Esbonio eich bil mesuredig


Os oes mesurydd dŵr yn eich eiddo, byddwch yn cael bil wedi’i fesur ar gyfer y dŵr yr ydych chi wedi ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod bilio. Yma, rydym ni’n cynnig dadansoddiad o’r bil fel eich bod yn ymwybodol o’r hyn yr ydych chi’n talu amdano, a’r hyn y mae angen i chi ei wneud.

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, bydd dwy ran i’ch bil -taliadau a fesurwyd ar gyfer yr aelwyd, a thâl gwasanaeth.

Taliadau â Mesurydd

Gan ddefnyddio'r darlleniadau yr ydych chi’n eu rhoi i ni o'ch mesurydd dŵr, byddwn yn cyfrifo faint o ddŵr yr ydych chi wedi'i ddefnyddio ac yn codi fesul metr ciwbig*.

Dŵr - £1.3078 fesul metr ciwbig

Carthffosiaeth - £1.7318 fesul metr ciwbig

neu £1.5218 fesul metr ciwbig gydag ad-daliad dŵr wyneb.

*1000 litr neu 220 galwyn yw metr ciwbig - sy'n cyfateb i ddefnyddio’ch peiriant golchi 12 gwaith, cael 12 bath neu 28 cawod.

Ffioedd gwasanaeth

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys cost darllen a chynnal a chadw eich mesurydd dŵr, a gosod un newydd pan fydd angen.

Costau Preswyl Safonol Mesuredig
Math o gost Dŵr Carthffosiaeth (Full) Carthffosiaeth (Foul only) 
hyd at 25mm 10.05p 26.85p 20.11p
30mm 10.05p 26.85p 20.11p
40mm 10.05p
26.85p 20.11p

Bydd maint y mesurydd yn cael ei ddangos ar eich bil*

Mae'r holl ffioedd o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2022. Caiff ein ffioedd eu pennu gan Ofwat, rheoleiddiwr y diwydiant dŵr. Os hoffech ragor o wybodaeth am ein ffioedd defnyddio presennol, gweler ein crynodeb o ffioedd aelwydydd:

Os ydych yn cael eich gwasanaethau carthffosiaeth gan Hafren  Dyfrdwy, gweler eich ffioedd yma.

Os ydych yn cael eich gwasanaethau carthffosiaeth gan Severn Trent, gweler eich ffioedd yma.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn cael fy mil?

Byddwch yn cael bil bob chwe mis pan fyddwn ni’n darllen y mesuryddion yn eich ardal. Byddwn yn ceisio bilio ar sail darlleniad gwirioneddol, ond os na fyddwn ni’n gallu darllen y mesurydd, byddwn yn anfon amcangyfrif.

Mae’n rhaid i’ch bil gael ei dalu o fewn 14 diwrnod o’i dderbyn oni bai fod gennych chi Ddebyd Uniongyrchol neu gynllun talu ar waith. Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawddaf o dalu gan y gallwch chi rannu’r gost dros flwyddyn, a byddwn yn cymryd y taliadau'n awtomatig. Os hoffech ragor o wybodaeth, cymerwch olwg ar ein tudalen Debyd Uniongyrchol.

Os oes gennych chi gynllun talu ar waith ond yn methu â chadw at y trefniant, bydd y balans llawn sy'n ddyledus yn daladwy.

Beth os wyf i’n cael amcangyfrif o’r bil?

  • Dewis 1 - Gallwch gymryd darlleniad gwirioneddol (os yw'n ddiogel gwneud hynny). Anfonwch eich darlleniad atom gan ddefnyddio ein ffurflen cyflwyno darlleniad mesurydd. Yna, byddwn yn anfon bil diwygiedig atoch, neu
  • Dewis 2 - Mae ein rhaglen amcangyfrif yn gywir iawn. Gallwch dalu’r amcangyfrif fel yr ydych chi’n talu bil arferol. Byddwn yn ceisio darllen y mesurydd yn ystod y chwe mis nesaf.

A wyddech chi...

  • Os byddwn ni angen newid y mesurydd am unrhyw reswm, byddwch yn cael bil rhwng eich biliau chwe misol.

Pan fyddwch chi’n symud i eiddo â mesurydd:

  • Efallai na fyddwch chi’n cael bil am hyd at chwe mis, os darllenwyd y mesurydd gennym ni ychydig cyn i chi symud i mewn, neu
  • Gallai eich bil cyntaf fod am lai na chwe mis os byddwn ni’n darllen y mesurydd yn fuan ar ôl i chi symud i mewn. Felly, gallai eich bil cyntaf fod yn llai na'ch bil chwe misol nesaf.
  • Pan fyddwch chi’n symud i mewn, byddwn yn anfon pecyn croeso atoch fel y byddwch yn gwybod ym mha fisoedd y bydd eich biliau yn cael eu hanfon.