Cymorth gyda biliau


Os ydych chi’n cael trafferth yn fforddio talu eich bil, peidiwch â’i anwybyddu, mae gennym ni nifer o ffyrdd y gallwn ni eich helpu a gwneud eich biliau’n fwy fforddiadwy.

Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn anodd ac yn annisgwyl, a gall amodau personol newid yn gyflym iawn. Os ydych mewn dyled, yn ei chael yn anodd talu eich bil - neu’n credu y gallech ei chael yn anodd yn y dyfodol - peidiwch â phoeni, mae llawer o ffyrdd y gallwn helpu.

Gwasgaru cost eich bil

Gallwch chi dalu drwy randaliadau bob wythnos, mis, neu 6 mis, yn hytrach na thalu’n llawn pan fyddwch yn derbyn eich bil. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost yn ddi-dâl, mae’r taliadau’n cael eu cymryd yn awtomatig ac wedi’u cynnwys yn ein gwarant Debyd Uniongyrchol. Fel arall, gallwch chi sefydlu cerdyn talu os nad yw debyd uniongyrchol yn addas i chi.

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau neu os oes gennych chi incwm isel...

Os ydych chi eisoes yn talu drwy randaliadau a’ch bod chi’n dal i gael trafferth, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Edrychwch ar ein cynlluniau eraill a allai helpu os ydych chi’n cael budd-daliadau neu os oes gennych chi incwm isel.

... neu efallai mai’r cyfan sydd ei angen arnoch yw rhywfaint o amser i roi trefn ar bethau

Beth ydyw:

Mae Breathing Space, a elwir yn swyddogol yn Gynllun Seibiant Dyledion, yn gynllun gan y llywodraeth a allai helpu i leddfu rhywfaint o'r pwysau a'r straen a achosir drwy fod mewn dyled.

Os ydych chi mewn trafferthion ariannol, mae Breathing Space yn rhoi amser i chi ofyn am gyngor ac edrych ar ffyrdd o ddatrys eich dyled heb boeni y bydd rhywun yn dod ar eich ôl am daliad neu orfod talu costau ychwanegol.

Nid gwyliau talu yw Breathing Space, felly bydd yn rhaid i chi barhau i dalu eich dyledion yn ystod y cyfnod hwn, ond mae'n atal camau rhag cael eu cymryd yn eich erbyn os na allwch dalu.

Sut ydw i'n gwneud cais am breathing space:

Rhaid i chi ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Byddan nhw’n mynd drwy'r meini prawf cymhwysedd gyda chi ac os ydych yn gymwys, bydd y cynghorydd dyledion annibynnol yn eich cofrestru ar y cynllun Breathing Space.

Ni all Dŵr Cymru eich cofrestru ar gyfer Breathing Space, yn gyfreithiol ni chaniateir i ni wneud hynny; rhaid i chi yn gyntaf ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am reoli eich dyledion neu a ydych yn gymwys am Breathing Space, ewch i rhagor o wybodaeth a chyngor.

Ydych chi’n derbyn yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt?

Cyfrifiannell Budd-daliadau Turn2us


Mae Turn2us yn elusen Genedlaethol sy’n helpu pobl mewn adegau anodd. Defnyddiwch eu Cyfrifiannell Budd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau lles y gallech fod â hawl iddynt i gael gymaint o arian â phosibl.

Defnyddio’r Gyfrifiannell Budd-daliadau

Cymorth Covid-19

Helpu ein cwsmeriaid drwy gydol y pandemig.

Gwyddom y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb o dan amgylchiadau digynsail.

Os ydy Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi ac rydych yn dioddef problemau ariannol ac yn pryderu am dalu eich bil dŵr, mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yma.

Straeon gan ein cwsmeriaid

Roeddwn i eisiau anfon y clod uchaf at eich gweithiwr o’r tîm cymorth arbenigol.

Roeddwn i eisiau anfon y clod uchaf at eich gweithiwr o’r tîm cymorth arbenigol. Ni allaf i bwysleisio pa mor lwcus yr ydych chi i’w chael hi’n rhan o’ch cwmni.

Rwy’n dioddef o orbryder ac iselder difrifol, ac yn ei chael hi’n anodd iawn cyfathrebu dros y ffôn. Gwnaeth hi i mi deimlo’n gwbl esmwyth a gwnaeth hi ymddangos fel ffrind, gwnaeth i mi deimlo mor gyfforddus yn esbonio fy sefyllfa a gwnaeth leihau fy mhryder o alwadau ffôn yn fawr iawn.

Roeddwn i’n cael diwrnod isel iawn a chymerodd ddewrder sylweddol i mi godi’r ffôn a ffonio, ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny, oherwydd gwnaeth y cynghorydd, dieithryn nad wyf i erioed wedi cwrdd â hi, fy nghodi o’r sefyllfa honno, a fy atgoffa, pa sefyllfa bynnag yr oeddwn i ynddi gyda fy nyled, ei bod hi yno i wneud un peth, sef fy helpu i.