Cystadleuaeth Fy Nghyfrif T&Cs


  1. Yr Hyrwyddwr
   1. Yr hyrwyddwr yw Dŵr Cymru Cyfyngedig (Dŵr Cymru Welsh Water) o Fortran Road, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0LT (“DCWW”).
  2. Y Gystadleuaeth
   1. Teitl y gystadleuaeth yw Cystadleuaeth Fy Nghyfrif
  3. Sut i Gymryd Rhan
   1. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth rhaid i gwsmeriaid gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif yn ôl yr arfer ac ‘optio i mewn’ i'r gystadleuaeth.
   2. Gall pob cwsmer roi un cynnig ar un gystadleuaeth yn ystod y cyfnod o dri mis pan fydd yn cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif.
   3. Cynhelir y gystadleuaeth unwaith bob chwarter o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 yn gynwysedig. Bydd un enillydd bob chwarter, a phedwar enillydd i gyd.
   4. Rhaid i bob cais ddod i law erbyn 12 canol nos ar ddiwrnod olaf y chwarter. Cynhelir y gystadleuaeth yn ystod y cyfnodau canlynol:

    - 1 Ebrill 2021 – 30 Mehefin 2021
    - 1 Gorffennaf 2021 – 30 Medi 2021
    - 1 Hydref 2021 – 31 Rhagfyr 2021
    - 1 Ionawr 2022 – 31 Mawrth 2022

   5. Nid oes rhaid prynu dim byd ac nid oes unrhyw gost i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth.
   6. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth rhaid i gwsmeriaid gofrestru'n llawn ar lwyfan Fy Nghyfrif. Bydd pob cwsmer sy'n cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif ac yn optio i mewn i'r gystadleuaeth yn gymwys. Caiff yr enillwyr eu dewis ar hap o blith yr holl gwsmeriaid cymwys sydd wedi cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif.
   7. Ni fydd DCWW yn derbyn:
    1. cyfrifoldeb am geisiadau sydd wedi eu colli, eu difrodi neu wedi eu gohirio wrth gael eu cludo, ni waeth beth fo'r achos, gan gynnwys, er enghraifft, o ganlyniad i fethiant offer, diffyg technegol, systemau, lloeren, rhwydwaith, gweinydd, caledwedd cyfrifiadur neu fethiant meddalwedd o unrhyw fath; neu
    2. prawf anfon fel prawf bod cais i gymryd rhan yn y gystadleuaeth wedi'i dderbyn.
   8. Drwy gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif ac optio i mewn i'r gystadleuaeth, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn.
   9. Caiff enillwyr y gystadleuaeth eu dewis ar hap o'r holl geisiadau cymwys. Bydd penderfyniad DCWW yn derfynol.
  4. Cymhwysedd
   1. Dim ond cwsmeriaid DCWW sy'n gallu cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. At y dibenion hyn, ystyr “cwsmer” yw unrhyw berson dros 18 oed sy'n byw'n barhaol mewn annedd ddomestig y mae DCWW yn cyflenwi dŵr a/neu'n darparu gwasanaeth carthffosiaeth iddi, ac eithrio cyflogeion DCWW neu ei gwmnïau daliannol neu is-gwmnïau.
   2. Ni all y canlynol yn benodol gymryd rhan yn y gystadleuaeth:
    1. cwsmeriaid sy'n cael gwasanaethau dŵr gan DCWW mewn eiddo sy'n cael ei ddefnyddio at bwrpas arall heblaw defnydd domestig arferol;
    2. cyflogeion DCWW neu ei gwmnïau daliannol neu is-gwmnïau;
    3. unrhyw un o dan 18 oed
   3. Wrth gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, rydych yn cadarnhau eich bod yn gymwys i wneud hynny ac i hawlio'r wobr. Efallai y bydd DCWW yn gofyn i chi roi prawf eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
   4. Dim ond unwaith y gall rhywun gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
   5. Ceidw DCWW bob hawl i'ch anghymhwyso os bydd eich ymddygiad yn groes i ysbryd neu fwriad y gystadleuaeth.
  5. Y Wobr
   1. Bydd pob enillydd yn derbyn taleb Amazon gwerth £500.
   2. Ni fydd gan enillwyr yr hawl i gael arian parod sy'n gyfwerth â gwerth y wobr.
   3. Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo'r wobr.
  6. Cyhoeddi'r Enillydd
   1. Bydd DCWW yn cysylltu â'r enillwyr yn bersonol drwy e-bost, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif.
   2. Mae penderfyniad DCWW yn derfynol ac ni fydd yn gohebu yn ei gylch na'i drafod.
   3. Er mwyn dangos bod y gwobrau wedi'u rhoi mewn modd dilys, yn unol â'i rwymedigaethau, bydd DCWW yn rhoi cyfenw a sir yr enillwyr i unrhyw un a fydd yn e-bostio DCWW neu'n ysgrifennu iddo i ofyn am y wybodaeth hon.
   4. Os nad ydych am i ni rannu eich cyfenw, eich sir a/neu eich cynnig buddugol, cysylltwch â Hannah.jones@dwrcymru.com. Rhaid i DCWW ddarparu'r wybodaeth hon i'r Awdurdod Safonau Hysbysebu o hyd os gwneir cais amdani yn unol â Chod Hysbysebion nas Darlledir a Marchnata Uniongyrchol a Hyrwyddol y DU.
  7. Hawlio'r Wobr
   1. Bydd DCWW yn cysylltu â'r enillydd ac yn anfon y daleb gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd wrth gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif.
   2. Nid yw DCWW yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na allwch dderbyn y wobr am unrhyw reswm.
  8. Diogelu Data a Chyhoeddusrwydd
   1. Dim ond at ddibenion y gystadleuaeth hon ac yn unol ag Adran 6 o'r telerau ac amodau hyn y bydd DCWW yn prosesu eich gwybodaeth bersonol.
  9. Cyffredinol
   1. Os oes unrhyw reswm dros gredu eich bod wedi mynd yn groes i'r telerau ac amodau hyn, gall DCWW, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, gadw'r hawl i'ch gwahardd rhag cymryd rhan yn y gystadleuaeth.
   2. Ceidw DCWW yr hawl i ddileu, atal, diddymu neu ddiwygio'r gystadleuaeth lle bo angen gwneud hynny.
   3. Caiff y telerau ac amodau hyn eu rheoli gan gyfraith Lloegr, a bydd y partïon yn ymostwng i awdurdodaeth anghyfyngol llysoedd Cymru a Lloegr