Eich Mesurydd Dŵr


Os yw eich tâl sefydlog anfesuredig yn uchel, os nad ydych chi’n defnyddio llawer o ddŵr neu os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, gallech chi arbed arian trwy ofyn i ni osod mesurydd ar eich cyflenwad. Mae llawer o’n cwsmeriaid wedi newid i fesurydd ddŵr yn barod, ac wedi canfod ei fod o fudd iddynt.

A ddylwn i gael gosod mesurydd dŵr?

Efallai na fydd mesurydd dŵr o fudd i bawb. Os byddwch chi’n credu y gallech chi elwa o gael gosod mesurydd oherwydd eich bod yn byw ar eich pen eich hun neu os ydych chi’n defnyddio ychydig iawn o ddŵr, yna gallech chi gael un wedi'i osod. Gallwch roi cynnig arni am hyd at 2 flynedd ac os na fyddwch chi’n hapus ag ef gallwn ei dynnu i chi. Ni fyddwn yn gallu ei dynnu os bydd wedi cael ei osod ers dros 2 flynedd.

Beth yw manteision newid i fesurydd dŵr?

Pan fyddwch chi’n cael gosod mesurydd dŵr, dim ond y dŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio y bydd yn rhaid i chi dalu amdano, felly po leiaf o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio, y lleiaf fydd eich bil, sy'n ffordd wych o arbed arian. Gallai eich helpu i leihau eich ôl troed carbon gan fod aelwydydd â mesuryddion dŵr yn tueddu i ddefnyddio llai o ddŵr a byddwn yn ei osod am ddim (i aelwydydd yn unig).

Taliadau mesuredig

Mae’r taliadau mesuredig yn seiliedig ar dâl gwasanaeth sefydlog plws tâl am faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio. Os byddwch chi’n dewis cael mesurydd dŵr, byddwn ni’n anfon bil atoch bob chwe mis (bydd pa fisoedd yn dibynnu pryd rydyn ni’n darllen y mesuryddion yn eich ardal). Mae hyn yn golygu na chewch chi’ch bil anfesuredig blynyddol mwyach. Darllenwch ragor am daliadau mesuredig.

Dal yn ansicr taw mesurydd yw'r peth iawn i chi...

Defnyddiwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein i'ch helpu i benderfynu. Byddwn ni'n gofyn ambell i gwestiwn i chi ac yna'n amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau. Gallai hynny eich cynorthwyo i benderfynu ai mesurydd yw'r peth iawn i chi.

Cofiwch fod ein cyfrifiannell yn dibynnu ar gael gwybodaeth gywir gennych chi. Os ydych chi'n ansicr am unrhyw un o'r cwestiynau, cewch ateb y cwestiynau ar ddiwrnod arall ar ôl i chi feddwl am eich defnydd o ddŵr.

Os ydych chi'n anhapus â'r amcangyfrif ar ôl defnyddio'r cyfrifiannell, nid oes rhaid i chi wneud cais am fesurydd. Gallwch fynd nôl i'n tudalen hafan.

Sut i wneud cais am fesurydd

Os hoffech chi gael mesurydd:

 • Cam 1 - Llenwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein. Wedyn gallwn amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau.
 • Cam 2 - Cliciwch ar y botwm 'gwneud cais am fesurydd' ar ddiwedd y cyfrifiannell. Byddwn ni'n gosod mesurydd cyn pen 3 mis ar ôl i'ch cais ddod i law (lle bo hynny'n ymarferol).
 • Cam 3 - Bydd ein contractwr yn cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy lythyr i drefnu amser i ymweld â'ch eiddo.
 • Cam 4 - Bydd ein contractwr yn ymweld i weld a ellir gosod mesurydd.
  • Os gellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, byddant yn gwneud hynny.
  • Os na ellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, bydd ein contractwr yn trefnu dod nôl ar ddiwrnod arall.
  • Os na allwn osod mesurydd ond y gallech chi wneud rhywfaint o waith i'n galluogi ni i osod un (ee tynnu gorchuddion, gosod stop tap mewnol, dadorchuddio rhai pibellau), byddwn yn gofyn i chi wneud y gwaith a galw eto i ni osod y mesurydd ar iddo gael ei wneud. 
  • Os na ellir gosod mesurydd, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi. Wedyn cewch ystyried ein Tâl Mesuredig ar sail Asesiad yn hytrach na’ch taliadau anfesuredig.

Dylech nodi y bydd gofyn i chi dalu’ch taliadau anfesuredig hyd at ddiwrnod gosod y mesurydd. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n cadw at eich cynllun talu tra’ch bod chi’n aros i ni osod eich mesurydd.