Taliadau Mesuredig ar sail Asesiad


Os ydych chi wedi gwneud cais am fesurydd dŵr ond wedi methu â chael gosod un, efallai y bydd gennych chi hawl i gael bil wedi’i fesur ar sail asesiad.

Beth yw Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Tâl gostyngol arbennig ydyw, ar swm sefydlog, rhag ofn na ellir gosod mesurydd dŵr. Meddyliwch amdano fel bil mesuredig esgus.

Ar gyfer pwy y mae?

Mae ar gyfer ein cwsmeriaid preswyl sydd wedi gofyn am fesurydd ond nad ydynt wedi llwyddo i osod uno dan rai amgylchiadau.

Pryd na roddir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

  • Weithiau, byddwn yn gofyn i chi wneud rhywfaint o waith i'n galluogi i osod mesurydd, fel tynnu'r bocs neu'r panel. Os byddwch yn dewis peidio â gwneud y gwaith hwn, yna byddwn yn parhau i'ch bilio ar dâl anfesuredig.
  • Os yw'r tâl mesuredig safonol ar gyfer eich eiddo yn is na'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad.
  • Os yw eich eiddo yn wag neu heb ei feddiannu am gyfnodau hir o amser neu wrthi'n cael ei adnewyddu.

Sut y cyfrifir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Rydym wedi edrych ar lawer o filiau cwsmeriaid eraill sydd â mesuryddion ac sydd ag amgylchiadau tebyg i chi. Rydym wedi cyfuno eu biliau i gyd ac wedi cyfrifo eu swm cyfartalog. Y swm cyfartalog hwn fydd y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad sefydlog.

Mae gennym ddau fand, band is a band cyfartalog. Pennir y bandiau yn ôl nifer y dyfeisiau sy'n defnyddio dŵr yn eich eiddo a nifer y deiliaid.

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, beth sy'n digwydd nesaf?

Efallai y gofynnwn i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni am nifer y bobl sy'n byw yn eich eiddo a nifer y dyfeisiau sydd gennych. Os credwch fod y tâl anfesuredig safonol yn well i chi, yna dyna'r tâl a godir arnoch.

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, pam na allaf gael mesurydd?

Gwyddom na allwn osod mesurydd am ein bod wedi ceisio gwneud hyn o'r blaen. Os ydych wedi newid y gwaith plymio yn eich eiddo ac yn credu bod hyn yn golygu y gallwn osod mesurydd yn awr, yna cysylltwch â ni a byddwn yn cadarnhau pam na allem osod mesurydd ac a yw'n rhesymol bellach i ni ymweld â chi i geisio gosod un.

A allaf ddychwelyd i'r tâl anfesuredig safonol ar gyfer fy eiddo?

Gallwch, os mai hwn yw'r opsiwn rhataf i chi - byddem eisoes wedi cadarnhau hyn cyn rhoi'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad i chi. Hefyd gallwch ofyn i ni beidio â chodi'r tâl hwn arnoch ac i gael y tâl anfesuredig safonol ar gyfer eich eiddo o fewn dwy flynedd i'r dyddiad y dechreuom godi tâl arnoch ar y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad - pam? oherwydd pe bai gennych fesurydd go iawn, byddem yn cynnig yr opsiwn hwn i chi.

Sut y byddaf yn gwybod fy mod ar Dâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Bydd yn dweud wrthych ar eich bil.

Pryd y byddaf yn cael fy mil?

Os ydych newydd symud i mewn i'r eiddo, yna cewch y bil yn fuan wedi hynny.

Os ydym wedi bod allan yn gosod mesurydd ond nad ydym wedi llwyddo i wneud hynny yna, o fewn 30 diwrnod i'n hymweliad, byddwn yn eich trosglwyddo i'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad a chaiff bil newydd ei anfon. Os oeddech ar unrhyw gynllun talu gyda ni, caiff hyn ei ailgyfrifo'n awtomatig.

A ddywedwch wrthyf os na allaf gael Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Byddwn, a byddwn yn rhoi'r rheswm pam ac yn dweud beth fydd yn digwydd nesaf.

Talaf fy mil dŵr i chi, ond mae'n cynnwys tâl carthffosiaeth ar ran Cwmni Severn Trent Water neu Hafren Dyfrdwy - beth sy'n digwydd?

Mae taliadau carthffosiaeth Cwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy's yn wahanol i'n taliadau ni, gan fod pob cwmni dŵr yn gwneud pethau gwahanol. Os byddwn yn rhoi ein Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad ar gyfer dŵr i chi, byddwn yn rhoi'r tâl carthffosiaeth mwyaf addas sy'n cyfateb i'r un sydd gan Gwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy.

Dyma ein Taliadau Mesuredig preswyl ar Sail Asesiad am y flwyddyn hyd at fis Ebrill 2022 i Mawrth 2023

Dŵr £    
Nifer y deiliaid  Defnydd ar gyfartaledd Defnydd isel
1 127.80  105.81
2 164.90  137.42
3 a mwy 208.87
 175.89
Carthffosiaeth £  
Defnydd ar gyfartaledd Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
211.44 179.89
257.22 225.66
311.47 279.92
Carthffosiaeth £  
Defnydd isel Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
184.31 152.75
223.30 191.75
270.78 239.22