Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Taliadau Mesuredig ar sail Asesiad


Os ydych chi wedi gwneud cais am fesurydd dŵr ond wedi methu â chael gosod un, efallai y bydd gennych chi hawl i gael bil wedi’i fesur ar sail asesiad.

Beth yw Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Tâl gostyngol arbennig ydyw, ar swm sefydlog, rhag ofn na ellir gosod mesurydd dŵr. Meddyliwch amdano fel bil mesuredig esgus.

Ar gyfer pwy y mae?

Mae ar gyfer ein cwsmeriaid preswyl sydd: -

 • wedi gofyn am fesurydd ond nad ydynt wedi llwyddo i osod uno dan rai amgylchiadau.
 • wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar sydd â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad am ein bod yn gwybod o ymweliad blaenorol na allwn osod mesurydd.

Pryd na roddir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Weithiau, byddwn yn gofyn i chi wneud rhywfaint o waith i'n galluogi i osod mesurydd, fel tynnu'r bocs neu'r panel. Os byddwch yn dewis peidio â gwneud y gwaith hwn, yna byddwn yn parhau i'ch bilio ar dâl anfesuredig.

 • Os yw'r tâl mesuredig safonol ar gyfer eich eiddo yn is na'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad.
 • Os yw eich eiddo yn wag neu heb ei feddiannu am gyfnodau hir o amser neu wrthi'n cael ei adnewyddu.

Sut y cyfrifir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Rydym wedi edrych ar lawer o filiau cwsmeriaid eraill sydd â mesuryddion ac sydd ag amgylchiadau tebyg i chi. Rydym wedi cyfuno eu biliau i gyd ac wedi cyfrifo eu swm cyfartalog. Y swm cyfartalog hwn fydd y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad sefydlog.

Mae gennym ddau fand, band is a band cyfartalog. Pennir y bandiau yn ôl nifer y dyfeisiau sy'n defnyddio dŵr yn eich eiddo a nifer y deiliaid.

Pam mae'n wahanol i'r gwerth a roddir i mi gan y gyfrifiannell ar-lein?

Rydym yn gofyn i chi fod mor onest â phosibl pan fyddwch yn cwblhau'r gyfrifiannell ar-lein. Mae llawer ohonom yn defnyddio mwy o ddŵr nag y credwn ein bod yn ei ddefnyddio. Rydym, fwy na thebyg, yn fwy ceidwadol wrth gwblhau'r gyfrifiannell ac mae hyn yn rhoi amcangyfrif isel i ni. Gwyddom fod hyn yn digwydd gan fod ein cwsmeriaid sydd wedi trefnu i fesurydd gael ei osod wedi dweud wrthym fod eu biliau yn uwch na'r hyn a ragwelwyd gan y gyfrifiannell.

Hefyd, nid yw'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad yn benodol i chi a'ch amgylchiadau. Mae'n dâl sefydlog cyfartalog. Edrychwch i Weld Sut y cyfrifir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, beth sy'n digwydd nesaf?

Efallai y gofynnwn i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni am nifer y bobl sy'n byw yn eich eiddo a nifer y dyfeisiau sydd gennych. Os credwch fod y tâl anfesuredig safonol yn well i chi, yna dyna'r tâl a godir arnoch.

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, pam na allaf gael mesurydd?

Gwyddom na allwn osod mesurydd am ein bod wedi ceisio gwneud hyn o'r blaen. Os ydych wedi newid y gwaith plymio yn eich eiddo ac yn credu bod hyn yn golygu y gallwn osod mesurydd yn awr, yna cysylltwch â ni a byddwn yn cadarnhau pam na allem osod mesurydd ac a yw'n rhesymol bellach i ni ymweld â chi i geisio gosod un.

A allaf ddychwelyd i'r tâl anfesuredig safonol ar gyfer fy eiddo?

Gallwch, os mai hwn yw'r opsiwn rhataf i chi - byddem eisoes wedi cadarnhau hyn cyn rhoi'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad i chi. Hefyd gallwch ofyn i ni beidio â chodi'r tâl hwn arnoch ac i gael y tâl anfesuredig safonol ar gyfer eich eiddo o fewn dwy flynedd i'r dyddiad y dechreuom godi tâl arnoch ar y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad - pam? oherwydd pe bai gennych fesurydd go iawn, byddem yn cynnig yr opsiwn hwn i chi.

Sut y byddaf yn gwybod fy mod ar Dâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Bydd yn dweud wrthych ar eich bil.

Pryd y byddaf yn cael fy mil?

Os ydych newydd symud i mewn i'r eiddo, yna cewch y bil yn fuan wedi hynny.

Os ydym wedi bod allan yn gosod mesurydd ond nad ydym wedi llwyddo i wneud hynny yna, o fewn 30 diwrnod i'n hymweliad, byddwn yn eich trosglwyddo i'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad a chaiff bil newydd ei anfon. Os oeddech ar unrhyw gynllun talu gyda ni, caiff hyn ei ailgyfrifo'n awtomatig.

A ddywedwch wrthyf os na allaf gael Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Byddwn, a byddwn yn rhoi'r rheswm pam ac yn dweud beth fydd yn digwydd nesaf.

Talaf fy mil dŵr i chi, ond mae'n cynnwys tâl carthffosiaeth ar ran Cwmni Severn Trent Water neu Hafren Dyfrdwy - beth sy'n digwydd?

Mae taliadau carthffosiaeth Cwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy's yn wahanol i'n taliadau ni, gan fod pob cwmni dŵr yn gwneud pethau gwahanol. Os byddwn yn rhoi ein Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad ar gyfer dŵr i chi, byddwn yn rhoi'r tâl carthffosiaeth mwyaf addas sy'n cyfateb i'r un sydd gan Gwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy.

Dyma ein Taliadau Mesuredig preswyl ar Sail Asesiad am y flwyddyn hyd at fis Ebrill 2019 i Mawrth 2020

Dŵr £    
Nifer y deiliaid  Defnydd ar gyfartaledd Defnydd isel
1 130.13  112.12
2 175.86  150.92
3 a mwy 228.51
 192.48
Carthffosiaeth £  
Defnydd ar gyfartaledd Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
194.57 158.49
245.68 203.82
304.54 256.02
Carthffosiaeth £  
Defnydd isel Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
174.43 140.64
217.80 179.10
264.27 220.31