COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

18:00 23 October 2020

 Chymru bellach mewn cyfnod clo byr (23 Hydref – 9 Tachwedd), ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Cyflenwad Dwr Preifat


Rydym yn glanhau ac yn cyflenwi dŵr yfed o ansawdd uchel i dros 3 miliwn o gwsmeriaid ledled Cymru, ond mae cwsmeriaid yn gallu cael eu dŵr yfed o ffynonellau eraill mewn rhai achosion.

Gall cwsmeriaid gael dŵr yfed nad yw wedi’i gyflenwi gennym ni mewn llawer o ffyrdd, er enghraifft drwy gyflenwad dŵr preifat fel ffynnon neu dwll turio, a hynny’n aml mewn ardaloedd anghysbell neu yng nghefn gwlad. Fodd bynnag, os yw’r cyflenwad preifat wedi ei gysylltu â’n cyflenwad dŵr yfed ni mewn rhyw ffordd, bydd angen i ni sicrhau bod y system yn cydymffurfio â’r rheoliadau.

Yr Arolygiaeth Dŵr Yfed sy’n rheoleiddio cyflenwadau dŵr cyhoeddus a phreifat. Bydd yr awdurdod lleol hefyd yn gwirio ansawdd y cyflenwad dŵr preifat (‘rheoliadau cyflenwadau dŵr preifat’), ac rydym yn cydweithredu â’r awdurdod lleol pan fo angen.

I gael gwybodaeth fwy manwl am yr Arolygiaeth Dŵr Yfed a chyflenwadau dŵr preifat, gweler y ddolen ganlynol http://dwi.defra.gov.uk/private-water-supply/index.htm