Ymdrin â gollyngiadau dŵr


Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i ollyngiad a’i reoli.

Pam y mae gollyngiadau'n digwydd?

Weithiau mae gollyngiadau'n digwydd a gall hyn fod oherwydd oedran y bibell, gwendid yn y bibell, ffitiadau neu uniadau yn gollwng a symudiad yn y ddaear.

Rydym yn gofalu am dros 27,500km o’r Prif Gyflenwad Dŵr ledled Cymru a Rhannau o Loegr – digon o bibellau i ymestyn o Gaerdydd i Sydney a hanner ffordd yn ôl eto! Nid yw hyn yn cynnwys y pibellau cyswllt, na'r pibellau cyflenwi sy'n cyflenwi eich cartrefi.

Os mae problem ar ein rhwydwaith, dyma beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni

Ein nod yw ymchwilio ac atgyweirio gollyngiadau cyn gynted â phosibl. Nid yw hyn bob amser yn digwydd ar unwaith oherwydd bod nifer o ffactorau'n dylanwadu ar ba mor gyflym y gallwn ddatrys problem gollyngiad.

Rydym bob amser yn atgyweirio gollyngiadau cyn gynted ag y gallwn. Nid yw bob amser yn rhwydd, ac rydym yn gwybod ei fod yn rhwystredig pan fyddwch wedi adrodd am ollyngiad ac yna ddim yn ei weld yn cael ei atgyweirio’n syth, ond yn gyffredinol mae rhesymau da iawn dros yr oedi.

Mae'r camau canlynol yn amlinellu beth fydd yn digwydd unwaith y byddwch wedi cysylltu â ni a pha mor hir y mae'n ei gymryd fel arfer i ni fynd i’r afael â'r rhan fwyaf o ollyngiadau; ond byddwch yn ymwybodol mai canllaw yn unig yw ein llinell amser ac y gallai gael ei diwygio oherwydd gwaith brys neu amodau amgylcheddol.

Pa mor hir y gallai ei gymryd i ddatrys y broblem

Profi os oes gennych ollyngiad dŵr gartref

Dysgwch am ollyngiadau yn y cartref drwy roi cynnig ar y profion gollyngiadau hyn. Rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i annog ein cwsmeriaid i ganfod ac atgyweirio gollyngiadau cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn ein helpu ni i leihau gollyngiadau ac yn eich helpu chi i arbed symiau mawr o arian o bosibl.

Efallai y bydd gennych ollyngiad os byddwch yn sylwi:

  • Ardaloedd o lystyfiant toreithiog.
  • Gostyngiad mawr mewn pwysedd dŵr.
  • Sŵn hisian ger eich falf gau fewnol.
  • Darnau llaith ar y ddaear.
  • Newid anesboniadwy ar eich bil.

Dilynwch ychydig o gamau syml i ganfod a oes dŵr yn gollwng o fewn ffiniau eich eiddo yma.

Os yw eich pibell wedi byrstio, peidiwch â chynhyrfu.

  • Ceisiwch ddod o hyd i ble mae'r gollyngiad - yna atal y cyflenwad drwy droi'r stoptap i’r dde.
  • Agorwch bob tap i leihau llifogydd.
  • Amsugnwch neu rhwystrwch y dŵr sy'n dianc gyda thyweli trwchus.
  • Diffoddwch eich trydan: os yw'r dŵr yn agos at unrhyw beth trydanol - gan gynnwys goleuadau, socedi neu declynnau - peidiwch â'u cyffwrdd. Gall gwifrau trydan sy'n cael eu difrodi gan ddŵr fod yn beryglus iawn ac mae'n debyg y bydd angen i chi ffonio gweithiwr proffesiynol i atgyweirio’r difrod.
  • Ffoniwch blymwr cofrestredig - os oes angen cymorth arnoch i atgyweirio pibell sydd wedi byrstio, cysylltwch â phlymwr sydd wedi’i gymeradwyo gan Watersafe..