Fy Nŵr Paratowch eich cartref ar gyfer y gaeaf

Yn ystod y tywydd oer, mae cwsmeriaid yn aml yn cael trafferth â phibellau'n rhewi.  Wrth i’r tywydd oeri, gall y dŵr yn y pibellau rewi gan achosi byrst wrth iddi ddadmer. Yna, mae angen trwsio’r byrst ar frys, gan achosi costau ac anghyfleustra ar adeg o’r flwyddyn pan allech wir wneud hebddynt.

Er mwyn eich helpu i gael gaeaf diffwdan, dyma nifer o awgrymiadau ar gyfer gwarchod eich cartref neu’ch busnes dros y tywydd oer a beth i’w wneud os bydd y pibellau’n rhewi.

Amddiffyn eich cartref:

 1. Er mwyn ynysu’ch cyflenwad dŵr, trowch eich stop tap gyda’r cloc. Awgrymwn eich bod yn gwneud yn siŵr bod y stop tap yn gweithio cyn y gaeaf.
 2. Gofalwch fod pibellau a thapiau sydd yn y golwg yn cael eu lapio neu eu lagio ac inswleiddiwch eich tanciau dŵr. Cewch becyn lagio am ddim yma
 3. Os oes gennych danciau neu bibellau yn yr atig, agorwch yr agoriad i’r atig er mwyn i aer cynnes gyrraedd yno
 4. Trwsiwch dapiau sy’n diferu – os yw dŵr yn diferu’n araf, gall rewi a blocio’r bibell wastraff
 5. Gadewch y gwres ymlaen yn isel os byddwch yn gadael y tŷ’n wag dros y gaeaf a gofynnwch i ffrind neu gymydog alw’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn
 6. Os oes gennych dŷ neu fusnes a fydd yn wag dros y gwyliau, argymhellwn eich bod yn cau'r stop tap mewnol neu'n gadael y gwres ymlaen yn isel tra byddwch i ffwrdd

Tywydd oer a sut i ddelio â phibellau dŵr sydd wedi rhewi

Os nad oes dŵr yn dod o’ch tapiau neu os yw gwasgedd y dŵr yn isel, efallai bod eich pibell gyflenwi wedi rhewi.

Efallai yr hoffech holi’r cymdogion a ydyn nhw yn yr un sefyllfa. Os oes dŵr ganddyn nhw, efallai mai’ch pibellau chi sydd wedi rhewi.

Sut i ddelio â phibellau sydd wedi rhewi:

 1. Chwiliwch am eich stop tap mewnol a’i gau.
 2. Draeniwch y system dŵr oer yn unig trwy dynnu dŵr y toiled ac agor tapiau dŵr oer dros sinciau a baths
 3. Edrychwch i weld a oes arwyddion difrod ar y pibellau ac os yw’n ddiogel i chi wneud, ewch ati’n araf i ddadmer y bibell sydd wedi rhewi â photeli dŵr poeth neu dywel wedi’i socian mewn dŵr poeth, gan ddechrau ym mhen y bibell. Peidiwch â defnyddio fflam noeth na chwythlamp i ddadmer pibellau.
 4. Agorwch eich stop tap ac edrych i weld a yw’r dŵr yn rhedeg yn iawn eto.
 5. Os byddwch yn ansicr o rywbeth, ffoniwch blymer cofrestredig.

Problemau â’ch cyflenwad dŵr

- Os credwch bod problem gyda’r cyflenwad dŵr a bod eich cymdogion yn cael yr un problemau, cysylltwch â ni. Mae ein canolfan gyswllt ar agor 24 awr y dydd, ffoniwch 0800 052 0130. I gael gwybod a oes problemau wedi’u nodi yn eich ardal, cliciwch yma.

Aa