Stop Cyn Creu Bloc | Dwr Cymru Welsh Water
Fy nŵr gwastraff Osgoi Tagu Draeniau - Stop Cyn Creu Bloc

Stop Cyn Creu BlocA wnewch chi ein helpu ni I stopio’r bloc?

Ledled Cymru, rydyn ni’n gweld tua 2,000 o dagfeydd mewn carthffosydd bob mis. Pobl sy’n fflysio eitemau pob dydd fel ffyn gwlân cotwm a weips bach i lawr y ty bach; neu’n rinsio pethau fel braster, olew ac olion bwyd i lawr y sinc, sydd i gyfrif am hyn.

Mae bloc mewn carthffos neu ddraen yn gallu achosi llifogydd yn eich cartref chi neu yng nghartref un o’ch cymdogion. Mae bloc yn gallu achosi llygredd amgylcheddol hefyd, gan ddifrodi afonydd a thraethau.

Rydyn ni’n gwybod bod y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn ofalus wrth ddefnyddio eu tai bach a’u sinciau, ond nid yw rhai pobl yn sylweddoli bod fflysio neu arllwys y pethau anghywir i ffwrdd yn gallu cael effaith mor ddifrifol.

Clytiau bach (gan gynnwys y rhai sydd wedi eu labelu fel rhai y gellir eu fflysio), cewynnau a nwyddau mislif yw'r prif bethau sy'n achosi problemau; ond mae olew coginio, braster a saim yn gallu achosi tagfeydd mawr hefyd. Ni ddylid gwaredu'r eitemau hyn i lawr y draen.

Dilynwch y dolenni isod i gael cyngor syml a fydd yn helpu i atal problemau yn eich cymuned.

Aa