COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

18:00 23 October 2020

 Chymru bellach mewn cyfnod clo byr (23 Hydref – 9 Tachwedd), ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Creu byd glân heb blastig mewn weips

Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud.
Gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Ry'n ni'n gofyn i Lywodraeth Cymru ychwanegu weips at y rhestr o bethau y maent yn cynnig eu gwahardd yng Nghymru.

Mae fflysio weips yn blocio pibellau.
Maen nhw’n achosi llifogydd mewn cartrefi.
Ac yn difrodi ein dyfroedd a'n bywyd gwyllt.

Hyd yn oed os byddwch chi’n eu taflu i'r bin, maen nhw yno. Yn llechu yn ein hamgylchedd, yn rhodd frwnt i'n plant a'n hwyrion.

Mae gan Gymru hanes balch o arwain y ffordd wrth ofalu am ein tir, ein moroedd a'n dyfroedd.

Gwnewch wahaniaeth. Dywedwch eich dweud.

Cymrwch ran yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Blastigion Untro.

Cliciwch yma