Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Ffyrdd o dalu fy mil


I hwyluso pethau, rydyn ni wedi rhestru’r gwahanol ddulliau o dalu’ch bil ar y dudalen hon. Cymrwch gip arnyn nhw i weld beth sydd orau i chi.

Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Wrth dalu drwy ddebyd uniongyrchol bydd gennych y dewis o rannu eich bil yn rhandaliadau a gwneud taliadau sy’n fwy hyblyg i chi a hynny heb gost ychwanegol.

Beth yw buddion sefydlu cynllun talu Debyd Uniongyrchol?

  • Gallwch rannu eich bil yn rhandaliadau (heb unrhyw gost ychwanegol)
  • Mae cynllun talu yn ei gwneud yn haws i chi gynllunio eich trefniadau ariannol
  • Mae gennych hyblygrwydd i ddewis pa mor aml yr ydych yn talu

Pan rydym yn cyfrifo swm eich rhandaliad, byddwn ni’n sicrhau bod eich taliadau yn talu eich costau presennol ac unrhyw ôl-ddyledion (os yw’n berthnasol). Byddwn yn rhoi gwybod i chi faint bydd hyn pan fyddwn wedi sefydlu eich cynllun. Os ydych chi’n credu nad yw’r taliadau’n fforddiadwy, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni drafod opsiynau talu eraill gyda chi.

Ar-lein neu dros y ffôn gan ddefnyddio Cerdyn Credyd / Debyd

Defnyddiwch ein gwasanaeth talu ar-lein neu linell talu wedi’i hawtomeiddio ar 0800 028 5209 i dalu eich bil cyfan neu randaliad yr ydych wedi cytuno arno gyda ni. Mae’n ddiogel, yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch dalu pan fo’n gyfleus i chi.

Rhyngrwyd / Bancio Ffôn / Drwy BACS

Defnyddiwch eich bancio ffôn neu ryngrwyd i dalu eich bil cyfan neu randaliad yr ydych wedi cytuno arno gyda ni.

Os ydych chi’n talu o gyfrif banc y DU bydd  angen:*

  • Cod didoli: - 522107
  • Rhif cyfrif: - 01500007

Os ydych chi’n talu o gyfrif tramor, bydd angen:*

  • Rhif IBAN: - GB51 NWB 5221 0701 5000 07
  • Rhif BIC: - NWBK GB 2L

*Pan fyddwch chi’n gwneud eich taliad, nodwch eich rhif cyfeirnod cwsmer 10 neu 12 digid a ddangosir ar unrhyw fil neu lythyr yr ydym wedi’i anfon atoch. Dyma sut y byddwn yn anfon eich taliad i’r cyfrif dŵr cywir.

Cerdyn Talu

Os nad yw Debyd Uniongyrchol yn addas ar eich cyfer chi, ond rydych chi eisiau gwasgaru eich bil dros randaliadau, gallwch sefydlu cerdyn talu.
Ewch â’ch cerdyn talu a’ch taliad i’ch Swyddfa Bost leol, neu unrhyw siop, gorsaf betrol ac ati lle caiff arwydd PayPoint ei arddangos. Nid oes taliad ychwanegol wrth dalu â cherdyn talu. Dewch o hyd i’ch man PayPoint agosaf a gwnewch gais am gerdyn talu yma.

Mewn unrhyw Fanc neu Swyddfa Bost

Talwch am ddim mewn unrhyw fanc neu Swyddfa Bost. Cwblhewch y slip talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef gyda chi. Gwiriwch oriau agor cangen leol eich swyddfa bost.

Sylwer nad oes modd i chi dalu gyda siec mewn Swyddfa Bost.

Llyfrynnau Talu

Ydym yn cynnig llyfrynnau talu fel opsiwn talu mwyach.Y prif resymau dros hyn yw:

  • Nid yw'r broses o gynhyrchu llyfrynnau yn ecogyfeillgar
  • Mae'r broses o gynhyrchu llyfrynnau yn mynd yn anoddach – nid yw llawer o ddarparwyr print yn cynhyrchu llyfrynnau mwyach, gan ei gwneud yn anoddach dod o hyd i systemau sy'n eu cynhyrchu a chynnal y systemau hynny
  • Mae cyn lleied o gwsmeriaid yn talu drwy'r dull hwn fel nad yw'n hyfyw o safbwynt economaidd i barhau i'w gynnig mwyach