Tariff HelpU


Mae’r tariff HelpU yn helpu cartrefi incwm isel drwy roi terfyn ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Sut mae’n gweithio?

Mae’r tariff HelpU yn helpu'r aelwydydd â’r incwm isaf yn ein rhanbarth. Os byddwch yn gymwys, byddwn yn rhoi uchafswm ar eich bil dŵr fel na fyddwch yn talu mwy na swm penodol am y flwyddyn.

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, ni fyddwch chi byth yn talu mwy na’r hyn yr ydych chi wedi ei ddefnyddio. Os yw eich defnydd yn llai nag uchafswm HelpU, byddwch yn cael bil am y dŵr yr ydych chi wedi ei ddefnyddio yn unig.

Cost flynyddol HelpU yw £266.47 (£114.98 am ddŵr, £151.49 am garthffosiaeth). Mae’r tariff ar agor o 1 Awst 2020.

A ydych chi'n gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer HelpU:

 • mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig,
 • mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd,
 • mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd a ddangosir yn y tabl isod.
Maint yr Aelwyd Trothwy Incwm
1 £9,700
2 £14,600
3+ £16,100

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni nifer y bobl sy’n byw ar yr aelwyd (gan gynnwys plant) a chynnwys yr holl incwm y mae eich aelwyd yn ei gael gan feddianwyr sy’n byw yn eich eiddo sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Dyma restr o’r mathau o brofion sy’n dibynnu ar brawf modd y mae’n rhaid i rywun ar yr aelwyd fod yn derbyn o leiaf un ohonynt:

 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

Nodyn Arbennig: Rydym yn eithrio rhai mathau o incwm o’r cyfrifiad incwm cyfunol blynyddol aelwyd (fel y Budd-dal Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor a budd-daliadau anabledd/gofalwyr a phremiymau).

Byddai hefyd angen i chi wneud cais newydd am y tariff ar ddiwedd pob cyfnod o 12 mis.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Telerau ac Amodau.

Gwneud cais ar-lein

drwy ein ffurflen gais HelpU.

Os ydych chi'n aelwyd incwm isel ac yn derbyn budd-daliadau prawf modd, efallai y byddwch chi'n gymwys i dderbyn cefnogaeth trwy ein tariff HelpU i leihau eich taliadau yn y dyfodol.

Cais ar-lein