Osgoi Tagu Draeniau - Gartref


Gall problemau draenio yn eich cartref achosi rhwystredigaeth a bod yn gostus yn aml. Cymerwch olwg ar y cyngor yr ydym wedi ei ddarparu isod i leihau'r siawns y bydd unrhyw broblemau yn codi yn eich cartref.

Yn yr ystafell ymolchi

Taflwch unrhyw weips (hyd yn oed oes yw'n dweud ar y label bod modd eu fflysio, maen nhw'n gallu creu tagfa), eitemau mislif, cewynnau a ffyn gwlân cotwm i'r bin.

Yn y gegin

Sychwch eich sosbenni a llestri seimllyd eraill â darn o bapur cegin cyn eu golchi. Taflwch y papur cegin i'r bin, ac arllwyswch unrhyw olew coginio sydd dros ben i gynhwysydd i'w waredu, neu ailgylchwch e.

Gallwch amddiffyn eich cartref, eich amgylchedd a'ch cymdogaeth – trwy stopio a meddwl cyn fflysio.

Peidiwch â fflysio baw eich anifail anwes - mae dwysedd gwastraff anifeiliaid, ac yn enwedig baw cŵn a chathod, yn creu sylwedd gludiog yn y pibellau a bydd gwastraff arall yn glynu wrtho wedyn gan achosi tagfa yn y bibell. Rhowch e mewn bag yn y bin i'w gasglu gyda'ch sbwriel cyffredin.