COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Covid 19 (Coronafeirws) Pryderon ynglŷn â thalu eich bil


Rydym ni yma i helpu os ydych chi wedi’ch effeithio gan Covid 19 (Coronafeirws)

Rydym ni’n gwybod y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb mewn amgylchiadau cwbl digynsail. Gallwch fod yn siŵr ein bod ni’n ymrwymedig i’ch cynorthwyo cymaint â phosib yn ystod yr adeg ansicr hon.

Os yw Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi a bod gennych chi broblemau ariannol ac yn poeni am dalu eich bil dŵr cysylltwch â ni a gallwn ni drafod amrywiaeth o opsiynau gyda chi, gan gynnwys:

  • Cyngor ar arbed dŵr a allai helpu i leihau eich biliau yn y dyfodol os oes gennych chi fesurydd dŵr (gallai hyn hefyd helpu i leihau eich bil ynni)
  • Derbyn taliadau is am gyfnod byr tra bod eich incwm wedi’i leihau
  • Gwyliau talu neu seibiant byr
  • Amrywiaeth o Dariffau Cymorth Fforddiadwyedd sydd wedi’u cynllunio i gadw biliau yn fforddiadwy i gwsmeriaid ag incwm isel neu sy’n agored i niwed.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dioddef anawsterau ariannol oherwydd COVID-19 (Coronafeirws) ac nad ydych chi’n gallu talu eich bil dŵr.

Peidiwch â chanslo eich cynllun talu presennol heb siarad â ni, oherwydd ni fyddwn ni’n gwybod am eich problemau a sut y gallwn ni eich helpu

Rydym ni’n deall bod rhai gweithwyr rheng flaen y GIG yn golchi eu gwisgoedd eu hunain gartref yn ystod Covid-19 ac o bosib yn pryderu am gost y dŵr ychwanegol sy’n cael ei ddefnyddio - cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.