Draenio a Dŵr Gwastraff Cynllun Rheoli 2023


Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff cyntaf ‘y Cynllun’ (DWMP). Mae hwn yn sylfaen ar gyfer cynllunio hirdymor gwasanaethau draenio a dŵr gwastraff.

Nod y Cynllun yw sicrhau’r canlyniadau gorau i’r amgylchedd yr ydym i gyd yn ei rannu a blaenoriaethu ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich adborth yn ein helpu i lunio’r Cynllun a datblygu atebion hirdymor i elwa pawb.

Dogfennau eraill

Rydym wedi cynnwys dolenni i holl ddogfennau’r DWMP, gan gynnwys y Cynllun llawn, ar waelod y dudalen we hon.

Taith Ymchwil Cwsmeriaid y DWMP

Cynllun wedi’i ysgogi gan gwsmeriaid yw’r DWMP, yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau twf poblogaeth, ymgripiad trefol a newid yn yr hinsawdd y dyfodol i’n systemau draenio dŵr gwastraff rhwng 2025 a 2050.

Y cynllun

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu’r DWMP: bydd yn ein helpu i weithio tuag at ein gweledigaeth Dŵr Cymru 2050 i ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd a chyflawni ein cenhadaeth o ddod yn wasanaeth sydd wirioneddol o’r radd flaenaf, yn gydnerth, ac yn gynaliadwy er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Cynllunio Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff yn cael eu llunio ar draws y diwydiant yng Nghymru a Lloegr ac yn seiliedig ar y fframwaith a ddatblygwyd ar ran Water UK – DWMP Water UK.

Pa feysydd cynllunio mae’r DWMP yn eu cwmpasu?

Lefel 1 – Lefel Weithredol Cwmni

Pob cymuned yng Nghymru a Lloegr sy’n ffurfio un ardal weithredu lle’r ydym yn rheoli systemau draenio a dŵr gwastraff.

Lefel 2 - Unedau Cynllunio Strategol

Ymrannu’r ardal weithredu yn ôl Dalgylchoedd Afon Mawr. Ceir cyfanswm o 13.

Lefel 3 – Unedau Cynllunio Tactegol

Ymraniad pellach o’r ardal weithredu yn isafonydd dalgylchoedd afon o fewn Dalgylch Afon Mawr. Ceir cyfanswm o 106.

Lefel 4 – Ardaloedd Cynllunio Lleol

Un dalgylch trin dŵr gwastraff gan gynnwys ardaloedd o garthffos ac asedau eraill sy’n draenio i waith trin dŵr gwastraff. Mae nifer y gweithfeydd trin dŵr gwastraff yn lleihau dros amser, ac mae tua 830 yn weithredol ar hyn o bryd.

Caiff pob Ardal Cynllunio Lleol Lefel 4 ei neilltuo i un Uned Cynllunio Tactegol Lefel 3. Caiff pob Uned Cynllunio Tactegol Lefel 3 ei chyfuno â phob Uned Cynllunio Strategol Lefel 2 ac mae pob haen Lefel 2 yn ffurfio’r lefel weithredol cwmni.

Sut i gysylltu

Hoffem glywed gennych chi! Cysylltwch â ni yn DWMP@dwrcymru.com os hoffech ragor o wybodaeth, neu os hoffech drefnu rhith-gyfarfod.

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff Crynodeb Gweithredol

Lawrlwytho
523.8kB, PDF

Neges gan Gadeirydd ein Bwrdd

Lawrlwytho
325.4kB, PDF

Cyflwyniad i’r Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff Cyd-destun Strategol

Lawrlwytho
2.1MB, PDF

Cyflwyniad i’r Cynllun Draenio a Rheoli Dŵr Gwastraff

Lawrlwytho
2.7MB, PDF

Datganiad o Ymateb

Lawrlwytho
1.7MB, PDF

Datganiad Ymateb (SoR)

Lawrlwytho
1.9MB, PDF

Trosolwg cwsmeriaid

Lawrlwytho
6.9MB, PDF

Ble rydyn ni eisiau gweithio gyda chi

Lawrlwytho
2.7MB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff 2024

Lawrlwytho
13.3MB, PDF

Crynodeb Technegol

Lawrlwytho
4.8MB, PDF

Y Crynodeb Annhechnegol

Lawrlwytho
3MB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff SEA

Lawrlwytho
7.7MB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff HRA

Lawrlwytho
1.4MB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff PAS

Lawrlwytho
1.3MB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff tablau data

Lawrlwytho
613.1kB, PDF

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff Sylwebaeth Tablau Data

Lawrlwytho
493.9kB, PDF