Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Eich Biliau


Yma cewch wybodaeth am sut yr ydym yn anfon bil atoch ar gyfer eich gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth, a sut y gallech chi ostwng cost eich bil.

A chithau’n gwsmer Dŵr Cymru, bydd eich bil yn cynnwys taliadau am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Dyma gost glanhau dŵr a sicrhau ei fod yn cyrraedd eich tapiau, ac ar gyfer tynnu dŵr gwastraff a'i lanhau cyn iddo fynd yn ôl i'r amgylchedd. 

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil bob chwe mis am y dŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, wedi’i gyfrifo o’r darlleniad o’r mesurydd y byddwch yn ei roi i ni. 

Os nad oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil unwaith y flwyddyn gyda chost wedi’i seilio ar eich eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn cyfrifo'ch biliau, ewch i'r dudalen 'Esbonio fy mil'.

Fy Mil

Cofrestru / Mewngofnodi Nawr

Gweld eich biliau, balans a thaliadau ar-lein

Cofrestru / Mewngofnodi