COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Rheoliadau dŵr


Rydym ni eisiau i chi gael y cyflenwad dŵr yfed gorau posibl. Nid yw hi mor hawdd ag y byddech yn ei feddwl i wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd bob amser.

Dyma pam y mae gennym ni dîm rheoliadau dŵr sy’n gorfodi rheoliadau cyflenwi dŵr (ffitiadau dŵr) 1999 (neu ‘y rheoliadau’). Mae hyn yn ein galluogi ni i gadw eich cyflenwad dŵr yn ddiogel, ac ymdrin â phroblemau a all ddigwydd os yw’r systemau a ffitiadau plymio anghywir wedi eu gosod a’u cysylltu â’n cyflenwad dŵr yfed.

Mae’r rheoliadau yn helpu i ymdrin â phethau megis llygru dŵr yfed, gwastraffu dŵr yfed, a pheidio â defnyddio dŵr yfed yn y ffordd gywir (megis lefelau anarferol iawn o ddefnydd dŵr, mesuriadau anghywir o’r dŵr a ddefnyddir gan y cwsmer). Felly, yn ogystal â’r buddion iechyd, gall y rheoliadau helpu i arbed dŵr.

Mae’r rheoliadau yn fater difrifol iawn, ac mae’n bwysig bod unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r rheoliadau yn cael ei unioni. Weithiau, bydd hyn yn golygu os na fydd cwsmeriaid yn fodlon trwsio’r problemau, fod gennym ni y pŵer i ddefnyddio’r gyfraith i’w datrys. Gall hyn arwain at ddirwyon a gwarantau, neu hyd yn oed erlyniad.

Yn yr un modd â chwmnïau dŵr eraill yn y DU, mae Dŵr Cymru yn aelod o y Cynllun Ymgynghori Rheoliadau Dŵr. Mae hwn yn helpu i rannu arferion gorau, a chael y newyddion diweddaraf ynghylch popeth sy’n ymwneud â ‘gwaith plymio’. Mae ein polisi gorfodi hefyd yn egluro rhagor am y ffordd yr ydym ni’n gweithio.

Os hoffech chi gysylltu ag aelod o’r tîm rheoliadau dŵr, anfonwch neges e-bost atom ni e-bost waterregulations@dwrcymru.com.