COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Paratowch eich cartref ar gyfer y Gaeaf


Gall y gaeaf fod yn adeg hudolus o'r flwyddyn ond gall y tymheredd is hefyd achosi problemau o amgylch eich tŷ. Gofalwch bod eich tŷ yn barod ar gyfer y tywydd oer trwy ddilyn ein cyngor a’n hawgrymiadau da.

Y 3 Lle Oer Mwyaf Problemus:

  • 1. Pibellau a thapiau awyr agored.
  • 2. Pibellau mewn llefydd lle nad oes gwres - fel llofftydd, garejys neu gypyrddau'r gegin.
  • 3. Adeiladau sy'n wag am ychydig ddyddiau fel busnesau, ysgolion neu gartrefi gwyliau.

Cynigion Craff

Lapiwch eich pibellau a'ch tapiau

Os oes gennych bibellau yn yr awyr agored, neu mewn lle oer fel llofft neu garej, lapiwch nhw â deunydd inswleiddio neu becyn lagio.

Tapiau awyr agored

Peidiwch â gadael pibell ddyfrio ynghlwm wrth dap awyr agored. Os oes gennych dap y tu allan i’ch eiddo, caewch y falf (a all fod y tu fewn i'r adeilad) a draeniwch y tap a'r pibellau. Bydd hyn yn eu hatal rhag cael eu difrodi ac yn atal yr oerfel rhag teithio i fyny'r bibell i'ch cartref.

Atal diferu

Mae tapiau sy'n diferu’n gallu cynyddu'r risg fod pibellau'n rhewi. Bydd eu trwsio'n arbed litrau o ddŵr y dydd i chi hefyd.

Ffeindiwch eich stoptap

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod ble mae'r stoptap, a’i fod e'n gweithio. Bydd angen i chi gyrraedd ato'n gyflym, a gwybod sut i'w gau os bydd y gwaethaf yn digwydd.

Mesurydd dŵr?

Os yw'ch mesurydd ar y wal y tu allan i'ch cartref, sicrhewch fod y pibellau sy'n mynd i mewn ac allan ohono wedi eu hinswleiddio ac nad oes unrhyw fwlch rhyngddynt, bod cwpwrdd y mesurydd wedi ei bacio â deunydd inswleiddio, a bod y drws yn dynn ar gau.

Oddi cartref?

Mae'r risg o broblemau’n uwch mewn adeiladau gwag. Os byddwch chi i ffwrdd o'ch cartref neu'ch busnes am ychydig ddyddiau, ystyriwch ddiffodd eich stoptap a draenio'r system - fel nad oes unrhyw ddŵr yn y system i rewi. Bydd cadw eich gwres ar osodiad isel yn cadw eich cartref yn gynnes, ac yn atal y pibellau rhag rhewi hefyd.

Cadwch eich cartref yn glyd

Cadwch eich cartref yn gynnes trwy ddefnyddio peth atal drafftiau a chau'r llenni gyda'r nos.

Trefnwch fod rhywun yn dod i gynnal a chadw eich bwyler ac i sicrhau bod eich rheiddiaduron yn gweithio'n iawn.

Inswleiddio'r llofft

Bydd inswleiddio'ch llofft - neu ategu unrhyw ddeunydd inswleiddio sydd gennych eisoes - yn helpu i wresogi eich cartref yn fwy effeithlon, yn arbed ynni ac yn lleihau eich biliau ynni. Mae inswleiddio waliau ceudod yn gallu helpu i gadw eich cartref yn gynnes a chwtogi ar eich biliau gwres hefyd.

Cliriwch y gwteri

Cliriwch unrhyw ddail neu falurion o'ch gwteri a'ch draeniau. Bydd hyn yn helpu i atal tagfeydd a llifogydd. Mae'n gallu atal gollyngiadau a difrod i'ch waliau a'ch to hefyd.

Ac yn olaf, ystyriwch berthnasau, ffrindiau a chymdogion

Helpwch nhw os oes angen help llaw arnynt i baratoi - ac efallai y gallech chi gytuno i gadw llygad ar eich cartrefi eich gilydd os ydych chi'n mynd i fod i ffwrdd .