Eich helpu gyda’ch taliadau


Os oes angen cymorth arnoch i dalu eich bil, edrychwch i weld a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’n cynlluniau ariannol neu dariffau.

Gwasgarwch gost eich bil

Gwnewch eich bil yn fwy fforddiadwy drwy ei rannu’n daliadau y gellir eu rheoli. Mae dwy ffordd o wneud hyn...

Sefydlu debyd uniongyrchol

Gallwch gyfarwyddo eich banc neu gymdeithas adeiladu i dalu eich bil dŵr yn awtomatig drwy ddebyd uniongyrchol, a bydd gennych yr hyblygrwydd i ddewis pa mor aml y bydd yn rhaid i chi dalu.

Sefydlu cerdyn talu

Os nad yw Debyd Uniongyrchol yn addas i chi, ond hoffech chi wasgaru eich bil dros randaliadau, gallwch sefydlu cerdyn talu.

Ewch â’ch cerdyn talu a’ch taliad i’ch Swyddfa’r Post leol, neu unrhyw siop, gorsaf betrol ayyb sy’n dangos yr arwydd PayPoint.

Efallai eich bod chi hefyd yn gymwys ar gyfer un o’n cynlluniau neu dariffau cymorth ariannol.

Tariff HelpU

Os ydych chi’n gymwys, byddwn yn rhoi terfyn uchaf ar eich bil dŵr fel na fyddwch yn talu dros swm penodol am y flwyddyn.

I fod yn gymwys ar gyfer HelpU:

 • mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig,
 • mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd
 • mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd

Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Bwriad y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yw helpu’r rhai hynny mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyled a chael rheolaeth ar eu taliadau. Byddwn hefyd yn eich helpu i dalu eich dyled.

Efallai y byddwch chi’n gymwys:

 • Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd.
 • Os yw eich dyled yn fwy na £150.
 • Os oes gennych sgôr credyd isel iawn gyda’r asiantaethau credyd.

Dŵr Uniongyrchol

Os ydych chi’n dioddef caledi ariannol a’ch bod chi mewn dyled gyda ni, gall Dŵr Cymru eich helpu chi trwy dalu eich taliadau dŵr a’ch dyled trwy eich budd-daliadau.

Gallech chi fod yn gymwys:

 1. Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd
 2. Os oes gennych ddyled sy’n fwy na £75
 3. Os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
  • Credyd Cynhwysol

WaterSure Cymru

Os oes angen cymorth arnoch i dalu eich bil, edrychwch i weld a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’n cynlluniau ariannol neu dariffau.

Mae'r cynllun ar gael i gwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr yn barod, neu sy'n penderfynu cael mesurydd dŵr wedi'i osod. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod yn derbyn budd-dal cymwys neu gredyd treth a naill ai: 

 1. bod â 3 neu fwy o blant dan 19 oed yn byw yn eich cartref y cewch hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer, neu 
 2. fod ag aelod yn eich cartref â chyflwr meddygol sy’n golygu bod angen defnyddio llawer mwy o ddŵr nag arfer

 

Cysylltwch â’n tîm dyledion

Siaradwch â chynghorydd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch talu eich bil dŵr, siaradwch â’n cynghorwyr cyfeillgar.

0303 313 0022

8am - 6pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn