COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer eich Cartref


Er bod digonedd o law yn disgyn o’r awyr, mae’r tywydd wedi bod yn sych iawn yn ddiweddar. Mae llawer o waith, egni a chariad yn mynd i sicrhau eich bod chi’n cael dŵr diogel, glân a ffres trwy’ch tapiau. Rydyn ni’n gweithio rownd y cloci wneud hynny, ond weithiaumae angen eich cymorth chi.

Rydyn ni’n gwneud ein rhan trwy gynyddu faint o ddŵr yfed rydyn ni’n ei baratoi ac yn ei bwmpio i’n rhwydwaith.

Mae ein timau’n gweithio saith diwrnod yr wythnos, a dros nos yn aml, i drwsio gollyngiadau cyn gynted ag y maen nhw’n dod i sylw. Ond mae cael y dŵr trwy ein pibellau’n ddigon cyflym yn dipyn o her mewn rhag ardaloedd,ac mae hyn yn aml yn waeth pan fo’r galw ar ei uchaf - gyda’r nos ac ar benwythnosau fel rheol.

Trwy ddefnyddio’r holl ddŵr sydd ei angen arnoch, ond gan ofalu i beidio â’i wastraffu, gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

Dyma rhai o’r newidiadau bychain y gallech eu gwneud:

Arbed dŵr yn yr ystafell ymolchi

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath.
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir.
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn.
 • Gosodwch ben cawod effeithlon o ran dŵr, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr.
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.

Arbed dŵr yn y gegin 

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri.
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng.
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad.
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.

Arbed dŵr yn yr ardd

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr.
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Mae casgen ddŵr yn ffordd wych o gasglu dŵr glaw i’w ddefnyddio ar yr ardd – ar gael o’n siop cynnyrch.
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.