COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng

Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng

Rydyn ni wedi cwtogi 50% ar faint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu trwy ollyngiadau ar ein rhwydwaith dros y 10 mlynedd diwethaf, sydd wedi ein helpu ni i leihau faint o ddŵr rydyn ni’n ei godi o afonydd Cymru er mwyn darparu dŵr yfed.

Ar gyfartaledd, rydyn ni’n canfod ac yn trwsio dros 100 o rwygiadau a gollyngiadau bob dydd. Os sylwch chi fod dŵr yn gollwng o’n pibellau, cofiwch roi gwybod i ni fel bod modd i ni ddatrys y broblem.

Y ffordd fwyaf hwylus o roi gwybod i ni yw trwy lenwi ein ffurflen fer a syml, neu gallwch siarad â ni trwy wesgwrs neu dros y ffôn.

Gorau po fwyaf o wybodaeth y gallwch chi ei rhannu â ni, am y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ni ddod o hyd i achos y broblem a’i thrwsio.

Y wybodaeth a fyddai o gymorth:

  • Ble mae’r dŵr sy’n gollwng – y cyfeiriad llawn os oes modd, ac a yw hyn ar y ffordd, ar balmant ac ati.
  • Pa mor ddifrifol yw’r broblem? h.y. a yw’r dŵr yn diferynnu, yn llifo neu’n ffrydio?
  • Ers pryd y mae’r dŵr wedi bod yn gollwng.
  • A yw’r dŵr yn achosi perygl h.y. a oes yna berygl o lithro neu a yw’n achosi i bobl gerdded ar y ffordd.
  • Eich manylion cyswllt rhag ofn bod angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.
 

Gollyngiadau ar eich pibell gyflenwi eich hun

Os ydych chi’n meddwl bod dŵr yn gollwng ar eich pibell gyflenwi chi, yna efallai y gallai’r wybodaeth ganlynol fod o gymorth i chi.
Aa