COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

18:00 23 October 2020

 Chymru bellach mewn cyfnod clo byr (23 Hydref – 9 Tachwedd), ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Llogi safbibellau / defnydd anghyfreithlon


Ers 1 Hydref 2016 mae’r broses o logi safbibellau i’w defnyddio yn rhwydwaith Dŵr Cymru wedi newid.

Llogi Safbibell

Ceir llogi safbibellau gan ein hasiant penodedig Aquam Water Services. Ni fydd safbibellau ar gael i’w llogi o’n depos lleol mwyach.

Sylwer: Gwybodaeth bwysig

Mae’n anghyfreithlon defnyddio unrhyw beth heblaw safbibell yr ydych chi wedi ei llogi gennym ni, ac mae’n mynd yn groes i Ddeddf y Diwydiant Dŵr ac ystyrir hynny yn lladrad dŵr, a fydd yn arwain at erlyniaeth os cewch eich dal.

Mae defnyddio safbibell heb falf atal adlif hefyd yn peri risg o lygru’r cyflenwad dŵr.

Gallech ddod o hyd i ardaloedd yn ein rhwydwaith sydd wedi eu cloi. Diben y rhain yw diogelu ein cwsmeriaid rhag effaith llifoedd uwch a grëir oherwydd defnydd gan drydydd partïon a’r posibilrwydd o gael dŵr sydd wedi newid lliw. Pe byddech yn dod o hyd i un o’r rhain, cysylltwch ag Aquam Water Services, ein darparwr trydydd parti i gael cyngor ychwanegol.

Os oes angen safbibell arnoch er mwyn cyflenwi dŵr i safle adeiladu (Cyflenwad Adeiladu) gallai fod yn ofynnol i chi gael gafael ar gysylltiad â’n rhwydwaith. Cysylltwch â’n Gwasanaethau i Ddatblygwyr.

Byddwch yn arwr hydrantau

Elpwch ni i gadw ein dŵr yn lân ac yn ddiogel

Beth yw'r broblem?

Mae llawer o broblemau'n codi am fod pobl yn defnyddio safbibellau i wneud cysylltiadau anghyfreithlon â'n rhwydwaith dŵr, fel arfer trwy gysylltu trwy all-lifoedd neu hydrantau tân.

Nid mater o bobl yn ‘cymryd’ tipyn bach o gyflenwad dŵr digonol yn unig mo hyn. Nid yw'r bobl hyn wedi cael hyfforddiant, ac mae'n beryglus iddyn nhw ac i'n cwsmeriaid. Mae'n gallu achosi anafiadau, rhwygiadau, peryglu ansawdd y dŵr, afliwio cyflenwadau dŵr a denu cwynion gan gwsmeriaid.

Sut mae gwybod os yw cysylltiad yn gyfreithlon ai peidio?

Defnydd anghyfreithlon Defnydd cyfreithlon
 Wrong 1  Correct 1
 Wrong 2  Correct 2

 Adnabod defnydd anghyfreithlon

Nid yw'r safbibell yn goch.

 Gweld coch?

Mae hynny'n beth da. Coch llachar

yw lliw'r safbibellau cyfreithlon newydd.

Reit, dwi'n meddwl y gallai'r cysylltiad fod yn anghyfreithlon, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n amau bod rhywun yn cysylltu â'n rhwydwaith yn anghyfreithlon, dylech:

  1. Nodi'r lleoliad ac unrhyw sylwadau a allai helpu Aquam h.y. math, maint, lliw'r cerbyd neu a oes brand ar y cerbyd. Byddai lluniau o'r safbibell yn ddefnyddiol hefyd, ond peidiwch â gwneud hyn oni bai ei bod hi'n ddiogel gwneud hynny.
  2. Cysylltwch ag Aquam on 01792 346557 neu e-bost welshwater@waterservicesltd.com
  3. Wedyn bydd Aquam yn ymchwilio i'r mater.

Ffurflen gais am safbibell

PDF, 2.6MB

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen gais