Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Delio gyda gollyngiadau dŵr


Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i ollyngiad a’i reoli a nodi pwy sy’n gyfrifol am beth.

Beth sy’n gwneud i’r pibellau ollwng?

Mae ein pibellau dŵr yn gallu gollwng am bob math o resymau:

 • Mae newid yn y tymheredd yn gallu achosi symudiadau yn y tir sy’n gallu peri i bibellau hollti a gollwng
 • Mae defnydd di-reolaeth neu ddi-awdurdod o ddŵr o'n pibellau, er enghraifft safbibellau anghyfreithlon, yn gallu achosi ymchwydd yn y pwysau, sy'n gallu gosod straen ychwanegol ar y pibellau gan achosi hollt.

Os ydy eich pibell wedi byrstio, peidiwch â mynd i banig.

 • Ceisiwch ddod o hyd i’r bibell sydd wedi byrstio - a throwch y cyflenwad i ffwrdd drwy droi’r stoptap i’r dde.
 • Agorwch bob tap i leihau gorlifo.
 • Amsugnwch neu rhwystrwch ddŵr sy’n dianc gyda thywelion trwchus.
 • Trowch eich cyflenwad trydan i ffwrdd: os yw’r dŵr yn agos i unrhyw beth trydanol - gan gynnwys goleuadau, socedi neu declynnau - peidiwch â’u cyffwrdd. Gall gwifrau trydanol sydd wedi’u difrodi gan ddŵr fod yn beryglus iawn ac mae’n debygol y bydd angen i chi ffonio gweithiwr proffesiynol i atgyweirio’r difrod.
 • Ffoniwch blymwr cofrestredig - os oes angen cymorth arnoch i atgyweirio pibell sydd wedi byrstio, cysylltwch â phlymwr sydd wedi’i warantu gan Watersafe..

Pwy sydd biau beth?

Ni sydd biau'r pibellau sy'n rhedeg hyd at ffin eich eiddo â'r stryd, a byddwn ni'n eu trwsio cyn gynted â phosibl bob tro.

Rhwng y ffin â'r stryd a'ch stoptap mewnol mae'r bibell gyflenwi breifat. Er taw perchennog yr eiddo sydd biau'r bibell hon, byddwn ni'n cynnig trwsio'r bibell am ddim lle bo modd.

Cyfrifoldeb perchennog yr eiddo yw trwsio'r holl bibellau a ffitiadau mewnol y tu fewn i'r eiddo.

Os gwelwch chi fod dŵr yn gollwng, neu os ydych chi'n amau bod dŵr yn gollwng ger eich eiddo, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos).

 

Ydych chi'n rhannu eich pibell gyflenwi breifat â'ch cymdogion?

Weithiau mae pibell gyflenwi dŵr breifat yn gallu darparu dŵr ar gyfer sawl eiddo, os cawn eich bod chi'n rhannu eich pibell ddŵr, byddwn ni'n trafod yr holl opsiynau o ran sut i'w thrwsio â chi pan fyddwn ni’n galw i’ch gweld. Mae'n bosibl y bydd diddordeb gennych gael eich pibell ddŵr eich hun, a byddem yn argymell hynny bob tro.

Mae pibell gyflenwi breifat yn gallu bod yn eithaf hir a chroesi ffin eiddo rhywun arall. Os yw eich pibell gyflenwi'n rhedeg ar draws ffiniau eiddo eich cymdogion, yna chi sy'n gyfrifol am y rhan yma o'r bibell hefyd.

A oes gennych ddŵr yn gollwng?

Os ydych chi'n meddwl fod gennych ddŵr yn gollwng yn eich eiddo, yna rydym ni yma i'ch helpu chi i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl. Rydyn ni'n deall bod problem fel hyn yn gallu achosi pryder: mae'n drafferth (ac yn gost) y gallech wneud y tro hebddi. Rydyn ni am wneud eich bywyd chi'n haws trwy ddarparu'r holl gyngor sydd ei hangen arnoch.

Mae dŵr yn adnodd gwerthfawr, ac mae'n costio llawer o arian i'w godi o'r afonydd, ei storio mewn cronfeydd, ei drin a'i gludo i chi. Felly rydyn ni'n awyddus iawn i weithio gyda chi er mwyn trwsio gollyngiadau cyn gynted â phosibl.

Problem on our network?

If you have checked the pipes on your property and they are not burst or frozen, and you still have no water supply, let us know so we can fix it.