COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Delio gyda gollyngiadau dŵr


Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i ollyngiad a’i reoli a nodi pwy sy’n gyfrifol am beth.

Beth sy’n gwneud i’r pibellau ollwng?

Mae ein pibellau dŵr yn gallu gollwng am bob math o resymau:

  • Mae newid yn y tymheredd yn gallu achosi symudiadau yn y tir sy’n gallu peri i bibellau hollti a gollwng
  • Mae defnydd di-reolaeth neu ddi-awdurdod o ddŵr o'n pibellau, er enghraifft safbibellau anghyfreithlon, yn gallu achosi ymchwydd yn y pwysau, sy'n gallu gosod straen ychwanegol ar y pibellau gan achosi hollt.

Os ydy eich pibell wedi byrstio, peidiwch â mynd i banig.

  • Ceisiwch ddod o hyd i’r bibell sydd wedi byrstio - a throwch y cyflenwad i ffwrdd drwy droi’r stoptap i’r dde.
  • Agorwch bob tap i leihau gorlifo.
  • Amsugnwch neu rhwystrwch ddŵr sy’n dianc gyda thywelion trwchus.
  • Trowch eich cyflenwad trydan i ffwrdd: os yw’r dŵr yn agos i unrhyw beth trydanol - gan gynnwys goleuadau, socedi neu declynnau - peidiwch â’u cyffwrdd. Gall gwifrau trydanol sydd wedi’u difrodi gan ddŵr fod yn beryglus iawn ac mae’n debygol y bydd angen i chi ffonio gweithiwr proffesiynol i atgyweirio’r difrod.
  • Ffoniwch blymwr cofrestredig - os oes angen cymorth arnoch i atgyweirio pibell sydd wedi byrstio, cysylltwch â phlymwr sydd wedi’i warantu gan Watersafe..

Pwy sydd biau beth?

Ni sydd biau'r pibellau sy'n rhedeg hyd at ffin eich eiddo â'r stryd, a byddwn ni'n eu trwsio cyn gynted â phosibl bob tro.

Rhwng y ffin â'r stryd a'ch stoptap mewnol mae'r bibell gyflenwi breifat. Er taw perchennog yr eiddo sydd biau'r bibell hon, byddwn ni'n cynnig trwsio'r bibell am ddim lle bo modd.

Cyfrifoldeb perchennog yr eiddo yw trwsio'r holl bibellau a ffitiadau mewnol y tu fewn i'r eiddo.

Os gwelwch chi fod dŵr yn gollwng, neu os ydych chi'n amau bod dŵr yn gollwng ger eich eiddo, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos).

 

Ydych chi'n rhannu eich pibell gyflenwi breifat â'ch cymdogion?

Weithiau mae pibell gyflenwi dŵr breifat yn gallu darparu dŵr ar gyfer sawl eiddo, os cawn eich bod chi'n rhannu eich pibell ddŵr, byddwn ni'n trafod yr holl opsiynau o ran sut i'w thrwsio â chi pan fyddwn ni’n galw i’ch gweld. Mae'n bosibl y bydd diddordeb gennych gael eich pibell ddŵr eich hun, a byddem yn argymell hynny bob tro.

Mae pibell gyflenwi breifat yn gallu bod yn eithaf hir a chroesi ffin eiddo rhywun arall. Os yw eich pibell gyflenwi'n rhedeg ar draws ffiniau eiddo eich cymdogion, yna chi sy'n gyfrifol am y rhan yma o'r bibell hefyd.

A oes gennych ddŵr yn gollwng?

Os ydych chi'n meddwl fod gennych ddŵr yn gollwng yn eich eiddo, yna rydym ni yma i'ch helpu chi i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl. Rydyn ni'n deall bod problem fel hyn yn gallu achosi pryder: mae'n drafferth (ac yn gost) y gallech wneud y tro hebddi. Rydyn ni am wneud eich bywyd chi'n haws trwy ddarparu'r holl gyngor sydd ei hangen arnoch.

Mae dŵr yn adnodd gwerthfawr, ac mae'n costio llawer o arian i'w godi o'r afonydd, ei storio mewn cronfeydd, ei drin a'i gludo i chi. Felly rydyn ni'n awyddus iawn i weithio gyda chi er mwyn trwsio gollyngiadau cyn gynted â phosibl.

Problem on our network?

If you have checked the pipes on your property and they are not burst or frozen, and you still have no water supply, let us know so we can fix it.