Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Cymorth gyda biliau


Os ydych chi’n cael trafferth yn fforddio talu eich bil, peidiwch â’i anwybyddu, mae gennym ni nifer o ffyrdd y gallwn ni eich helpu a gwneud eich biliau’n fwy fforddiadwy.

Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn anodd ac yn annisgwyl, a gall amodau personol newid yn gyflym iawn. Os ydych mewn dyled, yn ei chael yn anodd talu eich bil - neu’n credu y gallech ei chael yn anodd yn y dyfodol - peidiwch â phoeni, mae llawer o ffyrdd y gallwn helpu.

Gwasgaru cost eich bil

Gallwch chi dalu drwy randaliadau bob wythnos, mis, neu 6 mis, yn hytrach na thalu’n llawn pan fyddwch yn derbyn eich bil. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost yn ddi-dâl, mae’r taliadau’n cael eu cymryd yn awtomatig ac wedi’u cynnwys yn ein gwarant Debyd Uniongyrchol. Fel arall, gallwch chi sefydlu cerdyn talu os nad yw debyd uniongyrchol yn addas i chi.

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau neu os oes gennych chi incwm isel...

Os ydych chi eisoes yn talu drwy randaliadau a’ch bod chi’n dal i gael trafferth, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Edrychwch ar ein cynlluniau eraill a allai helpu os ydych chi’n cael budd-daliadau neu os oes gennych chi incwm isel.

... neu efallai mai’r cyfan sydd ei angen arnoch yw rhywfaint o amser i roi trefn ar bethau

Beth ydyw:

Mae Breathing Space, a elwir yn swyddogol yn Gynllun Seibiant Dyledion, yn gynllun gan y llywodraeth a allai helpu i leddfu rhywfaint o'r pwysau a'r straen a achosir drwy fod mewn dyled.

Os ydych chi mewn trafferthion ariannol, mae Breathing Space yn rhoi amser i chi ofyn am gyngor ac edrych ar ffyrdd o ddatrys eich dyled heb boeni y bydd rhywun yn dod ar eich ôl am daliad neu orfod talu costau ychwanegol.

Nid gwyliau talu yw Breathing Space, felly bydd yn rhaid i chi barhau i dalu eich dyledion yn ystod y cyfnod hwn, ond mae'n atal camau rhag cael eu cymryd yn eich erbyn os na allwch dalu.

Sut ydw i'n gwneud cais am breathing space:

Rhaid i chi ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Byddan nhw’n mynd drwy'r meini prawf cymhwysedd gyda chi ac os ydych yn gymwys, bydd y cynghorydd dyledion annibynnol yn eich cofrestru ar y cynllun Breathing Space.

Ni all Dŵr Cymru eich cofrestru ar gyfer Breathing Space, yn gyfreithiol ni chaniateir i ni wneud hynny; rhaid i chi yn gyntaf ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am reoli eich dyledion neu a ydych yn gymwys am Breathing Space, ewch i rhagor o wybodaeth a chyngor.

Ydych chi’n derbyn yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt?

Cyfrifiannell Budd-daliadau Turn2us


Mae Turn2us yn elusen Genedlaethol sy’n helpu pobl mewn adegau anodd. Defnyddiwch eu Cyfrifiannell Budd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau lles y gallech fod â hawl iddynt i gael gymaint o arian â phosibl.

Defnyddio’r Gyfrifiannell Budd-daliadau

Cymorth Covid-19

Helpu ein cwsmeriaid drwy gydol y pandemig.

Gwyddom y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb o dan amgylchiadau digynsail.

Os ydy Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi ac rydych yn dioddef problemau ariannol ac yn pryderu am dalu eich bil dŵr, mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yma.

Straeon gan ein cwsmeriaid

Roeddwn i eisiau anfon y clod uchaf at eich gweithiwr o’r tîm cymorth arbenigol.

Roeddwn i eisiau anfon y clod uchaf at eich gweithiwr o’r tîm cymorth arbenigol. Ni allaf i bwysleisio pa mor lwcus yr ydych chi i’w chael hi’n rhan o’ch cwmni.

Rwy’n dioddef o orbryder ac iselder difrifol, ac yn ei chael hi’n anodd iawn cyfathrebu dros y ffôn. Gwnaeth hi i mi deimlo’n gwbl esmwyth a gwnaeth hi ymddangos fel ffrind, gwnaeth i mi deimlo mor gyfforddus yn esbonio fy sefyllfa a gwnaeth leihau fy mhryder o alwadau ffôn yn fawr iawn.

Roeddwn i’n cael diwrnod isel iawn a chymerodd ddewrder sylweddol i mi godi’r ffôn a ffonio, ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny, oherwydd gwnaeth y cynghorydd, dieithryn nad wyf i erioed wedi cwrdd â hi, fy nghodi o’r sefyllfa honno, a fy atgoffa, pa sefyllfa bynnag yr oeddwn i ynddi gyda fy nyled, ei bod hi yno i wneud un peth, sef fy helpu i.