Fy Nŵr Adnoddau Dŵr Cynllun Sychder 2015

Cynllun Sychder 2015

Mae Dŵr Cymru’n ymroi i ddarparu cyflenwad parhaus o ddŵr yfed diogel o safon uchel i’n cwsmeriaid. Dros y blynyddoedd, rydym wedi buddsoddi’n drwm er mwyn gwella ein seilwaith dŵr a sicrhau bod llai o ddŵr yn cael ei golli trwy ollyngiadau ond, hyd yn oed wedyn, gall cyfnodau o sychder amharu ar gyflenwadau cwsmeriaid, yn enwedig gan fod patrymau’r tywydd yn mynd yn fwyfwy anwadal.

A ninnau’n gwmni dŵr cyfrifol, mae angen i ni sicrhau ein bod yn barod ar gyfer unrhyw gyfnodau o sychder a all ddod. Felly, mae’n ofynnol i Dŵr Cymru, a holl gwmnïau dŵr eraill y Deyrnas Unedig, baratoi Cynllun Sychder.

Mae Cynllun Sychder Dŵr Cymru yn amlinellu ein strategaeth ar gyfer rheoli’n gwaith yn ystod cyfnodau hir heb law a all arwain at brinder dŵr. Mae ein Cynllun Sychder yn dweud sut y byddwn yn diffinio sychder a beth fydd yn ein sbarduno i weithredu. Mae cyfnodau o sychder yn ddigwyddiadau amrywiol a chymhleth iawn ac felly mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein cynllun yn ddigon hyblyg i ymdopi ag unrhyw sefyllfaoedd sy’n codi.

Yn ogystal, rydym wedi amlinellu sut y bwriadwn weithredu pwerau sychder newydd a elwir yn waharddiadau dros dro ar ddefnyddio dŵr (gwaharddiadau ar ddefnyddio pibellau dyfrhau, gynt) pan fydd angen, sut y byddwn yn cysylltu â’n cwsmeriaid cyn cyfnod o sychder, yn ystod y cyfnod hwnnw, ac wedyn, a sut y byddwn yn rheoli unrhyw effaith a gawn ar yr amgylchedd trwy’r cynlluniau sychder a gynigir gennym. Rydym wedi paratoi ein cynllun yn unol â’r gofynion deddfwriaethol perthnasol yn cynnwys y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol (SEA).

Cynhaliwyd proses cyn-ymgynghori gennym cyn diweddaru ein cynllun sychder drafft. Fel rhan o’r broses hon, buom yn ymgynghori â’n hymgyngoreion statudol a chwmnïau dŵr eraill a rhoesom gyfle i’n cwsmeriaid gyflwyno sylwadau trwy ein gwefan.

Cawsom gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ein cynllun sychder drafft ac i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun o 5 Medi 2014 ymlaen. Buom yn ymgynghori’n eang ar y Cynllun Sychder drafft a anfonwyd at dros 80 o sefydliadau. Trefnwyd bod yr ymgynghoriad ar gael ar ein gwefan hefyd. Parhaodd y cyfnod ymgynghori am 8 wythnos gan gau ar 31 Hydref 2014. Cawsom dair set o sylwadau, gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

O dan Gyfarwyddeb Cynlluniau Sychder 2011, mae’n ofynnol i ni gyhoeddi datganiad yn ymateb i’r sylwadau a wnaed ar y Cynllun Sychder drafft cyn pen 15 wythnos o’r dyddiad y cyhoeddwyd y Cynllun drafft gennym. Cyhoeddwyd ein datganiad ymateb ar 19 Rhagfyr 2014. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu prif feysydd y sylwadau a dderbyniwyd am y Cynllun Sychder, sut yr ydym wedi newid y Cynllun Sychder ar sail y sylwadau neu, os nad ydym wedi ei newid, y rhesymau pam. Yn yr atodiadau, rydym wedi cynnwys tabl manwl yn rhestru'r holl sylwadau a gawsom a'n hymateb i bob un.

Mae’r datganiad ymateb a’r atodiadau cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho trwy’r dolenni isod:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau erbyn hyn bod ein Cynllun Sychder yn bodloni ei anghenion ac mae wedi dweud wrthym am ei gyhoeddi fel ein Cynllun Sychder terfynol. Mae’r Cynllun Sychder a’r atodiadau cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho trwy’r dolenni isod:

Aa