Rheoliadau dŵr | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Rheoliadau dŵr

Rheoliadau dŵr

Rydym ni eisiau i chi gael y cyflenwad dŵr yfed gorau posibl. Nid yw hi mor hawdd ag y byddech yn ei feddwl i wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd bob amser.

Dyma pam y mae gennym ni dîm rheoliadau dŵr sy’n gorfodi rheoliadau cyflenwi dŵr (ffitiadau dŵr) 1999 (neu ‘y rheoliadau’). Mae hyn yn ein galluogi ni i gadw eich cyflenwad dŵr yn ddiogel, ac ymdrin â phroblemau a all ddigwydd os yw’r systemau a ffitiadau plymio anghywir wedi eu gosod a’u cysylltu â’n cyflenwad dŵr yfed.

Mae’r rheoliadau yn helpu i ymdrin â phethau megis llygru dŵr yfed, gwastraffu dŵr yfed, a pheidio â defnyddio dŵr yfed yn y ffordd gywir (megis lefelau anarferol iawn o ddefnydd dŵr, mesuriadau anghywir o’r dŵr a ddefnyddir gan y cwsmer). Felly, yn ogystal â’r buddion iechyd, gall y rheoliadau helpu i arbed dŵr.

Mae’r rheoliadau yn fater difrifol iawn, ac mae’n bwysig bod unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r rheoliadau yn cael ei unioni. Weithiau, bydd hyn yn golygu os na fydd cwsmeriaid yn fodlon trwsio’r problemau, fod gennym ni y pŵer i ddefnyddio’r gyfraith i’w datrys. Gall hyn arwain at ddirwyon a gwarantau, neu hyd yn oed erlyniad.

Yn yr un modd â chwmnïau dŵr eraill yn y DU, mae Dŵr Cymru yn aelod o WRAS (y Cynllun Ymgynghori Rheoliadau Dŵr). Mae hwn yn helpu i rannu arferion gorau, a chael y newyddion diweddaraf ynghylch popeth sy’n ymwneud â ‘gwaith plymio’. Mae ein polisi gorfodi hefyd yn egluro rhagor am y ffordd yr ydym ni’n gweithio.

Mae’r adrannau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y rheoliadau, a byddant yn ddefnyddiol i gwsmeriaid, yn ogystal â phobl sy’n gweithio mewn swyddi crefftau medrus, megis plymio. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill; mae gwybodaeth am sut i gysylltu â ni ar gael yn yr adran manylion cyswllt.

Alternative toilet (WC) regulations 2020

Aa