Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Dŵr


Ein gwaith ni yw gofalu am eich dŵr, ac er bod glaw yn disgyn yn rhydd o’r awyr, rydym ni’n neilltuo llawer o waith, egni a chariad i gael pob diferyn o ddŵr i chi.

Rydym ni’n cyflenwi dŵr yfed o ansawdd uchel i fwy na 3 miliwn o gwsmeriaid mewn dros 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau ledled Cymru. Mae hynny’n golygu glanhau a danfon mwy nag 800 miliwn litr o ddŵr bob dydd.

Cyflenwi dŵr yfed diogel bob amser yw ein cyfrifoldeb pwysicaf ac mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’n dŵr tap fod yn rhydd o gemegau a bacteria niweidiol a bod blas da iddo

Gofalu am ein dŵr

Mae Cymru yn ardal glaw trwm ac yn aml nid ydym ni’n meddwl am faint o ddŵr yr ydym ni’n ei ddefnyddio gan fod cyflenwad mor ddigonol o ddŵr glaw.

Ond mae llawer o waith yn cael ei wneud i gynhyrchu’r dŵr sy’n dod o’r tap. Gall lleihau faint o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio helpu i leihau eich biliau a’n helpu ni i ofalu am ein hamgylchedd.

Helpwch ni i arbed dŵr
Brushing teeth

Mae Dŵr Cymru yn wahanol i gwmnïau dŵr eraill.

Nid oes gennym ni gyfranddalwyr, sy'n golygu ein bod ni’n ail-fuddsoddi pob ceiniog yr ydym ni’n ei hennill i gadw biliau’n isel gan ofalu am eich dŵr a'ch amgylchedd hyfryd – nawr, ac am flynyddoedd i ddod.

Rydym ni'n meddwl ei bod yn ffordd well o lawer o wneud pethau.

Dŵr Cymru. Eich cwmni dŵr dielw.

Amdanon Ni