Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Tariff WaterSure


Os oes gennych fesurydd eisoes, neu os ydych chi wedi gofyn am un, mae'r cynllun WaterSure yn rhoi terfyn ar y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Sut mae'n gweithio? 

Mae WaterSure yn rhoi terfyn ar swm eich bil blynyddol mesuredig fel na fyddwch yn talu dros swm penodol ar gyfer y flwyddyn, ni waeth faint yr ydych yn ei ddefnyddio.

Cost WaterSure Cymru o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 yw £350 (£150 ar gyfer dŵr, £210 ar gyfer carthffosiaeth). 

Ydw i'n gymwys? 

Mae'r cynllun ar gael i gwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr yn barod, neu sy'n penderfynu cael mesurydd dŵr wedi'i osod. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod yn derbyn budd-dal cymwys neu gredyd treth a naill ai: 

 1. bod â 3 neu fwy o blant dan 19 oed yn byw yn eich cartref y cewch hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer, neu 
 2. fod ag aelod yn eich cartref â chyflwr meddygol sy’n golygu bod angen defnyddio llawer mwy o ddŵr nag arfer 

Budd-daliadau cymwys 

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Plant (ac eithrio teuluoedd sy'n cael yr elfen deuluol yn unig)
 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Cyflyrau meddygol 

Gall cyflyrau cyffredin y mae angen defnyddio llawer mwy o ddŵr nag arfer gynnwys: 

 • Digroeni (clefyd croen sy'n pilio)
 • Croen diferol (ecsema, soriasis, briwiau chwyddedig)
 • Anymataliaeth
 • Stoma'r Abdomen
 • Clefyd Crohn
 • Methiant Arennol sy'n gofyn am gael dialysis yn y cartref (heblaw pan fo'r awdurdod iechyd yn cyfrannu at gost y dialysis)

Arall: cyflwr meddygol arall sy'n golygu bod angen defnyddio llawer mwy o ddŵr ychwanegol

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer WaterSure Cymru os:

 • Nad oes mesurydd dŵr wedi'i osod yn eich eiddo. Os hoffech gael mesurydd wedi'i osod er mwyn bod yn gymwys, cwblhewch ffurflen gais WaterSure Cymru, gan gynnwys y ffurflen i wneud cais am fesurydd ar dudalen 5.
 • Rydych yn dyfrio eich gardd gydag offer na ddelir â llaw megis taenellwr neu system ddyfrhau ddomestig.
 • Mae gennych bwll nofio neu bwll sy'n gallu dal mwy na 10,000 litr.
 • Nid hwn yw eich prif gartref.
 • Caiff eich eiddo ei ddefnyddio at ddibenion masnachol..
 • Rydych yn rhannu taliadau eich bil gyda'ch cymydog/cymdogion.

Sut mae

gwneud cais?

Gallwch wneud cais drwy lawrlwytho ein ffurflen gais WaterSure Cymru.

Lawrlwytho gais