Cynllun Rheoli

Draenio a Dŵr Gwastraff


Rydym yn cynhyrchu Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff (DWMP) sy'n darparu sail ar gyfer cynllunio gwasanaethau draenio a dŵr gwastraff yn yr hirdymor. Mae DWMP yn gynllun ar gyfer y dyfodol i sicrhau'r canlyniad gorau i'r amgylchedd a'n cwsmeriaid. Ein cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth. Eich llais chi sy’n ysgogi ein proses DWMP, ac mae'n hanfodol eich bod yn cymryd rhan i sicrhau ein bod yn creu cynllun hirdymor sydd o fudd i bawb.

Taith Ymchwil Cwsmeriaid DWMP

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Rydym wedi datblygu’r fersiwn gyntaf o’r DWMP ac wedi ymgynghori â chi i gael eich barn arno. Mae eich adborth gwerthfawr yn cael ei ddefnyddio i helpu i lywio’r Cynllun terfynol a sut y byddwn yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Bydd eich ymatebion i’r ymgynghoriad ar gael yn fuan.

Mae'r DWMP yn gynllun sy'n cael ei ysgogi gan gwsmeriaid a fydd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau twf y boblogaeth yn y dyfodol, ymgripiad trefol a newid hinsawdd ar ein systemau draenio a dŵr gwastraff rhwng 2025 a 2050.

The Plan

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu’r DWMP. Bydd yn ein helpu i weithio tuag at ein gweledigaeth Dŵr Cymru 2050 fel y bydd ein cwsmeriaid yn ymddiried ynom yn feunyddiol ac er mwyn cyflawni ein cenhadaeth i fod yn wasanaeth gwirioneddol gydnerth a chynaliadwy o safon fyd-eang er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Cynlluniau Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff yn cael eu llunio ar draws y diwydiant yng Nghymru a Lloegr ac maent wedi eu seilio ar y fframwaith a ddatblygwyd ar ran Water UK – the Water UK DWMP.

Pa feysydd cynllunio y bydd y DWMP yn ymdrin â nhw?

Lefel 1 - Lefel Weithredol y Cwmni - Ardal weithredol sy'n cydgrynhoi'r gwaith mapio mwy lleol yn lefelau 2 a 3 mewn adroddiad strategol cyhoeddedig ar gyfer ein hardal weithredol gyfan. Bydd ein cynllun lefel uchel yn dangos sut yr ydym yn mynd i'r afael â'r heriau yr ydym wedi'u nodi a sut y byddwn yn cyflawni ein hamcanion gwastraff a draenio hirdymor.

Lefel 2 - Uned Cynllunio Strategol - Is-adran o ardal weithredol y cwmni. Wedi'i osod yn wreiddiol ar lefel Dalgylch Dosbarth Rheoli Basn Afon (RBMD) a'i ddiwygio i ystyried draenio o garthffosydd. Dyma lle rydym yn cyfuno'r risgiau sylweddol a nodwyd ac yn ymgynghori â rhanddeiliaid lle mae cyfleoedd cydweithredol i sicrhau mwy o fuddion i bawb.

Lefel 3 - Uned Cynllunio Tactegol - Cydgrynhoad o weithfeydd trin dŵr gwastraff a'i ddalgylchoedd ynghyd â'i system draenio afonydd. Ar y lefel hon rydym yn cynnal asesiad manwl o risgiau a chyfleoedd. Mae'n nodi cynllun hirdymor o ymyriadau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y dalgylch, y cymunedau sy'n byw yno a chynlluniau strategol ein Cwmni. 

Sut i gysylltu

Rydym yn dymuno clywed gennych chi! Cysylltwch â ni yn DWMP@dwrcymru.com os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech drefnu cyfarfod rhithwir.

Lawrlwytho dogfennau

Crynodeb-Cwsmer

Lawrlwytho
6.4MB, PDF

Llyfryn Ymgynghori (mae'r ymgynghoriad wedi dod i ben erbyn hyn)

Lawrlwytho
3.5MB, PDF

Rhagair

Lawrlwytho
173.9kB, PDF

Crynodeb-Annhechnegol

Lawrlwytho
1MB, PDF

Crynodeb-technegol

Lawrlwytho
2.2MB, PDF

Y-Prif-Gynllun

Lawrlwytho
3.3MB, PDF

Asesiad-Amgylcheddol-Strategol

Lawrlwytho
7.7MB, PDF

Asesiad-Rheoliadau-Cynefinoedd

Lawrlwytho
955.8kB, PDF

Carmarthen Bay and the Gower

Lawrlwytho
13.1MB, PDF

Cleddau and Pembrokeshire Coastal Rivers

Lawrlwytho
12.9MB, PDF

Clwyd

Lawrlwytho
9.3MB, PDF

Conwy

Lawrlwytho
5.9MB, PDF

Dee

Lawrlwytho
17.4MB, PDF

Llyn and Eryri

Lawrlwytho
12.9MB, PDF

Meirionnydd

Lawrlwytho
10.6MB, PDF

South East Valleys

Lawrlwytho
6.1MB, PDF

Tawe to Cadoxton

Lawrlwytho
8.5MB, PDF

Teifi and North Ceredigion

Lawrlwytho
9.5MB, PDF

Usk

Lawrlwytho
8.3MB, PDF

Wye

Lawrlwytho
15.3MB, PDF

Ynys Mon

Lawrlwytho
9.4MB, PDF