COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Gwasgarwch gost eich bil gyda Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu eich rhandaliadau yn wythnosol, yn fisol, neu bob 6 mis, yn hytrach na thalu’r holl fil pan fyddwch yn ei dderbyn. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost heb godi tâl ychwanegol, caiff y taliadau eu cymryd yn awtomatig, ac mae wedi ei ddiogelu gan ein gwarant Debyd Uniongyrchol.

 

Os byddai’n well gennych ddefnyddio cerdyn talu gallwch sefydlu hyn gan ddefnyddio ein ffurflen cerdyn talu ar-lein.

Cynlluniau i wneud eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy

Os ydych chi’n talu mewn rhandaliadau ac yn dal i gael trafferthion, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Yn hytrach, edrychwch ar ein cynlluniau eraill sydd â’r nod o gadw eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy.

  • Dŵr Uniongyrchol – Os byddwch yn talu eich costau dŵr yn awtomatig drwy eich budd-daliadau fe wnawn ni leihau eich bil £25!
  • HelpU – Mae hwn yn gynllun sy’n cadw costau ar gyfradd fforddiadwy ar gyfer tai incwm isel sy’n derbyn budd-daliadau prawf modd.
  • WaterSure Cymru – Mae’r cynllun hwn yn sicrhau na fydd eich bil yn fwy na £343 a allai leihau eich bil.
  • Cronfa Cymorth Cwsmeriaid - Os ydych chi mewn dyled, mae hyn yn rhoi rhandaliadau fforddiadwy i chi ac fe fyddwn ni yn eich helpu i dalu'r hyn sy’n ddyledus.

Os oes gennych broblem o ran cael yr arian i ni oherwydd salwch neu anabledd, gallwch ein talu ni mewn modd gwahanol a allai fod yn fwy cyfleus.

I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn rhannu data gydag Asiantaethau Gwirio Credyd, cliciwch yma.