COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

A allech chi arbed arian drwy fod ar fesurydd dŵr?


Ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu yn ceisio lleihau eich bil? Efallai y byddech chi’n arbed arian drwy gael mesurydd dŵr wedi’i osod.

Pam newid i fesurydd dŵr?

  • Gallech arbed arian (y lleiaf o ddŵr a ddefnyddiwch, y lleiaf fydd eich bil!)
  • Fe wnawn ni ei osod am ddim (i aelwydydd yn unig)
  • Mae’n helpu i leihau eich ôl-troed carbon (mae aelwydydd sydd â mesuryddion yn tueddu i ddefnyddio llai o ddŵr)
  • Cewch newid yn ôl i’ch taliad heb ei fesur unrhyw bryd hyd at 2 flynedd o’r dyddiad y gosodwyd y mesurydd*.

*Mae’r dewis hwn ar gael ddim ond i gwsmeriaid sydd wedi newid o gyflenwad heb ei fesur i un mesuredig. Os ydych chi’n symud i eiddo sydd â mesurydd eisoes, nid yw’r dewis hwn ar gael.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd isod i weld os gallech chi newid ac arbed.

Ddim yn siŵr os yw mesurydd yn addas i chi?

Cyn i chi benderfynu, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd isod i gael amcan o beth fyddem ni’n ei ddisgwyl i’ch bil fod pe byddech chi ar fesurydd. Byddwn ni’n gofyn rhai cwestiynau i chi ac yna yn amcangyfrif eich taliadau. Gallai hyn eich helpu  i benderfynu a yw mesurydd yn iawn i chi.

Ein taliadau mesuredig

Mae taliadau mesuredig wedi eu seilio ar gost gwasanaeth penodedig a faint o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio.

Os ydych chi’n penderfynu newid i fesurydd dŵr, byddwn ni’n anfon bil atoch chi bob chwe mis.

Darganfyddwch mwy am daliadau mesuredig yma.

Allech chi arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd dŵr?

A ydych yn byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu’n bwriadu lleihau eich bil? Efallai y byddwch yn arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.

Atebwch ychydig o gwestiynau i weld beth allai eich bil fod pe baech chi ar fesurydd!

Faint o bobl sy'n byw yn eich eiddo?

Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant

{{ displayNumber }}

Sut ydych chi'n defnyddio eich dŵr?

Ydych chi'n defnyddio cawod pŵer, peiriant golchi dillad neu beiriant golchi llestri, taenellwr gardd, neu bibell ddŵr?

Dewiswch ydy neu nac ydy

Eich amcangyfrif misol

Ar sail yr wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi, byddem ni’n disgwyl i'ch bil fod tua £{MonthlyCharge} y mis pe baech yn newid i fesurydd.

Amcangyfrif yn unig yw hwn, gall eich bil fod yn uwch neu'n is na hyn yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio. Byddai eich bil wedi’i seilio ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio bob 6 mis.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch isod am fwy o wybodaeth.

Gallai eich bil bod o gwmpas

£{{monthlyCharge}}

y mis

neu £{AnnualCharge} y blwyddyn.

Y Camau Nesaf

Cam 1
Llenwch ein ffurflen gais ar-lein drwy glicio’r botwm isod. Byddwn yn gosod mesurydd o fewn 3 mis o dderbyn eich cais (pan ei bod yn ymarferol gwneud hynny).

Cam 2
Byddwn ni’n cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i ymweld â’ch eiddo.

Cam 3
Byddwn yn dod i’r eiddo i weld a ellir gosod mesurydd.

  • Os gallwn ni osod y mesurydd ar y diwrnod cyntaf y byddwn yn ymweld â chi, byddwn yn gwneud hynny
  • Os na allwn ni osod mesurydd ar y diwrnod cyntaf y byddwn yn ymweld, byddwn yn dweud wrthych chi pam mae angen i ni alw eto
  • Os na allwn ni osod mesurydd ond y gallech chi wneud peth gwaith i ganiatáu i ni osod mesurydd (e.e. gosod stop tap mewnol, datgelu rhywfaint o’r pibwaith), byddwn yn gofyn i chi wneud y gwaith ac yn galw eto i osod y mesurydd ar ôl i chi  wneud y gwaith
  • Os na allwn ni osod mesurydd o gwbl, ac na fydd unrhyw waith yn gwneud hynny’n bosibl, byddwn ni’n dweud wrthych chi beth yw’r rheswm am hynny ac efallai byddwn ni’n eich gosod chi ar ein Tâl Mesuredig Wedi’i Asesu

Bydd angen i chi barhau i dalu eich taliadau tan i’r bil gael ei sefydlu.

O fewn mis i’r mesurydd gael ei osod, byddwn yn diweddaru eich cyfrif dŵr a byddwn yn anfon yr holl fanylion atoch, a pha un a ydym ni wedi adolygu unrhyw gynllun talu neu fod ad-daliad ar ei ffordd i chi.