Blas ac Arogl Dŵr | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

C. Mae blas neu arogl od ar fy nŵr. Beth ddylwn i ei wneud?


O bryd i’w gilydd, mae cwsmeriaid yn dweud bod eu dŵr yn blasu neu’n arogli’n wahanol i’r arfer. Maen nhw’n dweud weithiau bod y blas a’r arogl yn ‘briddlyd’, yn ‘drymaidd’ neu fod blas cemegau ar y dŵr, er bod yna ddisgrifiadau eraill hefyd.

Dyma ambell i gwestiwn defnyddiol a allai’ch helpu chi i ddod o hyd i’r achos:

A yw’r blas wedi newid yn sydyn, neu a ydych chi wedi sylwi arno’n dwysáu dros amser?

A yw’n blasu’n od drwy’r amser – neu a yw e’n mynd a dod?

A oes gennych danc trosben sy’n bwydo’r tapiau dŵr yfed? Os oes e, gwnewch yn siŵr bod gorchudd ar y tanc, neu gofynnwch i blymwr wneud hynny. Os nad oes gorchudd ar y tanc, efallai bod rhywbeth wedi disgyn i’r tanc gan achosi’r blas neu’r arogl od. Os felly, bydd angen glanhau’r tanc, ei ddiheintio a gosod gorchudd addas drosto. Bydd angen i chi gael cyngor plymwr i wneud hyn.

A oes unrhyw waith plymio neu adeiladu wedi cael ei wneud yn eich cartref yn ddiweddar neu a ydych chi wedi cael dyfais newydd? Gallai hyn fod yn rhywbeth mor syml â gosod peiriant golchi newydd, cael pibell newydd wedi ei osod ar eich tap dŵr yfed, neu degell newydd.

  • Os nad ydych chi wedi gosod falf i atal y dŵr rhag dychwelyd ar ben pibell ddŵr eich peiriant golchi, weithiau mae dŵr sydd wedi bod yn sefyll yn y bibell yn gallu ffeindio’i ffordd i mewn i’r dŵr sy’n bwydo’ch tap, gan roi blas ffenol, neu TCP i’ch dŵr. Mae hyn yn gallu bod yn fwy amlwg wrth wneud diod gynnes.
  • Pibellau hyblyg byrion o dan y sinc sy’n cysylltu’r tapiau yw ffynhonnell y problemau o ran blas weithiau. Darllenwch y wybodaeth a ddaeth gyda’r bibell i weld a yw’r Gwasanaeth Ymgynghorol ar Reoliadau Dŵr (WRAS), neu sefydliad cydnabyddedig arall, wedi ei chymeradwyo i’w defnyddio gyda dŵr y brif bibell. Os na, dylech osod pibell gymeradwy yn ei lle. Wrth wneud eich gwaith plymio eich hun, neu wrth ofyn i blymwr ei wneud ar eich rhan, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n sicrhau bod yr offer yn addas i’w ddefnyddio gyda dŵr yfed bob tro, e.e. ei fod wedi ei gymeradwyo gan WRAS.

Os sylwch chi fod blas disel neu betrol ar eich dŵr, cysylltwch â ni ar unwaith am y gallai hyn fod oherwydd cwymp tanwydd e.e. lle bo rhywun yn eich eiddo neu mewn eiddo cyfagos wedi bod yn gweithio ar gar neu feic modur ac wedi gadael i betrol neu olew lifo i mewn i’r ddaear. Gall tanwydd ffeindio’i ffordd trwy’r ddaear a threiddio trwy’r pibellau plastig sy’n cludo’r dŵr. Mae’n gallu cymryd nifer o ddyddiau neu hyd yn oed wythnosau i’r tanwydd gyrraedd y bibell ddŵr.

Os ydych chi wedi gwneud yr holl bethau hyn ond bod y broblem yn parhau, rhowch alwad i ni.

Advice and Information

Check out our Water Worries page for more information and advice on your water supply

Aa