Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Amddiffyn eich hun rhag galwyr ffug


Mae galwyr ffug yn esgus bod yn rhywun arall er mwyn dod i mewn i’ch cartref, lle byddan nhw’n ceisio dwyn arian neu eitemau gwerthfawr. Weithiau maen nhw’n esgus bod yn rhywun sy’n gweithio i Dŵr Cymru (neu ‘y bwrdd dŵr’). Maen nhw fel arfer yn targedu pobl oedrannus neu bobl sy’n agored i niwed. 

Mae’n gas gennym ni alwyr ffug. Felly, rydyn ni’n gwneud ein gorau i’ch cadw chi a’ch cartref yn ddiogel.

Llinell Gymorth Galwyr Ffug - 0800 281 141

Sut mae gwybod y gwahaniaeth rhwng y bobl dda (ni yw’r rheiny!) a’r bobl ddrwg

Arwyddion rhybudd

Pan fydd galwyr ffug yn curo ar eich drws:

 • Fyddan nhw ddim wedi trefnu ymlaen llaw
 • Fyddan nhw ddim yn fodlon i chi edrych yn fanwl ar eu cerdyn adnabod (os oes un ganddyn nhw)
 • Byddan nhw’n aml yn gweithio mewn parau
 • Byddan nhw’n ceisio’ch rhoi chi o dan bwysau
 • Byddan nhw’n gofyn am arian

Mae rhai’n edrych yn gredadwy – mewn dillad sy’n edrych yn swyddogol a cherdyn adnabod ffug. Maen nhw’n gallu bod yn gyfeillgar a pherswadiol.

Gweithwyr go iawn

Mae cerdyn adnabod gan bawb sy’n gweithio i Ddŵr Cymru ac maen nhw’n barod i’w ddangos. Fel rheol, rydyn ni’n gyrru faniau â logo Dŵr Cymru arnyn nhw. Weithiau, rydyn ni’n defnyddio contractwyr sydd â faniau cwmnïau gwahanol ond bydd ganddyn nhw eu cerdyn adnabod eu hunain a byddan nhw’n dilyn yr un rheolau â gweithwyr Dŵr Cymru. Dydyn ni byth yn gofyn am arian na’n derbyn arian oddi wrthych yn eich cartref. Ac fel rheol, byddwn wedi trefnu ymlaen llaw i alw, felly byddwch yn ein disgwyl.

Y Rheol CAFf

Pan fyddwch yn ateb y drws i rywun sy’n dweud eu bod yn gweithio i Ddŵr Cymrum, dilynwch y rheol CAFf – CERDYN, ASTUDIO a FFONIO.

1. CERDYN

Gofynnwch am gael gweld ein cardiau adnabod – wnawn ni ddim pwdu! Yn wir, mae ein holl weithwyr a chontractwyr yn barod iawn i wneud hyn. Os hoffech, gallwn roi ein cardiau adnabod trwy’r twll llythyrau i chi gael eu gweld. Edrychwch yn fanwl – does dim brys.

2. ASTUDIO

Astudiwch y cerdyn adnabod yn ofalus:

 • Ai llun yr un sy’n sefylll wrth y drws sydd ar y cerdyn adnabod?
 • Oes rhywun wedi ymyrryd â’r cerdyn neu a yw’n edrych yn amheus?
 • Cymerwch eich amser. Rydyn ni’n barod iawn i aros y tu allan tra byddwch chi'n ei astudio. Fyddwn ni ddim yn rhoi pwysau arnoch i’n gadael i mewn.

Os nad ydych yn hollol siwr, PEIDIWCH â gadael i ni ddod i mewn!

3. FFONIO

Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch y Llinell Gymorth Galwyr Ffug ar 0800 281 141. Gallwn ni ddweud a yw’r galwr yn gweithio i ni go iawn. Byddai’n well gennym i chi ffonio na chael eich twyllo. Os yw'r sawl sy'n galw yn rhoi pwysau arnoch o gwbl, ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 999.

Os nad ydych yn hollol siwr bod y sawl sydd wrth y drws yn ddilys, peidiwch â gadael iddynt ddod i mewn i’r tŷ.

Cynllun Cyfrinair

Er mwyn i chi deimlo'n fwy diogel, gallwn drefnu i ddefnyddio cyfrinair (password) pan fyddwn yn galw gyda chi. Cewch ddewis cyfrinair hawdd ei gofio a’i gofrestru trwy ein ffonio ar 0800 052 0145. Byddwn yn defnyddio’r cyfrinair bob tro y byddwn yn galw (ac os na wnawn ni, peidiwch â gadael i ni ddod i mewn!).

CADWCH NHW ALLAN

CYFRINAIR I’CH AMDDIFFYN

I gofrestru cyfrinair, ffoniwch 0800 052 0145

o.n. Fel rheol, mae galwyr ffug yn targedu pobl oedrannus ac agored i niwed ac, yn aml, does gan y bobl hyn ddim cysylltiad â’r rhyngrwyd. Gallwch chi helpu trwy sôn wrth eich perthnasau a’ch cymdogion.