Newid i fesurydd | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Newid i fesurydd

Os yw eich tâl sefydlog anfesuredig yn uchel, os nad ydych chi’n defnyddio llawer o ddŵr neu os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, gallech chi arbed arian trwy ofyn i ni osod mesurydd ar eich cyflenwad. Mae llawer o’n cwsmeriaid wedi newid i fesurydd ddŵr yn barod, ac wedi canfod ei fod o fudd iddynt.


Dyma restr o fanteision newid i fesurydd dŵr:

  • Nid oes angen talu dim i osod mesurydd (cwsmeriaid domestig yn unig).
  • Bydd gennych well rheolaeth dros eich bil dŵr. Byddwn ni’n eich bilio chi ar sail tâl gwasanaeth sefydlog plws tâl am y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio. Felly po leiaf o ddŵr y byddwch chi’n ei ddefnyddio, po leiaf fydd eich bil.
  • Gallech chi arbed arian am y gallai’ch bil fod yn is na’ch bil anfesuredig.
  • Mae’n helpu’r amgylchedd, am fod cwsmeriaid sy’n cael eu bilio ar sail fesuredig yn tueddu i ddefnyddio llai o ddŵr*.
  • Bydd yn helpu i leihau eich ôl troed carbon.
  • Allwch newid nô i’ch tâl anfesuredig cyn pen 2 blwyddyn ar ôl dyddiad gosod y mesurydd*.

* Dim ond y cwsmer a wnaeth gais i osod mesurydd gaiff fanteisio ar y dewis hwn. Felly, os ydych chi wedi symud i eiddo lle mae mesurydd dŵr eisoes, ni allwn dynnu'r mesurydd.
Os ydych wedi cael mesurydd wedi ei osod yn yr eiddo yn y gorffennol ac yr ydych wedi newid yn ôl i dâl anfesuredig, ni fydd gennych yr opsiwn i newid o fesurydd yn ôl i dal anfesuriedig eto.


Taliadau mesuredig

Mae’r taliadau mesuredig yn seiliedig ar dâl gwasanaeth sefydlog plws tâl am faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio. Os byddwch chi’n dewis cael mesurydd dŵr, byddwn ni’n anfon bil atoch bob chwe mis (bydd pa fisoedd yn dibynnu pryd rydyn ni’n darllen y mesuryddion yn eich ardal). Mae hyn yn golygu na chewch chi’ch bil anfesuredig blynyddol mwyach. Darllenwch ragor am daliadau mesuredig.


Dal yn ansicr taw mesurydd yw'r peth iawn i chi...

Defnyddiwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein i'ch helpu i benderfynu. Byddwn ni'n gofyn ambell i gwestiwn i chi ac yna'n amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau. Gallai hynny eich cynorthwyo i benderfynu ai mesurydd yw'r peth iawn i chi. 

Cofiwch fod ein cyfrifiannell yn dibynnu ar gael gwybodaeth gywir gennych chi. Os ydych chi'n ansicr am unrhyw un o'r cwestiynau, cewch ateb y cwestiynau ar ddiwrnod arall ar ôl i chi feddwl am eich defnydd o ddŵr. 

Os ydych chi'n anhapus â'r amcangyfrif ar ôl defnyddio'r cyfrifiannell, nid oes rhaid i chi wneud cais am fesurydd. Gallwch fynd nôl i'n tudalen hafan.


Sut i wneud cais am fesurydd

Os hoffech chi gael mesurydd


Cam 1

Llenwch ein cyfrifiannell defnydd ar-lein. Wedyn gallwn amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau.

Cam 2

Cliciwch ar y botwm 'gwneud cais am fesurydd' ar ddiwedd y cyfrifiannell. Byddwn ni'n gosod mesurydd cyn pen 3 mis ar ôl i'ch cais ddod i law (lle bo hynny'n ymarferol).

Cam 3

Bydd ein contractwr yn cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy lythyr i drefnu amser i ymweld â'ch eiddo.

Cam 4

Bydd ein contractwr yn cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy lythyr i drefnu amser i ymweld â'ch eiddo.

Cam 5

Bydd ein contractwr yn ymweld i weld a ellir gosod mesurydd.

  • Os gellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, byddant yn gwneud hynny.
  • Os na ellir gosod mesurydd, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi. Wedyn cewch ystyried ein Tâl Mesuredig ar sail Asesiad yn hytrach na’ch taliadau anfesuredig.

Cam 6

Os na ellir gosod y mesurydd y diwrnod hwnnw, bydd ein contractwr yn trefnu dod nôl ar ddiwrnod arall.

 

Dylech nodi bod eich taliadau anfesuredig yn daladwy hyd at ddiwrnod gosod y mesurydd. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n cadw at eich cynllun talu wrth i chi ddisgwyl i'r contractwyr osod y mesurydd.

Cyn pen mis ar ôl gosod eich mesurydd, byddwn ni'n diweddaru eich cyfrif dŵr ac yn anfon cadarhad ysgrifenedig atoch am unrhyw addasiadau sy'n angenrheidiol. Nid oes angen i chi gysylltu â ni yn ystod y cyfnod hwn. 

Dylech nodi y bydd gofyn i chi dalu’ch taliadau anfesuredig hyd at ddiwrnod gosod y mesurydd. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n cadw at eich cynllun talu tra’ch bod chi’n aros i ni osod eich mesurydd.

Cyn pen mis ar ôl gosod y mesurydd, byddwn ni’n diweddaru eich cyfrif dŵr ac yn anfon cadarnhad ysgrifenedig am unrhyw addasiadau sydd eu hangen. Nid oes angen i chi gysylltu â ni yn ystod y cyfnod hwn.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa