COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Cyngor i Fyfyrwyr


Er mwyn helpu i'w gwneud yn haws i chi ymgartrefu yn eich llety newydd, rydym ni wedi paratoi cyngor ar yr hyn y dylech chi ei wneud pan fyddwch yn symud tŷ a phryd y mae angen i chi dalu. 

Mae cymorth ychwanegol ar gael

Mae bod yn y Brifysgol yn un o gyfnodau mwyaf cyffrous eich bywyd, ond rydym ni’n sylweddoli y gall y Coronafeirws fod yn achosi ansicrwydd a phryder. Mae hwn yn gyfnod anodd a phryderus i bawb ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gynnig gymaint o gymorth â phosib i’n holl gwsmeriaid.

Dysgu mwy

 Pryd y dylech chi roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud

Nid yw symud tŷ yn fyfyriwr yn wahanol i unrhyw un arall. Gallwch chi weld pryd y mae angen i chi roi gwybod i ni eich bod wedi symud yma. Gallwch chi hefyd lenwi ein ffurflen rwydd ar-lein i ddweud wrthym eich bod yn symud i mewn neu allan o eiddo a hefyd os ydych yn symud i eiddo arall mewn ardal yr ydym yn ei gwasanaethu.

Pryd byddwch chi’n cael bil

Caiff myfyrwyr eu bilio am yr amser y maent yn ei dreulio fel tenantiaid eiddo. Er enghraifft, os byddwch chi’n llofnodi cytundeb tenantiaeth o 1 Gorffennaf ymlaen, byddwn ni’n eich bilio o 1 Gorffennaf ymlaen.

Bydd y ffordd y byddwn yn eich bilio yn amrywio rhwng eiddo lle mae mesurydd ac eiddo lle nad oes mesurydd:

  • Eiddo â mesurydd: byddwn ni’n eich bilio ar sail y dŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, wedi ei fesur mewn metrau ciwbig, plws tâl sefydlog ar sail maint y mesurydd yn yr eiddo. Cliciwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am ein taliadau â mesurydd. Os na fyddwch yn defnyddio unrhyw ddŵr, cewch eich bilio am y taliadau sefydlog yn unig.
  • Eiddo heb fesurydd: byddwn ni’n eich bilio o’r dyddiad y mae eich tenantiaeth yn cychwyn tan 31 Mawrth. Wedyn, byddwn yn cyhoeddi bil newydd a fydd yn amlinellu’ch taliadau ar gyfer y 12 mis o 1 Ebrill ymlaen, a byddwch yn gyfrifol am dalu hwnnw nes eich bod yn symud allan

Efallai y byddwch yn cael bil o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol ond eich bod chi’n bwriadu symud allan ym mis Gorffennaf. Peidiwch â phoeni, os talwch y bil yn llawn, pan fydd eich cyfrif yn cael ei gau, gellir trosglwyddo’r credyd i’ch cyfrif newydd neu ei ad-dalu ichi drwy gyfrwng siec. Os byddwch yn talu ar drefniant, yna bydd angen ichi barhau i dalu fel arfer a rhoi gwybod inni pan fyddwch yn symud allan fel y gallwn atal y taliadau.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sydd i fod yn gyfrifol am y bil?

Os mai chi sy’n gyfrifol am dalu’r bil yn ôl eich cytundeb tenantiaeth, yna gall unrhyw ddau denant fod yn brif enwau ar y cyfrif. Gall tenantiaid eraill sy’n byw yno gael eu nodi ar y cyfrif a chael awdurdod i wneud newidiadau.

Os cawn yr wybodaeth gan y landlord, ychwanegir y ddau enw cyntaf a ddarperir at y cyfrif.

A ydych chi’n cynnig cyfradd ddisgownt i fyfyrwyr?

Nac ydym. Nid oes disgownt na thariff myfyrwyr ar gael.

A oes angen cyfrif arnaf i os ydw i’n byw mewn Neuadd Breswyl?

Nac oes. Os ydych chi’n byw mewn Neuadd Breswyl, yna bydd eich trethi dŵr yn cael eu cynnwys gyda’ch rhent.

A ydw i’n dal i dalu fy mil y tu allan i’r tymor academaidd? E.e. Yn ystod yr haf, y Nadolig ac ati

Ydych. Caiff eich cyfrif ei agor ar ddyddiad eich tenantiaeth (ar 1 Gorffennaf fel arfer) ac rydych yn gyfrifol amdano hyd at ddiwedd eich tenantiaeth.

Rydym ni’n aros yn yr un tŷ y flwyddyn nesaf, a oes angen imi symud allan beth bynnag ar ddiwedd y flwyddyn hon?

Nac oes. Os ydych chi’n aros yn yr eiddo ar draws blynyddoedd academaidd, yna nid oes angen ichi roi gwybod inni. Parhewch â’ch cyfrif a rhowch wybod inni pan fyddwch yn symud.

Beth sy’n digwydd os byddwn yn symud cyn diwedd y flwyddyn?

Os byddwch yn symud cyn i’ch blwyddyn academaidd ddod i ben, yna rhowch wybod inni gan ddefnyddio ein ffurflenni symud – efallai y bydd angen ichi ddefnyddio ffurflen symud i mewn neu ffurflen symud allan, gan ddibynnu ar ble yr ydych chi’n symud iddo.