SEA & HRA for the 2015 Drought Plan | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Adnoddau Dŵr Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA

Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA 2015

Cafodd Cynllun Sychder Dŵr Cymru Welsh Water ei ystyried oddi mewn i’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) sy’n dod gyda’r Cynllun Sychder ac mae wedi’i ddylanwadu ganddynt. Cafodd y SEA a’r HRA eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghori a derbyn sylwadau ar yr un pryd â’r Cynllun Sychder drafft.

Y Broses Ymgynghori

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys yn y prif Ddatganiad Ymateb

Adroddiad Atodol HRA

Mae adroddiad atodol wedi’i gyhoeddi ar gyfer yr HRA i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r opsiynau ar gyfer y cyflenwad mewn sychder o ganlyniad i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  • HRA o opsiynau terfynol y Cynllun Sychder

Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu

Mae’r Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu yn nodi’r pethau a ganlyn:

  • Y rhesymau pam y mabwysiadwyd y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae ystyriaethau amgylcheddol wedi’u cynnwys yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae canfyddiadau Adroddiad Amgylcheddol y SEA wedi’u cymryd i ystyriaeth yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae’r ymgynghori ar Adroddiad Amgylcheddol y SEA a’r Cynllun Sychder drafft wedi’u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu’r Cynllun Sychder Terfynol a,
  • Y camau monitro a nodwyd.

Mae’r datganiad Ar Ôl Mabwysiadu wedi’i baratoi yn awr ac mae ar gael yma.

Aa