Atal rhwystrau mewn carthffosydd


Mae ein tîm o arolygwyr carthion yn gweithio i helpu i gadw ein rhwydwaith carthffosydd yn glir. Ond ceir rhwystrau weithiau a gallant atal neu leihau llif carthion trwy bibellau carthffosydd.

Mae rhwystr yn y garthffos yn gallu atal, neu lesteirio llif carthffosiaeth trwy’r pibellau. Pan fo hyn yn digwydd, mae’r garthffosiaeth yn gallu cronni yn y rhwydwaith o bibellau danddaear a gorlifo trwy dyllau yn y ffyrdd, mewn gerddi neu ar dir preifat. Mae rhwystrau fel hyn yn gallu llygru afonydd, neu beri i’ch tŷ bach orlifo gan achosi difrod mawr yn eich cartref.

Sut byddaf i’n gwybod bod rhwystr mewn carthffos?

Os sylwch chi fod drewdod anghyffredin yng nghyffiniau gorchuddion y garthffos, neu fod y dŵr yn draenio’n araf iawn o’ch tŷ bach, mae’n bosibl bod rhwystr yn y garthffos. Ymhlith yr arwyddion eraill mae dŵr yn gollwng o’r siambrau neu’r tyllau archwilio yn eich gardd neu o’r gylïau wrth ymyl eich cartref.

0800 085 3968

Beth y gallwch chi ei wneud

Os gallwch chi, codwch orchuddion ysgafn unrhyw Siambrau Archwilio, ond dim ond y rhai sydd ar eich eiddo chi. Edrychwch i weld a yw’r pibellau danddaear yn glir ai peidio, ac a yw’r ddŵr yn llifo’n rhydd. Mae gorchuddion y Siambrau Archwilio yn agos at y tŷ fel rheol, ar y dreif neu yn yr ardd.

Os yw’r pibellau danddaear yn glir, yna mae’r broblem siŵr o fod yn eich pibell carthffosiaeth breifat (a elwir yn ddraen) a’ch cyfrifoldeb chi fydd clirio’r rhwystr. Cewch alw plymwr neu gontractwr preifat i wneud hyn (chwiliwch yn y llyfr ffôn o dan ‘drain’).

Bwrwch olwg ar unrhyw bolisïau yswiriant sydd gennych ar gyfer eich cartref neu’ch adeiladau yn gyntaf, am ei bod hi’n bosibl fod gennych yswiriant am gost clirio rhwystrau.

Os yw’r broblem yn effeithio ar fwy nag un eiddo, os oes dŵr yn gorlifo y tu hwnt i ffin eich eiddo (e.e. yn y ffordd), neu os ydych chi’n gwybod bod y pibellau carthffosiaeth ar eich eiddo’n cymryd carthffosiaeth o fwy nag un cartref, yna mae’n bosibl bod y broblem ar y rhwydwaith o garthffosydd cyhoeddus. Os felly, ni sy’n gyfrifol a dylech roi galwad i ni ar 0800 085 3968.

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Os yw'r broblem ar bibellau Dŵr Cymru, yna ein nod yw cael criw jetio atoch chi o fewn 24 awr i chi gysylltu â ni. Ond ar adegau prysur (e.e. yn ystod glaw trwm) efallai y bydd oedi a byddwn ni’n dweud hyn wrthych chi pan fyddwch chi’n ffonio.

Os bydd pethau'n newid ar ôl i ni siarad â chi, neu os ydym ni’n mynd i fod yn hwyr byddwn ni bob amser yn ceisio rhoi gwybod i chi.

Pan fydd criw jetio yn cyrraedd byddwn yn archwilio i nodi lleoliad y blocio. Ein cyfrifoldeb rheoleiddiol ni yw clirio rhwystrau mewn carthffosydd cyhoeddus ac asedau a drosglwyddwyd. Os yw'r rhwystr ar ein rhwydwaith carthffosydd, byddwn yn ei glirio i chi yn rhad ac am ddim.

Os byddwn yn cyrraedd rhwystr ac yn canfod ei fod mewn pibell garthffosiaeth breifat gallwn gynnig gwasanaeth i glirio'r rhwystr am dâl o £86 (+ TAW) neu gallwch ddefnyddio contractwr draenio preifat i glirio'r rhwystr. Mae ein tâl yn talu am hyd at awr o waith ac os na allwn glirio'r rhwystr, ni chodir tâl arnoch.

Rydw i wedi gollwng rhywbeth i lawr y draen

Bob blwyddyn, rydyn ni’n tynnu sgriwdreifers, coesau cadair, rhodenni clirio draeniau ac eitemau eraill di-ri y mae pobl wedi eu defnyddio i geisio clirio rhwystrau allan o ddraeniau. Os byddwch chi’n ceisio clirio draen eich hun, ond yn gollwng rhywbeth i’r garthffos, cofiwch roi gwybod i ni.

Mae hi’n debygol iawn y bydd y pethau hyn yn rhwystro llif pibell y garthffos a gall achosi llifogydd yn eich cartref chi, neu yng nghartref cymydog.

Os byddwch chi’n rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi gollwng rhywbeth i’r garthffos, fe fyddwn ni’n dod allan i’w glirio o’r garthffos yn rhad ac am ddim.

Dylid nodi ei bod yn amhosibl i ni ddod o hyd i eitemau bychain, fel modrwyon neu dlysau eraill, sydd wedi cael eu fflysio i lawr y tŷ bach ar ddamwain.