COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Gollwng

Gollwng

Mae ffeindio a thrwsio gollyngiadau ar ein rhwydwaith yn gyflym yn golygu y gallwn gadw lefel y dŵr sy'n cael ei wastraffu bob blwyddyn mor isel â phosibl, sy'n beth da i'n cwsmeriaid ac i'r amgylchedd.

Beth sy’n gwneud i’r pibellau ollwng?

Mae ein pibellau dŵr yn gallu gollwng am bob math o resymau:

 • Mae newid yn y tymheredd yn gallu achosi symudiadau yn y tir sy’n gallu peri i bibellau hollti a gollwng
 • Mae defnydd di-reolaeth neu ddi-awdurdod o ddŵr o'n pibellau, er enghraifft safbibellau anghyfreithlon, yn gallu achosi ymchwydd yn y pwysau, sy'n gallu gosod straen ychwanegol ar y pibellau gan achosi hollt.

Canfod Gollyngiadau

Edrychwch i weld sut rydyn ni'n canfod ac yn trwsio gollyngiadau.

Os gwelwch chi ddŵr yn gollwng, neu os ydych chi'n meddwl bod dŵr yn gollwng ar eich eiddo, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, neu llenwch y ffurflen hysbysu am ollyngiadau) wedyn gallwn ni ymchwilio i'r peth a'i ddatrys cyn gynted â phosibl.

Pwy sydd biau beth?

Ni sydd biau'r pibellau sy'n rhedeg hyd at ffin eich eiddo â'r stryd, a byddwn ni'n eu trwsio cyn gynted â phosibl bob tro.

Rhwng y ffin â'r stryd a'ch stoptap mewnol mae'r bibell gyflenwi breifat. Er taw perchennog yr eiddo sydd biau'r bibell hon, byddwn ni'n cynnig trwsio'r bibell am ddim lle bo modd.

Cyfrifoldeb perchennog yr eiddo yw trwsio'r holl bibellau a ffitiadau mewnol y tu fewn i'r eiddo.

Os gwelwch chi fod dŵr yn gollwng, neu os ydych chi'n amau bod dŵr yn gollwng ger eich eiddo, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos).


Ydych chi'n rhannu eich pibell gyflenwi breifat â'ch cymdogion?

Weithiau mae pibell gyflenwi dŵr breifat yn gallu darparu dŵr ar gyfer sawl eiddo, os cawn eich bod chi'n rhannu eich pibell ddŵr, byddwn ni'n trafod yr holl opsiynau o ran sut i'w thrwsio â chi pan fyddwn ni’n galw i’ch gweld. Mae'n bosibl y bydd diddordeb gennych gael eich pibell ddŵr eich hun, a byddem yn argymell hynny bob tro.

Mae pibell gyflenwi breifat yn gallu bod yn eithaf hir a chroesi ffin eiddo rhywun arall. Os yw eich pibell gyflenwi'n rhedeg ar draws ffiniau eiddo eich cymdogion, yna chi sy'n gyfrifol am y rhan yma o'r bibell hefyd.

A oes gennych ddŵr yn gollwng?

Os ydych chi'n meddwl fod gennych ddŵr yn gollwng yn eich eiddo, yna rydym ni yma i'ch helpu chi i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl. Rydyn ni'n deall bod problem fel hyn yn gallu achosi pryder: mae'n drafferth (ac yn gost) y gallech wneud y tro hebddi. Rydyn ni am wneud eich bywyd chi'n haws trwy ddarparu'r holl gyngor sydd ei hangen arnoch.

Mae dŵr yn adnodd gwerthfawr, ac mae'n costio llawer o arian i'w godi o'r afonydd, ei storio mewn cronfeydd, ei drin a'i gludo i chi. Felly rydyn ni'n awyddus iawn i weithio gyda chi er mwyn trwsio gollyngiadau cyn gynted â phosibl.


Chwilio am ollyngiadau

Mesurydd dŵr

Dilynwch y camau hyn os oes gennych fesurydd allanol

 • Caewch yr holl dapiau yn eich eiddo a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio, wedyn chwiliwch i weld a yw'ch mesurydd yn symud ai peidio
 • Os yw'r mesurydd yn symud ar ôl i chi gau'r holl dapiau a sicrhau nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio, yna diffoddwch y cyflenwad wrth y stoptap mewnol
 • - Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn dod allan o dap dŵr oer y gegin ar ôl cau'r stoptap mewnol (os oes dŵr yn dod allan o hyd, yna hwyrach fod y stoptap mewnol yn ddiffygiol a bydd angen galw plymwr).
 • - Os nad yw'r dŵr yn yr eiddo'n rhedeg ar ôl cau'r stoptap mewnol, ond bod y mesurydd yn symud, mae'n bosibl fod gennych ddŵr yn gollwng, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos).

Dilynwch y camau canlynol os oes gennych fesurydd mewnol

 • Diffoddwch yr holl dapiau yn eich eiddo a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio
 • Os yw'r mesurydd yn troi, mae'n bosibl fod dŵr yn gollwng ar y pibellwaith/ffitiadau, seston y tŷ bach neu'r tanc dŵr yn eich eiddo (galwch blymwr)

Os nad oes mesurydd gennych, dilynwch y camau canlynol

 • Gwrandewch am sŵn hisian neu guro yn y pibellau
 • Diffoddwch y cyflenwad dŵr wrth y stoptap mewnol
 • Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn dod allan o dap dŵr oer y gegin ar ôl cau'r stoptap mewnol (os oes dŵr yn dod allan o hyd, yna hwyrach fod y stoptap mewnol yn ddiffygiol a bydd angen i galw plymwr).

Os oes sŵn o hyd, yna mae'n bosibl bod gollyngiad ar eich pibell gyflenwi. Os oes dŵr yn gollwng, cysylltwch â ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos).

Aa