Rheoliadau dŵr


Mae rheoliadau dŵr yn hanfodol wrth sicrhau ein bod yn gallu darparu’r dŵr yfed gorau posibl i’n cwsmeriaid a diogelu ein cyflenwad.

Dyma pam y mae gennym ni dîm rheoliadau dŵr sy’n gorfodi rheoliadau cyflenwi dŵr (ffitiadau dŵr) 1999 (neu ‘y rheoliadau’). Mae hyn yn ein galluogi ni i gadw eich cyflenwad dŵr yn ddiogel, ac ymdrin â phroblemau a all ddigwydd os yw’r systemau a ffitiadau plymio anghywir wedi eu gosod a’u cysylltu â’n cyflenwad dŵr yfed.

Mae’r rheoliadau yn helpu i ymdrin â phethau megis llygru dŵr yfed, gwastraffu dŵr yfed, a pheidio â defnyddio dŵr yfed yn y ffordd gywir (megis lefelau anarferol iawn o ddefnydd dŵr, mesuriadau anghywir o’r dŵr a ddefnyddir gan y cwsmer). Felly, yn ogystal â’r buddion iechyd, gall y rheoliadau helpu i arbed dŵr.

Mae’r rheoliadau yn fater difrifol iawn, ac mae’n bwysig bod unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r rheoliadau yn cael ei unioni. Weithiau, bydd hyn yn golygu os na fydd cwsmeriaid yn fodlon trwsio’r problemau, fod gennym ni y pŵer i ddefnyddio’r gyfraith i’w datrys. Gall hyn arwain at ddirwyon a gwarantau, neu hyd yn oed erlyniad.

Yn yr un modd â chwmnïau dŵr eraill yn y DU, mae Dŵr Cymru yn aelod o y Cynllun Ymgynghori Rheoliadau Dŵr. Mae hwn yn helpu i rannu arferion gorau, a chael y newyddion diweddaraf ynghylch popeth sy’n ymwneud â ‘gwaith plymio’. Mae ein polisi gorfodi hefyd yn egluro rhagor am y ffordd yr ydym ni’n gweithio.

Os hoffech chi gysylltu ag aelod o’r tîm rheoliadau dŵr, anfonwch neges e-bost atom ni e-bost waterregulations@dwrcymru.com.

Polisi Gorfodi Rheoliadau Dŵr

PDF, 318.5kB