COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Cwestiynau Cyffredin

A fydd fy nghyflenwad dŵr wedi ei ddiffodd trwy gydol y cyfnod hwn?

Yn anffodus, ni allwn ddweud ymlaen llaw a fydd y gwaith yn effeithio ar eich cyflenwad trwy gydol y cyfnod o dan sylw, neu am gyfnodau byrion yn ystod y cyfnod hwn. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n storio digon o ddŵr i bara trwy gydol y cyfnod am y gallai’ch cyflenwad gael ei ddiffodd yn llwyr trwy gydol y cyfnod.

Am ba hyd y gallaf i storio dŵr?

Rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n yfed dŵr sydd wedi cael ei storio am fwy na 24 awr, nac yn ei ddefnyddio i baratoi bwyd.

Pam mae’r dŵr wedi afliwio?

Gallai’r gwaith rydyn ni’n ei wneud effeithio ar y dŵr a gewch chi drwy’r tap am gyfnod byr. Gallai’r gwaith aflonyddu ar y gronynnau bychain bach o laid yn y prif bibellau dŵr gan wneud i’r dŵr edrych ychydig bach yn frown. Peidiwch â phoeni, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhedeg y tap nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Dylech osgoi golchi dillad nes bod y dŵr yn glir er mwyn osgoi staenio.


A fydd angen i mi ferwi’r dŵr pan ddaw’r cyflenwad dŵr nôl?

Weithiau, byddwn ni’n eich cynghori chi i ferwi’r dŵr ar ôl ei ddiffodd am waith cynlluniedig. Os nad ydyn ni wedi’ch cynghori chi i wneud hyn, yna does dim angen. Os ydyn ni wedi gofyn i chi ferwi eich dŵr, rydyn ni wedi gwneud hyn er mwyn sicrhau bod eich dŵr yn ddiogel i’w yfed a’i ddefnyddio wrth baratoi bwyd.

A fydd fy nŵr yn ddiogel i’w yfed ar ôl adfer y cyflenwad?

Bydd, rydyn ni’n dilyn gweithdrefnau llym iawn wrth wneud gwaith i adfer y prif bibellau dŵr, er mwyn sicrhau bod eich cyflenwad yn ddiogel i’w yfed. Os ydyn ni wedi rhoi taflen “cyngor i ferwi” i chi, mesur ychwanegol yw hwn er mwyn sicrhau bod y dŵr yn hollol ddiogel i’w yfed.

A fydd blas gwahanol ar y dŵr?

Efallai y sylwch chi ar newid bychan bach dros dro ym mlas a chaledwch eich dŵr oherwydd ein gwaith – gallwn eich sicrhau chi bod eich dŵr yn ddiogel i’w yfed.

A allaf i gael dŵr potel?

Rydyn ni wedi rhoi rhybudd i chi am y gwaith rydyn ni’n bwriadu ei wneud, a phryd y mae’n debygol o effeithio arnoch. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn eich galluogi i storio digon o ddŵr i ddiwallu eich anghenion yn ystod y cyfnod o dan sylw. Ni fyddwn ni’n darparu dŵr potel o dan yr amgylchiadau hyn h.y. wrth i ni ddiffodd eich cyflenwad ar gyfer gwaith cynlluniedig.


Fodd bynnag, byddwn ni’n darparu dŵr potel os caiff eich cyflenwad ei ddiffodd yn annisgwyl (er enghraifft: os oes rhwyg ar un o’r prif bibellau). Mewn achosion o’r fath, byddwn ni’n rhoi blaenoriaeth i gwsmeriaid bregus fel babanod a chwsmeriaid sydd wedi gwneud cais am Gwasanaethau â Blaenoriaeth

A fyddwch chi’n rhoi ad-daliad i mi, neu a fydd hawl gen i gael iawndal am y toriad yn fy nghyflenwad?

Am ein bod ni wedi rhoi 48 awr (neu ragor) o rybudd i chi, ni fyddwn ni’n cynnig ad-daliad i chi nac yn talu iawndal.

Mae gen i fusnes sy’n defnyddio dŵr, sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n buddsoddi mewn tanc wrth gefn i storio dŵr er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu ymdopi yn ystod y cyfnod pan fo’r dŵr wedi cael ei ddiffodd am resymau cynlluniedig neu mewn argyfwng. Dylech holi gwerthwr offer plymio am faint y tanc a’i ddyluniad ac ati at ddibenion storio dŵr yfed neu ddŵr i baratoi bwyd.

A fydd hyn yn effeithio ar fy nhanciau/llynnoedd pysgod?

Os oes tanciau neu lynnoedd pysgod addurnol gennych, rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n newid y dŵr. Ar ôl i’r cyflenwad ddychwelyd, dylech wneud yn siŵr eich bod yn gwirio ansawdd y dŵr cyn newid y dŵr yn y tanc.


A gaf i ddefnyddio fy nŵr poeth?

Os oes bwyler cyfunol (combi) gennych, rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n defnyddio’r dŵr poeth nes bod y dŵr oer yn rhedeg fel y dylai. Os oes tanc storio dŵr poeth gennych, byddem yn argymell eich bod chi’n gofalu rhag draenio’r tanc nes ei fod yn wag.


Ni ddylech yfed dŵr poeth sydd wedi cael ei storio fel hyn na’i ei ddefnyddio wrth baratoi bwyd.

A fydd hyn yn effeithio ar fy meddalydd dŵr?

Na fydd, ar yr amod ei fod yn cael ei arwahanu wrth i ni gyflawni’r gwaith a fydd yn effeithio ar eich cyflenwad dŵr.

Pa offer eraill y gallai hyn effeithio arnynt?

Dylech osgoi defnyddio peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri, cawodydd, offer cynhesu dŵr, peiriannau gwneud ia, neu beiriannau gwerthu diodydd nes i’ch cyflenwad gael ei adfer yn llwyr.

Pethau i’w Gwneud ac i’w Hosgoi

COFIWCH lenwi cynwysyddion addas a glân â dŵr i chi ei ddefnyddio tra bod y cyflenwad wedi ei ddiffodd.
COFIWCH wneud yn siŵr bod y tapiau wedi eu diffodd er mwyn atal llifogydd.
COFIWCH redeg y tap dŵr oer am ychydig funudau nes ei fod yn glir ac er mwyn cael gwared ar unrhyw arogl.
PEIDIWCH Â diffodd y stop tap tra bod y cyflenwad wedi ei ddiffodd.
PEIDIWCH Â draenio’r tanc neu’r silindr dŵr poeth.
PEIDIWCH Â anghofio am unrhyw gymdogion sy’n oedrannus neu’n anabl – efallai y bydd angen eich cymorth arnynt.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa