Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Landlordiaid: deddfwriaeth Llywodraeth Cymru


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar unrhyw landlord/asiant gosod/Awdurdod Lleol (yng Nghymru a Lloegr) y mae ei eiddo yn cael gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth gan Ddŵr Cymru Welsh Water.

Daeth y ddeddfwriaeth i rym ar 1 Ionawr 2015 ac mae'n gofyn bod landlordiaid yn hysbysu Dŵr Cymru am y tenantiaid sydd yn eu heiddo cyn pen 21 diwrnod ar ôl i'r tenantiaid symud i mewn. Os na fydd landlord yn gwneud hyn, gall fod yn atebol ar y cyd ac yn unigol â'r tenant am unrhyw daliadau dŵr a charthffosiaeth a ddaw'n ddyledus.

Bydd angen darparu'r manylion canlynol:

 • Cyfeiriad yr eiddo
 • Diwrnod dechrau'r denantiaeth
 • Teitl, enw a dyddiad geni'r holl breswylwyr mewn oed

Trwy fynd i www.landlordtap.co.uk

Porth gwe a ddatblygwyd gan y diwydiant dŵr i helpu landlordiaid i reoli eu portffolio o gyfrifon yn hwylus dros y rhyngrwyd yw hwn. Un o'r manteision yw ei fod yn storio'r data rydych chi'n ei anfon atom gan greu cofnod cynhwysfawr y gallwch gyfeirio ato yn y dyfodol.

Am gopi o ganllaw Llywodraeth Cymru, ewch i clic yma.

Os nad ydych chi’n siŵr am eich rhwymedigaeth i ni, gwyliwch y fideo byr isod.