TarddLe PestSmart Cynllun Gwaredu Plaladdwyr 2020

Coronafeirws: beth yw'r effaith ar ein cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol rhad am ddim?

Rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd, a diogelwch ein cwsmeriaid, ein staff a'n contractwyr trydydd parti yw’r peth pwysicaf i ni. Rydyn ni'n monitro'r newyddion a'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad sy'n dod gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru a chyrff iechyd cyhoeddus am ledaeniad Covid-19 (coronafeirws) yn ofalus.

Rydw i wedi cofrestru, pryd caiff fy mhlaladdwyr eu casglu?

O dan yr amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd angen i ni ohirio casgliadau. Os ydych chi wedi cofrestru'n llwyr i gymryd rhan yn y cynllun, caiff eich plaladdwyr eu casglu pan fydd cyngor y Llywodraeth yn caniatáu i ni wneud hynny.

Dydw i ddim wedi cofrestru eto: oes modd cofrestru o hyd?

Mae'r ffenestr gofrestru'n agored o hyd a gallwch gofrestru i gymryd rhan yma.

Unrhyw gwestiynau?

Byddwn ni'n rhannu'r newyddion â chi wrth i'r sefyllfa ddatblygu ond os oes unrhyw gwestiynau o gwbl gennych, croeso i chi gysylltu ar 01443 452716 neu trwy e-bostio pestsmart@dwrcymru.com<mailto:pestsmart@dwrcymru.com>. I gael rhagor o wybodaeth ar effaith y Coronafeirws ar Ddŵr Cymru, cliciwch yma.

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr 2020

Yn dilyn llwyddiant y cynllun yn 2019, rydyn ni wedi ail-lansio ein cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol rhad ac am ddim i waredu unrhyw blaladdwyr a chwynladdwyr dieisiau, sydd wedi darfod neu na ellir eu trwyddedu mwyach sy'n anodd neu'n ddrud eu gwaredu. Mae’r cynllun yn agored i ffermwyr, tyfwyr, ciperiaid, coedwigwyr a rheolwyr tir.


Trwy ddarparu'r cynllun gwaredu yma ar draws Cymru ac yn nalgylchoedd dŵr yfed Dŵr Cymru Welsh Water yn Lloegr, rydyn ni'n gweithio gyda rheolwyr tir i ddiogelu ansawdd dŵr crai cyn iddo gyrraedd ein gweithfeydd trin dŵr.


Rhaid i chi gofrestru ar gyfer y cynllun hwn erbyn 5pm dydd Gwener 29 Mai 2020

Sut mae'r cynllun yn gweithio?

 • Cofrestru
  • Rhaid i chi gofrestru gyda ni erbyn 5pm, dydd Gwener 29 Mai 2020.

   Cewch gofrestru ar-lein trwy lenwi'r ffurflen hon.

   I gofrestru gydag aelod o'r tîm PestSmart, ffoniwch 01443 452716.

 • Cadarnhau
  • Mae'n bosibl y bydd angen i ni roi galwad i chi neu anfon neges e-bost nôl atoch i ofyn ambell i gwestiwn syml i gadarnhau a ydych chi'n gymwys ai peidio.

 • Trosglwyddo eich manylion
  • Pan fyddwn ni wedi cadarnhau eich bod chi'n gymwys, byddwn ni'n trosglwyddo eich manylion i'n contractwr trydydd parti er mwyn sicrhau cyfrinachedd.

 • Casglu
  • Bydd rhaid i chi ddweud wrth ein contractwr, Chem Clear Ltd, beth rydych chi am ei waredu a faint sydd gennych. Byddan nhw'n rhoi gwybod i chi os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gennych, ac yn ateb eich cwestiynau.

   Unwaith y byddant yn gwybod hyn, byddant yn trefnu dyddiad casglu.

   Contractwr trin gwastraff peryglus yw Chem Clear Ltd.

  Mae Amodau a Thelerau pellach y cynllun ar gael yma.

  Pwy sy'n gymwys?

  Mae'r cynllun gwaredu ar gael i gwsmeriaid cymwys yn unig, sef:

  water droplet Ffermwyr a Thyfwyr
  water droplet Ciperiaid
  water droplet Coedwigwyr
  water droplet Rheolwyr tir


  Nid yw'r cynllun gwaredu ar gael i:

  • Gwmnïau masnachol ym maes rheoli plâu
  • Cwmnïau masnachol ym maes cynnal a chadw tiroedd
  • Awdurdodau lleol
  • Cwmnïau masnachol ym maes gwaredu gwastraff

  Mae'r cynllun gwaredu ar gael ar draws Cymru gyfan a'n dalgylchoedd dŵr yfed yn Lloegr - mae'r mapiau sy'n dilyn yn dangos yr holl ardaloedd cymwys:

  Noder:

  RHAID cadw'r cemegolion yn eu cynwysyddion gwreiddiol fel ein bod ni'n gwybod beth ydyn nhw. Peidiwch â phoeni os yw hyn yn golygu bod gennych lawer o gynwysyddion heb fawr ddim ynddyn nhw. Bydd ein contractwr yn eich cynghori ar y ffordd orau o storio eich cemegolion nes iddyn nhw gael eu casglu.

  Gallwn gasglu uchafswm o 30 litr neu 30 cilogram bob tro. Gallwn gymryd rhagor, ond bydd angen codi £3.20 y litr/cilogram arnoch chi. Bydd angen cymeradwyo sylweddau ychwanegol gyda'r contractwr cyn eu casglu.

  Bydd gaiff ei dderbyn?

  Byddwn ni'n derbyn::
  tick  Chwistrellau Lladd Plâu
  tick  Chwynladdwyr
  tick  Rodenticides
  tick  Pelenni Lladd Malwod
  tick  Dip Defaid

  Ni fyddwn ni'n derbyn:
  cross  Olew
  cross  Meddyginiaeth Filfeddygol
  cross  Olew Gwastraff
  cross  Elifiant Buarth Fferm

  Pryd bydd y casgliadau’n digwydd?

  Bydd y casgliadau'n digwydd rhwng Mai a Medi 2020 yn dibynnu ar ardal eich cod post. Bydd ein contractwr trydydd parti, Chem Clear Ltd, yn trefnu’r dyddiad casglu unwaith y byddant wedi’i cofrestru’n llawn.

  A fyddaf i mewn trwbwl am waredu cynnyrch sydd wedi darfod neu heb drwydded?

  Na fyddwch.

  Mae'r cynllun yn hollol gyfrinachol - fydd neb ond y contractwr yn gwybod beth sydd wedi cael ei gasglu o'ch fferm neu'ch tir. Ni fyddan nhw'n rhannu'r wybodaeth yma â neb.

  Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn ein Hamodau a Thelerau.

  Aa