COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Nŵr gwastraff


Mae ein systemau carthffosiaeth yn casglu dŵr gwastraff domestig o allfeydd draenio o gwmpas eich cartref, ac yn ei gludo trwy rwydwaith o bibellau danddaear i’n gweithfeydd trin gwastraff. Yma mae’r garthffrwd yn cael ei glanhau a’i dychwelyd i’r amgylchedd.

Mewn rhai ardaloedd, mae’r carthffosydd hyn yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw mewn un bibell; carthffosydd cyfun yw’r rhain. Mewn ardaloedd eraill, maen nhw’n cludo dŵr glaw a dŵr gwastraff mewn pibellau ar wahân; a charthffosydd unigol yw’r rhain.

Yng ngolwg ein cwsmeriaid, dylai system garthffosiaeth dda fod “o’r golwg, ac o’r meddwl” ac mae hwn yn wasanaeth y mae Dŵr Cymru’n ceisio ei ddarparu 24 awr y dydd a 365 diwrnod y flwyddyn.

Fodd bynnag, weithiau mae rhwystrau a diffygion eraill yn codi, ac ni allwn eu hatal. Mae angen eich cymorth chi i roi gwybod i ni am y rhain.

Weithiau mae’r diffygion hyn yn codi ar y rhannau o’r system draenio rydych chi’n gyfrifol amdanynt ac mae’n bwysig eich bod chi’n deall ble mae terfyn eich cyfrifoldeb chi.

Arolygiadau Carthffosydd Rhagweithiol

Rydyn ni'n derbyn tua 2,000 o gysylltiadau y mis gan ein cwsmeriaid am dagfeydd mewn carthffosydd.

Er na fydd llawer o'r tagfeydd hyn byth yn digwydd eto, mae rhai cwsmeriaid yn dioddef problemau dro ar ôl tro.

Rydyn ni wedi cychwyn rhaglen beilot i glustnodi cymunedau sydd wedi dioddef cyfradd uwch na'r cyfartaledd o dagfeydd mewn carthffosydd.

Er mwyn ceisio atal y problemau hyn rhag codi eto, rydyn ni'n archwilio'r rhwydwaith o garthffosydd yn yr ardaloedd hyn i sicrhau bod popeth yn llifo fel y dylai, bod ein pibellau mewn cyflwr da ac nad yw cwsmeriaid yn fflysio'r pethau anghywir i lawr y draen.

Ni allwn ymweld â'n holl gymunedau eleni, felly rydyn ni'n blaenoriaethu ein hymweliadau ar sail hanes yr ardal o ran problemau, a'n rhagolygon o ran ble mae'r crynoadau nesaf o dagfeydd mewn carthffosydd yn debygol o godi.

Rydyn ni'n cysylltu â chwsmeriaid i roi gwybod i chi pryd y byddwn ni yn eu hardal. Yn y cyfamser, daliwch ati i roi gwybod i ni am unrhyw dagfeydd mewn carthffosydd a chofiwch fod yn ofalus o ran beth rydych chi'n ei waredu i lawr y tŷ bach neu'r sinc - gan ddilyn y camau syml sydd ar ein tudalennau Stop Cyn Creu Bloc.