Gwybodaeth bwysig i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu

Information

Gwybodaeth: 09:00 27 September 2021

Yn ystod Covid19 fe wnaeth y llywodraeth gynyddu taliadau Credyd Cynhwysol dros dro, bydd y cynllun hwn yn dod i ben ddiwedd mis Medi. Os yw’r newid hwn yn effeithio arnoch chi a’ch bod yn ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, mae rhagor o wybodaeth yma.

Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Cynlluniau i wneud eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy

Os ydych chi’n talu mewn rhandaliadau ac yn dal i gael trafferthion, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Yn hytrach, edrychwch ar ein cynlluniau eraill sydd â’r nod o gadw eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy. 

Os oes gennych broblem o ran cael yr arian i ni oherwydd salwch neu anabledd, gallwch ein talu ni mewn modd gwahanol a allai fod yn fwy cyfleus.

Breathing Space

Beth ydyw:

Mae Breathing Space, a elwir yn swyddogol yn Gynllun Seibiant Dyledion, yn gynllun gan y llywodraeth a allai helpu i leddfu rhywfaint o'r pwysau a'r straen a achosir drwy fod mewn dyled.

Os ydych chi mewn trafferthion ariannol, mae Breathing Space yn rhoi amser i chi ofyn am gyngor ac edrych ar ffyrdd o ddatrys eich dyled heb boeni y bydd rhywun yn dod ar eich ôl am daliad neu orfod talu costau ychwanegol.

Nid gwyliau talu yw Breathing Space, felly bydd yn rhaid i chi barhau i dalu eich dyledion yn ystod y cyfnod hwn, ond mae'n atal camau rhag cael eu cymryd yn eich erbyn os na allwch dalu.

Sut ydw i'n gwneud cais am breathing space:

Rhaid i chi ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Byddan nhw’n mynd drwy'r meini prawf cymhwysedd gyda chi ac os ydych yn gymwys, bydd y cynghorydd dyledion annibynnol yn eich cofrestru ar y cynllun Breathing Space.

Ni all Dŵr Cymru eich cofrestru ar gyfer Breathing Space, yn gyfreithiol ni chaniateir i ni wneud hynny; rhaid i chi yn gyntaf ofyn am gyngor gan gynghorydd dyledion annibynnol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am reoli eich dyledion neu a ydych yn gymwys am Breathing Space, ewch i rhagor o wybodaeth a chyngor.

Gwasgarwch gost eich bil gyda Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu eich rhandaliadau yn wythnosol, yn fisol, neu bob 6 mis, yn hytrach na thalu’r holl fil pan fyddwch yn ei dderbyn. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost heb godi tâl ychwanegol, caiff y taliadau eu cymryd yn awtomatig, ac mae wedi ei ddiogelu gan ein gwarant Debyd Uniongyrchol.

 

Os byddai’n well gennych ddefnyddio cerdyn talu gallwch sefydlu hyn gan ddefnyddio ein ffurflen cerdyn talu ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn rhannu data gydag Asiantaethau Gwirio Credyd, cliciwch yma.

Mwy o ffyrdd y gallwn ni helpu

  • Cyngor ar arbed dŵr a allai helpu i leihau eich biliau yn y dyfodol os oes gennych chi fesurydd dŵr (gallai hyn hefyd helpu i leihau eich bil ynni)
  • Derbyn taliadau is am gyfnod byr tra bod eich incwm wedi’i leihau
  • Gwyliau talu neu seibiant byr
  • Amrywiaeth o Dariffau Cymorth Fforddiadwyedd sydd wedi’u cynllunio i gadw biliau yn fforddiadwy i gwsmeriaid ag incwm isel neu sy’n agored i niwed.