Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer eich Cartref


Er bod digonedd o law yn disgyn o’r awyr, mae’r tywydd wedi bod yn sych iawn yn ddiweddar. Mae llawer o waith, egni a chariad yn mynd i sicrhau eich bod chi’n cael dŵr diogel, glân a ffres trwy’ch tapiau. Rydyn ni’n gweithio rownd y cloci wneud hynny, ond weithiaumae angen eich cymorth chi.

Rydyn ni’n gwneud ein rhan trwy gynyddu faint o ddŵr yfed rydyn ni’n ei baratoi ac yn ei bwmpio i’n rhwydwaith.

Mae ein timau’n gweithio saith diwrnod yr wythnos, a dros nos yn aml, i drwsio gollyngiadau cyn gynted ag y maen nhw’n dod i sylw. Ond mae cael y dŵr trwy ein pibellau’n ddigon cyflym yn dipyn o her mewn rhag ardaloedd,ac mae hyn yn aml yn waeth pan fo’r galw ar ei uchaf - gyda’r nos ac ar benwythnosau fel rheol.

Trwy ddefnyddio’r holl ddŵr sydd ei angen arnoch, ond gan ofalu i beidio â’i wastraffu, gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

Dyma rhai o’r newidiadau bychain y gallech eu gwneud:

Arbed dŵr yn yr ystafell ymolchi

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath.
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir.
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn.
 • Gosodwch ben cawod effeithlon o ran dŵr, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr.
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.

Arbed dŵr yn y gegin 

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri.
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng.
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad.
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.

Arbed dŵr yn yr ardd

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr.
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Mae casgen ddŵr yn ffordd wych o gasglu dŵr glaw i’w ddefnyddio ar yr ardd – ar gael o’n siop cynnyrch.
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.

Ailddefnyddio dŵr

Mae ffyrdd eraill o ddefnyddio dŵr ar aelwyd neu mewn busnes, nad yw’n dod o’n cyflenwad dŵr yfed, sef defnyddio dŵr sydd wedi’i adfer.

Mae dŵr sydd wedi’i adfer wedi’i ddefnyddio’n flaenorol mewn rhyw ffordd, ond caiff ei storio ac yna ei ailddefnyddio. Gallai hyn gynnwys cynaeafu dŵr glaw o doeon, neu systemau sy’n ailddefnyddio dŵr ymolchi o’r ystafell ymolchi neu o’r gegin (triniaeth dŵr llwyd). Gan ddibynnu ar faint y mae’r dŵr sydd wedi’i adfer yn cael ei drin, gellid ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel dyfrhau’r ardd, flysio’r tŷ bach, ei ddefnyddio mewn peiriannau golchi, golchi ceir ac ati.

Yn y DU, mae systemau adfer dŵr yn dod yn fwy cyffredin. Mae’n ffurf ar ailgylchu a gall fod yn ddefnyddiol wrth leihau’r dŵr y mae angen i ni ei gyflenwi i chi a allai arbed arian i chi, a hefyd gofalu am yr amgylchedd. Fodd bynnag, gallai cymysgu dŵr wedi’i adfer â’r cyflenwad dŵr yfed effeithio ar ansawdd y dŵr a gallai fod yn niweidiol i iechyd. Mae’r rheoliadau yn caniatáu i ni wirio sut y mae systemau o’r fath wedi’u gosod.

Os ydych chi’n ystyried gosod system dŵr wedi’i adfer dylech hefyd ystyried:

 • Cydymffurfio â’r rheoliadau.
 • A yw’n gost effeithiol?
 • Faint o ddŵr fydd ei angen arnoch chi, ac ar gyfer beth yr ydych chi eisiau ei ddefnyddio?
 • A oes gennych chi ddigon o le ar gyfer y gosodiad, ac a fydd angen ei ddiogelu (e.e. rhag rhew, amaeth neu fermin)?
 • Gofynion cynnal a chadw.

Ceir gwybodaeth fwy manwl yn:

Cynhyrchion arbed dŵr

Mewn partneriaeth â Save Water Save Money, rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o nwyddau dŵr o safon uchel i gynorthwyo aelwydydd a busnesau i arbed dŵr ac arian.

Trwy siop ar-lein Save Water Save Money, gallwch archebu amrywiaeth o gynhyrchion ar gyfer eich cegin, eich ystafell ymolchi, a'ch gardd i helpu i arbed dŵr a lleihau eich biliau.

Os oes gennych gwestiynau o hyd ynglŷn ag unrhyw gynnyrch, e-bostiwch waterdemandwales@dwrcymru.com

A allech chi arbed arian

drwy fod ar fesurydd dŵr?

Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu yn ceisio lleihau eich bil? Efallai y byddech chi’n arbed arian drwy gael mesurydd dŵr wedi’i osod.

I wybod mwy

GetWaterFit

Darganfyddwch sut a ble rydych chi’n defnyddio dŵr yn eich cartref a ffeindiwch ffyrdd hawdd o leihau eich defnydd, un cam bach ar y tro.

Cliciwch yma