COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Ffyrdd o dalu fy mil


I hwyluso pethau, rydyn ni wedi rhestru’r gwahanol ddulliau o dalu’ch bil ar y dudalen hon. Cymrwch gip arnyn nhw i weld beth sydd orau i chi.

Debyd Uniongyrchol

Mae Debyd Uniongyrchol yn eich caniatáu chi i wasgaru cost eich bil dros randaliadau. Mae am ddim i’w sefydlu ac mae’n rhoi’r rhyddid i chi ddewis pa mor aml ac ar ba ddyddiad yr hoffech dalu. Edrychwch ar ein tudalen debyd uniongyrchol i ddechrau’r broses.

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau talu a gallwch wasgaru eich bil dros randaliadau heb gost ychwanegol! Edrychwch ar ein tudalen debyd uniongyrchol i ddechrau’r broses.

Ar-lein neu dros y ffôn gan ddefnyddio Cerdyn Credyd / Debyd

Defnyddiwch ein gwasanaeth talu ar-lein neu linell talu wedi’i hawtomeiddio ar 0800 028 5209 i dalu eich bil cyfan neu randaliad yr ydych wedi cytuno arno gyda ni. Mae’n ddiogel, yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch dalu pan fo’n gyfleus i chi.

Rhyngrwyd / Bancio Ffôn / Drwy BACS

Defnyddiwch eich bancio ffôn neu ryngrwyd i dalu eich bil cyfan neu randaliad yr ydych wedi cytuno arno gyda ni.

Os ydych chi’n talu o gyfrif banc y DU bydd  angen:*

  • Cod didoli: - 522107
  • Rhif cyfrif: - 01500007

Os ydych chi’n talu o gyfrif tramor, bydd angen:*

  • Rhif IBAN: - GB51 NWB 5221 0701 5000 07
  • Rhif BIC: - NWBK GB 2L

*Pan fyddwch chi’n gwneud eich taliad, nodwch eich rhif cyfeirnod cwsmer 10 neu 12 digid a ddangosir ar unrhyw fil neu lythyr yr ydym wedi’i anfon atoch. Dyma sut y byddwn yn anfon eich taliad i’r cyfrif dŵr cywir.

Cerdyn Talu

Os nad yw Debyd Uniongyrchol yn addas ar eich cyfer chi, ond rydych chi eisiau gwasgaru eich bil dros randaliadau, gallwch sefydlu cerdyn talu.
Ewch â’ch cerdyn talu a’ch taliad i’ch Swyddfa Bost leol, neu unrhyw siop, gorsaf betrol ac ati lle caiff arwydd PayPoint ei arddangos. Nid oes taliad ychwanegol wrth dalu â cherdyn talu. Dewch o hyd i’ch man PayPoint agosaf a gwnewch gais am gerdyn talu yma.

Mewn unrhyw Fanc neu Swyddfa Bost

Talwch am ddim mewn unrhyw fanc neu Swyddfa Bost. Cwblhewch y slip talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef gyda chi. Gwiriwch oriau agor cangen leol eich swyddfa bost.

Sylwer nad oes modd i chi dalu gyda siec mewn Swyddfa Bost.

Drwy’r Post

Postiwch eich slip talu Giro wedi’i gwblhau o’ch bil gyda’ch siec neu archeb bost i: Dŵr Cymru Welsh Water, P.O.BOX 690, Caerdydd, CF3 5WL.

Wrth dalu drwy’r post, a wyddech chi...

  • Gwnewch eich siec neu archeb bost yn daladwy i Dŵr Cymru Cyf.
  • Ysgrifennwch eich rhif cyfeirnod cwsmer 10 digid ar y cefn.
  • Nid ydym ni’n derbyn sieciau wedi’u hôl-ddyddio. Bydd unrhyw siec a dderbynnir yn cael ei bancio ar y diwrnod yr ydym yn ei derbyn.