Gwybodaeth bwysig i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu

Information

Gwybodaeth: 09:00 27 September 2021

Yn ystod Covid19 fe wnaeth y llywodraeth gynyddu taliadau Credyd Cynhwysol dros dro, bydd y cynllun hwn yn dod i ben ddiwedd mis Medi. Os yw’r newid hwn yn effeithio arnoch chi a’ch bod yn ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, mae rhagor o wybodaeth yma.

Paratowch eich cartref ar gyfer y Gaeaf


Gall y gaeaf fod yn adeg hudolus o'r flwyddyn ond gall y tymheredd is hefyd achosi problemau o amgylch eich tŷ. Gofalwch bod eich tŷ yn barod ar gyfer y tywydd oer trwy ddilyn ein cyngor a’n hawgrymiadau da.

Y 3 Lle Oer Mwyaf Problemus:

  • 1. Pibellau a thapiau awyr agored.
  • 2. Pibellau mewn llefydd lle nad oes gwres - fel llofftydd, garejys neu gypyrddau'r gegin.
  • 3. Adeiladau sy'n wag am ychydig ddyddiau fel busnesau, ysgolion neu gartrefi gwyliau.

Cynigion Craff

Lapiwch eich pibellau a'ch tapiau

Os oes gennych bibellau yn yr awyr agored, neu mewn lle oer fel llofft neu garej, lapiwch nhw â deunydd inswleiddio neu becyn lagio.

Tapiau awyr agored

Peidiwch â gadael pibell ddyfrio ynghlwm wrth dap awyr agored. Os oes gennych dap y tu allan i’ch eiddo, caewch y falf (a all fod y tu fewn i'r adeilad) a draeniwch y tap a'r pibellau. Bydd hyn yn eu hatal rhag cael eu difrodi ac yn atal yr oerfel rhag teithio i fyny'r bibell i'ch cartref.

Atal diferu

Mae tapiau sy'n diferu’n gallu cynyddu'r risg fod pibellau'n rhewi. Bydd eu trwsio'n arbed litrau o ddŵr y dydd i chi hefyd.

Ffeindiwch eich stoptap

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod ble mae'r stoptap, a’i fod e'n gweithio. Bydd angen i chi gyrraedd ato'n gyflym, a gwybod sut i'w gau os bydd y gwaethaf yn digwydd.

Mesurydd dŵr?

Os yw'ch mesurydd ar y wal y tu allan i'ch cartref, sicrhewch fod y pibellau sy'n mynd i mewn ac allan ohono wedi eu hinswleiddio ac nad oes unrhyw fwlch rhyngddynt, bod cwpwrdd y mesurydd wedi ei bacio â deunydd inswleiddio, a bod y drws yn dynn ar gau.

Oddi cartref?

Mae'r risg o broblemau’n uwch mewn adeiladau gwag. Os byddwch chi i ffwrdd o'ch cartref neu'ch busnes am ychydig ddyddiau, ystyriwch ddiffodd eich stoptap a draenio'r system - fel nad oes unrhyw ddŵr yn y system i rewi. Bydd cadw eich gwres ar osodiad isel yn cadw eich cartref yn gynnes, ac yn atal y pibellau rhag rhewi hefyd.

Cadwch eich cartref yn glyd

Cadwch eich cartref yn gynnes trwy ddefnyddio peth atal drafftiau a chau'r llenni gyda'r nos.

Trefnwch fod rhywun yn dod i gynnal a chadw eich bwyler ac i sicrhau bod eich rheiddiaduron yn gweithio'n iawn.

Inswleiddio'r llofft

Bydd inswleiddio'ch llofft - neu ategu unrhyw ddeunydd inswleiddio sydd gennych eisoes - yn helpu i wresogi eich cartref yn fwy effeithlon, yn arbed ynni ac yn lleihau eich biliau ynni. Mae inswleiddio waliau ceudod yn gallu helpu i gadw eich cartref yn gynnes a chwtogi ar eich biliau gwres hefyd.

Cliriwch y gwteri

Cliriwch unrhyw ddail neu falurion o'ch gwteri a'ch draeniau. Bydd hyn yn helpu i atal tagfeydd a llifogydd. Mae'n gallu atal gollyngiadau a difrod i'ch waliau a'ch to hefyd.

Ac yn olaf, ystyriwch berthnasau, ffrindiau a chymdogion

Helpwch nhw os oes angen help llaw arnynt i baratoi - ac efallai y gallech chi gytuno i gadw llygad ar eich cartrefi eich gilydd os ydych chi'n mynd i fod i ffwrdd .