Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Covid 19 (Coronafeirws) Pryderon ynglŷn â thalu eich bil


Rydym ni yma i helpu os ydych chi wedi’ch effeithio gan Covid 19 (Coronafeirws)

Rydym ni’n gwybod y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb mewn amgylchiadau cwbl digynsail. Gallwch fod yn siŵr ein bod ni’n ymrwymedig i’ch cynorthwyo cymaint â phosib yn ystod yr adeg ansicr hon.

Os yw Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi a bod gennych chi broblemau ariannol ac yn poeni am dalu eich bil dŵr cysylltwch â ni a gallwn ni drafod amrywiaeth o opsiynau gyda chi, gan gynnwys:

 • Cyngor ar arbed dŵr a allai helpu i leihau eich biliau yn y dyfodol os oes gennych chi fesurydd dŵr (gallai hyn hefyd helpu i leihau eich bil ynni)
 • Derbyn taliadau is am gyfnod byr tra bod eich incwm wedi’i leihau
 • Gwyliau talu neu seibiant byr
 • Amrywiaeth o Dariffau Cymorth Fforddiadwyedd sydd wedi’u cynllunio i gadw biliau yn fforddiadwy i gwsmeriaid ag incwm isel neu sy’n agored i niwed.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dioddef anawsterau ariannol oherwydd COVID-19 (Coronafeirws) ac nad ydych chi’n gallu talu eich bil dŵr.

Peidiwch â chanslo eich cynllun talu presennol heb siarad â ni, oherwydd ni fyddwn ni’n gwybod am eich problemau a sut y gallwn ni eich helpu

Rydym ni’n deall bod rhai gweithwyr rheng flaen y GIG yn golchi eu gwisgoedd eu hunain gartref yn ystod Covid-19 ac o bosib yn pryderu am gost y dŵr ychwanegol sy’n cael ei ddefnyddio - cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.