Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Gwasgarwch gost eich bil gyda Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu eich rhandaliadau yn wythnosol, yn fisol, neu bob 6 mis, yn hytrach na thalu’r holl fil pan fyddwch yn ei dderbyn. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost heb godi tâl ychwanegol, caiff y taliadau eu cymryd yn awtomatig, ac mae wedi ei ddiogelu gan ein gwarant Debyd Uniongyrchol.

 

Os byddai’n well gennych ddefnyddio cerdyn talu gallwch sefydlu hyn gan ddefnyddio ein ffurflen cerdyn talu ar-lein.

Cynlluniau i wneud eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy

Os ydych chi’n talu mewn rhandaliadau ac yn dal i gael trafferthion, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Yn hytrach, edrychwch ar ein cynlluniau eraill sydd â’r nod o gadw eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy.

 • Dŵr Uniongyrchol – Os byddwch yn talu eich costau dŵr yn awtomatig drwy eich budd-daliadau fe wnawn ni leihau eich bil £25!
 • HelpU – Mae hwn yn gynllun sy’n cadw costau ar gyfradd fforddiadwy ar gyfer tai incwm isel sy’n derbyn budd-daliadau prawf modd.
 • WaterSure Cymru – Mae’r cynllun hwn yn sicrhau na fydd eich bil yn fwy na £399 a allai leihau eich bil.
 • Cronfa Cymorth Cwsmeriaid - Os ydych chi mewn dyled, mae hyn yn rhoi rhandaliadau fforddiadwy i chi ac fe fyddwn ni yn eich helpu i dalu'r hyn sy’n ddyledus.

Os oes gennych broblem o ran cael yr arian i ni oherwydd salwch neu anabledd, gallwch ein talu ni mewn modd gwahanol a allai fod yn fwy cyfleus.

I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn rhannu data gydag Asiantaethau Gwirio Credyd, cliciwch yma.