi ansicrwydd a phryder. Mae hwn yn gyfnod anodd a phryderus i bawb ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gynnig gymaint o gymorth â phosib i’n holl gwsmeriaid.

Dysgu mwy

 Pryd y dylech chi roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud

Nid yw symud tŷ yn fyfyriwr yn wahanol i unrhyw un arall. Gallwch chi weld pryd y mae angen i chi roi gwybod i ni eich bod wedi symud yma. Gallwch chi hefyd lenwi ein ffurflen rwydd ar-lein i ddweud wrthym eich bod yn symud i mewn neu allan o eiddo a hefyd os ydych yn symud i eiddo arall mewn ardal yr ydym yn ei gwasanaethu.

Pryd byddwch chi’n cael bil

Caiff myfyrwyr eu bilio am yr amser y maent yn ei dreulio fel tenantiaid eiddo. Er enghraifft, os byddwch chi’n llofnodi cytundeb tenantiaeth o 1 Gorffennaf ymlaen, byddwn ni’n eich bilio o 1 Gorffennaf ymlaen.

Bydd y ffordd y byddwn yn eich bilio yn amrywio rhwng eiddo lle mae mesurydd ac eiddo lle nad oes mesurydd:

 • Eiddo â mesurydd: byddwn ni’n eich bilio ar sail y dŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, wedi ei fesur mewn metrau ciwbig, plws tâl sefydlog ar sail maint y mesurydd yn yr eiddo. Cliciwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am ein taliadau â mesurydd. Os na fyddwch yn defnyddio unrhyw ddŵr, cewch eich bilio am y taliadau sefydlog yn unig.
 • Eiddo heb fesurydd: byddwn ni’n eich bilio o’r dyddiad y mae eich tenantiaeth yn cychwyn tan 31 Mawrth. Wedyn, byddwn yn cyhoeddi bil newydd a fydd yn amlinellu’ch taliadau ar gyfer y 12 mis o 1 Ebrill ymlaen, a byddwch yn gyfrifol am dalu hwnnw nes eich bod yn symud allan

Efallai y byddwch yn cael bil o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol ond eich bod chi’n bwriadu symud allan ym mis Gorffennaf. Peidiwch â phoeni, os talwch y bil yn llawn, pan fydd eich cyfrif yn cael ei gau, gellir trosglwyddo’r credyd i’ch cyfrif newydd neu ei ad-dalu ichi drwy gyfrwng siec. Os byddwch yn talu ar drefniant, yna bydd angen ichi barhau i dalu fel arfer a rhoi gwybod inni pan fyddwch yn symud allan fel y gallwn atal y taliadau.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sydd i fod yn gyfrifol am y bil?

Os mai chi sy’n gyfrifol am dalu’r bil yn ôl eich cytundeb tenantiaeth, yna gall unrhyw ddau denant fod yn brif enwau ar y cyfrif. Gall tenantiaid eraill sy’n byw yno gael eu nodi ar y cyfrif a chael awdurdod i wneud newidiadau.

Os cawn yr wybodaeth gan y landlord, ychwanegir y ddau enw cyntaf a ddarperir at y cyfrif.

A ydych chi’n cynnig cyfradd ddisgownt i fyfyrwyr?

Nac ydym. Nid oes disgownt na thariff myfyrwyr ar gael.

A oes angen cyfrif arnaf i os ydw i’n byw mewn Neuadd Breswyl?

Nac oes. Os ydych chi’n byw mewn Neuadd Breswyl, yna bydd eich trethi dŵr yn cael eu cynnwys gyda’ch rhent.

A ydw i’n dal i dalu fy mil y tu allan i’r tymor academaidd? E.e. Yn ystod yr haf, y Nadolig ac ati

Ydych. Caiff eich cyfrif ei agor ar ddyddiad eich tenantiaeth (ar 1 Gorffennaf fel arfer) ac rydych yn gyfrifol amdano hyd at ddiwedd eich tenantiaeth.

Rydym ni’n aros yn yr un tŷ y flwyddyn nesaf, a oes angen imi symud allan beth bynnag ar ddiwedd y flwyddyn hon?

Nac oes. Os ydych chi’n aros yn yr eiddo ar draws blynyddoedd academaidd, yna nid oes angen ichi roi gwybod inni. Parhewch â’ch cyfrif a rhowch wybod inni pan fyddwch yn symud.

Beth sy’n digwydd os byddwn yn symud cyn diwedd y flwyddyn?

Os byddwch yn symud cyn i’ch blwyddyn academaidd ddod i ben, yna rhowch wybod inni gan ddefnyddio ein ffurflenni symud – efallai y bydd angen ichi ddefnyddio ffurflen symud i mewn neu ffurflen symud allan, gan ddibynnu ar ble yr ydych chi’n symud iddo.