Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng

Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng

Rydyn ni wedi cwtogi 50% ar faint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu trwy ollyngiadau ar ein rhwydwaith dros y 10 mlynedd diwethaf, sydd wedi ein helpu ni i leihau faint o ddŵr rydyn ni’n ei godi o afonydd Cymru er mwyn darparu dŵr yfed.

Ar gyfartaledd, rydyn ni’n canfod ac yn trwsio dros 100 o rwygiadau a gollyngiadau bob dydd. Os sylwch chi fod dŵr yn gollwng o’n pibellau, cofiwch roi gwybod i ni fel bod modd i ni ddatrys y broblem.

Y ffordd fwyaf hwylus o roi gwybod i ni yw trwy lenwi ein ffurflen fer a syml, neu gallwch siarad â ni trwy wesgwrs neu dros y ffôn.

Gorau po fwyaf o wybodaeth y gallwch chi ei rhannu â ni, am y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ni ddod o hyd i achos y broblem a’i thrwsio.

Y wybodaeth a fyddai o gymorth:

  • Ble mae’r dŵr sy’n gollwng – y cyfeiriad llawn os oes modd, ac a yw hyn ar y ffordd, ar balmant ac ati.
  • Pa mor ddifrifol yw’r broblem? h.y. a yw’r dŵr yn diferynnu, yn llifo neu’n ffrydio?
  • Ers pryd y mae’r dŵr wedi bod yn gollwng.
  • A yw’r dŵr yn achosi perygl h.y. a oes yna berygl o lithro neu a yw’n achosi i bobl gerdded ar y ffordd.
  • Eich manylion cyswllt rhag ofn bod angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.
 

Gollyngiadau ar eich pibell gyflenwi eich hun

Os ydych chi’n meddwl bod dŵr yn gollwng ar eich pibell gyflenwi chi, yna efallai y gallai’r wybodaeth ganlynol fod o gymorth i chi.
Aa