Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Eich Mesurydd Dŵr


Os yw eich tâl sefydlog anfesuredig yn uchel, os nad ydych chi’n defnyddio llawer o ddŵr neu os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, gallech chi arbed arian trwy ofyn i ni osod mesurydd ar eich cyflenwad. Mae llawer o’n cwsmeriaid wedi newid i fesurydd ddŵr yn barod, ac wedi canfod ei fod o fudd iddynt.

A ddylwn i gael gosod mesurydd dŵr?

Efallai na fydd mesurydd dŵr o fudd i bawb. Os byddwch chi’n credu y gallech chi elwa o gael gosod mesurydd oherwydd eich bod yn byw ar eich pen eich hun neu os ydych chi’n defnyddio ychydig iawn o ddŵr, yna gallech chi gael un wedi'i osod. Gallwch roi cynnig arni am hyd at 2 flynedd ac os na fyddwch chi’n hapus ag ef gallwn ei dynnu i chi. Ni fyddwn yn gallu ei dynnu os bydd wedi cael ei osod ers dros 2 flynedd.

Beth yw manteision newid i fesurydd dŵr?

Pan fyddwch chi’n cael gosod mesurydd dŵr, dim ond y dŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio y bydd yn rhaid i chi dalu amdano, felly po leiaf o ddŵr yr ydych chi’n ei ddefnyddio, y lleiaf fydd eich bil, sy'n ffordd wych o arbed arian. Gallai eich helpu i leihau eich ôl troed carbon gan fod aelwydydd â mesuryddion dŵr yn tueddu i ddefnyddio llai o ddŵr a byddwn yn ei osod am ddim (i aelwydydd yn unig).

Taliadau mesuredig

Mae’r taliadau mesuredig yn seiliedig ar dâl gwasanaeth sefydlog plws tâl am faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio. Os byddwch chi’n dewis cael mesurydd dŵr, byddwn ni’n anfon bil atoch bob chwe mis (bydd pa fisoedd yn dibynnu pryd rydyn ni’n darllen y mesuryddion yn eich ardal). Mae hyn yn golygu na chewch chi’ch bil anfesuredig blynyddol mwyach. Darllenwch ragor am daliadau mesuredig.

Dal yn ansicr taw mesurydd yw'r peth iawn i chi...

Defnyddiwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein isod i'ch helpu i benderfynu. Byddwn ni'n gofyn ambell i gwestiwn i chi ac yna'n amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau. Gallai hynny eich cynorthwyo i benderfynu ai mesurydd yw'r peth iawn i chi.

Cofiwch fod ein cyfrifiannell yn dibynnu ar gael gwybodaeth gywir gennych chi. Os ydych chi'n ansicr am unrhyw un o'r cwestiynau, cewch ateb y cwestiynau ar ddiwrnod arall ar ôl i chi feddwl am eich defnydd o ddŵr.

Os ydych chi'n anhapus â'r amcangyfrif ar ôl defnyddio'r cyfrifiannell, nid oes rhaid i chi wneud cais am fesurydd. Gallwch fynd nôl i'n tudalen hafan.

Sut i wneud cais am fesurydd

Os hoffech chi gael mesurydd:

 • Cam 1 - Llenwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein. Wedyn gallwn amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau.
 • Cam 2 - Cliciwch ar y botwm 'gwneud cais am fesurydd' ar ddiwedd y cyfrifiannell. Byddwn ni'n gosod mesurydd cyn pen 3 mis ar ôl i'ch cais ddod i law (lle bo hynny'n ymarferol).
 • Cam 3 - Bydd ein contractwr yn cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy lythyr i drefnu amser i ymweld â'ch eiddo.
 • Cam 4 - Bydd ein contractwr yn ymweld i weld a ellir gosod mesurydd.
  • Os gellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, byddant yn gwneud hynny.
  • Os na ellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, bydd ein contractwr yn trefnu dod nôl ar ddiwrnod arall.
  • Os na allwn osod mesurydd ond y gallech chi wneud rhywfaint o waith i'n galluogi ni i osod un (ee tynnu gorchuddion, gosod stop tap mewnol, dadorchuddio rhai pibellau), byddwn yn gofyn i chi wneud y gwaith a galw eto i ni osod y mesurydd ar iddo gael ei wneud. 
  • Os na ellir gosod mesurydd, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi. Wedyn cewch ystyried ein Tâl Mesuredig ar sail Asesiad yn hytrach na’ch taliadau anfesuredig.

Dylech nodi y bydd gofyn i chi dalu’ch taliadau anfesuredig hyd at ddiwrnod gosod y mesurydd. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n cadw at eich cynllun talu tra’ch bod chi’n aros i ni osod eich mesurydd.