COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Landlordiaid: deddfwriaeth Llywodraeth Cymru


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar unrhyw landlord/asiant gosod/Awdurdod Lleol (yng Nghymru a Lloegr) y mae ei eiddo yn cael gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth gan Ddŵr Cymru Welsh Water.

Daeth y ddeddfwriaeth i rym ar 1 Ionawr 2015 ac mae'n gofyn bod landlordiaid yn hysbysu Dŵr Cymru am y tenantiaid sydd yn eu heiddo cyn pen 21 diwrnod ar ôl i'r tenantiaid symud i mewn. Os na fydd landlord yn gwneud hyn, gall fod yn atebol ar y cyd ac yn unigol â'r tenant am unrhyw daliadau dŵr a charthffosiaeth a ddaw'n ddyledus.

Bydd angen darparu'r manylion canlynol:

  • Cyfeiriad yr eiddo
  • Diwrnod dechrau'r denantiaeth
  • Teitl, enw a dyddiad geni'r holl breswylwyr mewn oed

Trwy fynd i www.landlordtap.co.uk

Porth gwe a ddatblygwyd gan y diwydiant dŵr i helpu landlordiaid i reoli eu portffolio o gyfrifon yn hwylus dros y rhyngrwyd yw hwn. Un o'r manteision yw ei fod yn storio'r data rydych chi'n ei anfon atom gan greu cofnod cynhwysfawr y gallwch gyfeirio ato yn y dyfodol.

Am gopi o ganllaw Llywodraeth Cymru, ewch i clic yma.

Os nad ydych chi’n siŵr am eich rhwymedigaeth i ni, gwyliwch y fideo byr isod.