COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Dŵr


Ein gwaith ni yw gofalu am eich dŵr, ac er bod glaw yn disgyn yn rhydd o’r awyr, rydym ni’n neilltuo llawer o waith, egni a chariad i gael pob diferyn o ddŵr i chi.

Rydym ni’n cyflenwi dŵr yfed o ansawdd uchel i fwy na 3 miliwn o gwsmeriaid mewn dros 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau ledled Cymru. Mae hynny’n golygu glanhau a danfon mwy nag 800 miliwn litr o ddŵr bob dydd.

Cyflenwi dŵr yfed diogel bob amser yw ein cyfrifoldeb pwysicaf ac mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’n dŵr tap fod yn rhydd o gemegau a bacteria niweidiol a bod blas da iddo

Gofalu am ein dŵr

Mae Cymru yn ardal glaw trwm ac yn aml nid ydym ni’n meddwl am faint o ddŵr yr ydym ni’n ei ddefnyddio gan fod cyflenwad mor ddigonol o ddŵr glaw.

Ond mae llawer o waith yn cael ei wneud i gynhyrchu’r dŵr sy’n dod o’r tap. Gall lleihau faint o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio helpu i leihau eich biliau a’n helpu ni i ofalu am ein hamgylchedd.

Helpwch ni i arbed dŵr
Brushing teeth

Mae Dŵr Cymru yn wahanol i gwmnïau dŵr eraill.

Nid oes gennym ni gyfranddalwyr, sy'n golygu ein bod ni’n ail-fuddsoddi pob ceiniog yr ydym ni’n ei hennill i gadw biliau’n isel gan ofalu am eich dŵr a'ch amgylchedd hyfryd – nawr, ac am flynyddoedd i ddod.

Rydym ni'n meddwl ei bod yn ffordd well o lawer o wneud pethau.

Dŵr Cymru. Eich cwmni dŵr dielw.

Amdanon Ni