Carthffosydd yn Gorlifo


Os ydych chi’n credu bod eich adeilad wedi dioddef gorlifo o'n carthffos gyhoeddus, ffoniwch ni ar 0800 085 3968 a bydd un o'n tîm yma i'ch helpu, 24 awr y dydd.

Mae'r newid yn yr hinsawdd a thwf poblogaeth, ynghyd â phalmantu mannau gwyrdd sy'n darparu draeniad naturiol yn ein cymunedau, yn rhoi pwysau cynyddol ar ein rhwydwaith carthffosydd. Caiff hyn ei waethygu'n aml gan bobl yn rhoi cynhyrchion anaddas i lawr y sinc neu'r toiled, gan gynyddu'r perygl o garthffosydd yn gorlifo.

Mae gan lawer o ardaloedd garthffosydd ar wahân i dderbyn dŵr gwastraff budr a dŵr glaw, ond mae’r rhan fwyaf o’n carthffosydd yn gyfunedig, sy'n golygu bod carthion budr o geginau a thoiledau yn cymysgu â glawiad. Mae hyn yn golygu bod y llif yn y garthffos yn llawer cryfach yn ystod storm ddifrifol a gall gyrraedd ei chapasiti llawn.

Mae ein carthffosydd wedi'u dylunio i ymdopi â'r mwyafrif llethol o stormydd ond weithiau gall glawiad fod mor drwm fel ei fod yn gorlethu'r system. Pan fydd hyn yn digwydd, gall carthion orlifo o dyllau caead a ffosdyllau a gorlifo ar dir a gerddi. Yn yr achosion gwaethaf, gall carthion hyd yn oed orlifo i gartrefi ac achosi llygredd.

Mae carthffosydd yn gorlifo yn annerbyniol ac rydym ni’n trin pob achos gyda'r flaenoriaeth uchaf.

Rydym yn blaenoriaethu ein buddsoddiad ar gyfer darpar gynlluniau lliniaru rhag llifogydd yn dibynnu ar ddifrifoldeb ac amlder y llifogydd. O ganlyniad, mae'n bwysig eich bod yn hysbysu am bob achos o lifogydd fel y gallwn gadw ein cofnodion yn gyfredol.

Beth y gallwch chi ei wneud

Mae hi’n bwysig eich bod chi’n cysylltu â’r cwmni sy’n darparu eich yswiriant cartref ar unwaith er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw ddifrod y mae’r llifogydd wedi ei achosi. Gallai peidio â gwneud hyn effeithio ar unrhyw hawliadau a wnewch chi o dan eich polisi.

Rhagor o wybodaeth am lifogydd carthffosiaeth ar gael yn ein llyfr canllaw Gofal Llifogydd.

Gofal Llifogydd

PDF, 2.9MB

Beth y dylech ei wneud,a sut y gallwn ni helpu yn achos llifogydd

Our commitment to you

PDF, 2.3MB