Amddiffyn eich hun rhag galwyr ffug


Mae galwyr ffug yn esgus bod yn rhywun arall er mwyn dod i mewn i’ch cartref, lle byddan nhw’n ceisio dwyn arian neu eitemau gwerthfawr. Weithiau maen nhw’n esgus bod yn rhywun sy’n gweithio i Dŵr Cymru (neu ‘y bwrdd dŵr’). Maen nhw fel arfer yn targedu pobl oedrannus neu bobl sy’n agored i niwed. 

Mae’n gas gennym ni alwyr ffug. Felly, rydyn ni’n gwneud ein gorau i’ch cadw chi a’ch cartref yn ddiogel.

Llinell Gymorth Galwyr Ffug - 0800 281 141

Sut mae gwybod y gwahaniaeth rhwng y bobl dda (ni yw’r rheiny!) a’r bobl ddrwg

Arwyddion rhybudd

Pan fydd galwyr ffug yn curo ar eich drws:

  • Fyddan nhw ddim wedi trefnu ymlaen llaw
  • Fyddan nhw ddim yn fodlon i chi edrych yn fanwl ar eu cerdyn adnabod (os oes un ganddyn nhw)
  • Byddan nhw’n aml yn gweithio mewn parau
  • Byddan nhw’n ceisio’ch rhoi chi o dan bwysau
  • Byddan nhw’n gofyn am arian

Mae rhai’n edrych yn gredadwy – mewn dillad sy’n edrych yn swyddogol a cherdyn adnabod ffug. Maen nhw’n gallu bod yn gyfeillgar a pherswadiol.

Gweithwyr go iawn

Mae cerdyn adnabod gan bawb sy’n gweithio i Ddŵr Cymru ac maen nhw’n barod i’w ddangos. Fel rheol, rydyn ni’n gyrru faniau â logo Dŵr Cymru arnyn nhw. Weithiau, rydyn ni’n defnyddio contractwyr sydd â faniau cwmnïau gwahanol ond bydd ganddyn nhw eu cerdyn adnabod eu hunain a byddan nhw’n dilyn yr un rheolau â gweithwyr Dŵr Cymru. Dydyn ni byth yn gofyn am arian na’n derbyn arian oddi wrthych yn eich cartref. Ac fel rheol, byddwn wedi trefnu ymlaen llaw i alw, felly byddwch yn ein disgwyl.

Y Rheol CAFf

Pan fyddwch yn ateb y drws i rywun sy’n dweud eu bod yn gweithio i Ddŵr Cymrum, dilynwch y rheol CAFf – CERDYN, ASTUDIO a FFONIO.

1. CERDYN

Gofynnwch am gael gweld ein cardiau adnabod – wnawn ni ddim pwdu! Yn wir, mae ein holl weithwyr a chontractwyr yn barod iawn i wneud hyn. Os hoffech, gallwn roi ein cardiau adnabod trwy’r twll llythyrau i chi gael eu gweld. Edrychwch yn fanwl – does dim brys.

2. ASTUDIO

Astudiwch y cerdyn adnabod yn ofalus:

  • Ai llun yr un sy’n sefylll wrth y drws sydd ar y cerdyn adnabod?
  • Oes rhywun wedi ymyrryd â’r cerdyn neu a yw’n edrych yn amheus?
  • Cymerwch eich amser. Rydyn ni’n barod iawn i aros y tu allan tra byddwch chi'n ei astudio. Fyddwn ni ddim yn rhoi pwysau arnoch i’n gadael i mewn.

Os nad ydych yn hollol siwr, PEIDIWCH â gadael i ni ddod i mewn!

3. FFONIO

Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch y Llinell Gymorth Galwyr Ffug ar 0800 281 141. Gallwn ni ddweud a yw’r galwr yn gweithio i ni go iawn. Byddai’n well gennym i chi ffonio na chael eich twyllo. Os yw'r sawl sy'n galw yn rhoi pwysau arnoch o gwbl, ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 999.

Os nad ydych yn hollol siwr bod y sawl sydd wrth y drws yn ddilys, peidiwch â gadael iddynt ddod i mewn i’r tŷ.

Cynllun Cyfrinair

Er mwyn i chi deimlo'n fwy diogel, gallwn drefnu i ddefnyddio cyfrinair (password) pan fyddwn yn galw gyda chi. Cewch ddewis cyfrinair hawdd ei gofio a’i gofrestru trwy ein ffonio ar 0800 052 0145. Byddwn yn defnyddio’r cyfrinair bob tro y byddwn yn galw (ac os na wnawn ni, peidiwch â gadael i ni ddod i mewn!).

CADWCH NHW ALLAN

CYFRINAIR I’CH AMDDIFFYN

I gofrestru cyfrinair, ffoniwch 0800 052 0145

o.n. Fel rheol, mae galwyr ffug yn targedu pobl oedrannus ac agored i niwed ac, yn aml, does gan y bobl hyn ddim cysylltiad â’r rhyngrwyd. Gallwch chi helpu trwy sôn wrth eich perthnasau a’ch cymdogion.