Dŵr Uniongyrchol


Os ydych chi’n dioddef caledi ariannol a’ch bod chi mewn dyled gyda ni, gall Dŵr Cymru eich helpu chi trwy dalu eich taliadau dŵr a’ch dyled trwy eich budd-daliadau. Mae hyn yn golygu y bydd eich ôl-ddyledion yn lleihau yn raddol, gan eich helpu chi i gael rheolaeth dros eich arian. 

Sut mae’n gweithio?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i’ch galluogi chi i dalu eich taliadau dŵr trwy eich budd-daliadau os ydych chi’n dewis gwneud hynny.

Mae hyn yn golygu:

 • Ni fyddwch yn methu eich taliadau
 • Ni fydd angen i ni gymryd camau i adfer yr arian
 • Mae’n hwylus, am fod y taliadau’n cael eu codi o’ch budd-daliadau yn awtomatig

Disgownt o £25 ar y swm sy’n ddyledus

Dyma esiampl

Enghraifft yn unig yw hyn a gall rhandaliadau cwsmeriaid fod yn wahanol i’r isod.

Math o Dâl Swm
Taliadau’r flwyddyn gyfredol £300
Disgownt -£25
Dyledion £250
Cyfanswm  £525

Byddem yn ymestyn y cyfanswm dros 52 wythnos, felly gan gynnwys y gostyngiad byddech yn talu £8.99 yr wythnos a byddwch heb ddyled ar ddiwedd y cynllun. 

Ydych chi’n gymwys?

Gallech chi fod yn gymwys:

 1. Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd
 2. Os oes gennych ddyled sy’n fwy na £75
 3. Os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
  • Credyd Cynhwysol

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais ar-lein drwy ein ffurflen gais Dŵr Uniongyrchol.  

Yn ddiogel ar lein. Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gyflwyno cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar eich rhan.

Cewch wybod a fu’ch cais yn llwyddiannus ai peidio cyn pen 6 i 8 wythnos ar ôl i chi gyflwyno’r cais. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n cadarnhau swm eich taliadau.

Os oes angen i chi gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau’n uniongyrchol, darllenwch sut i gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau.