Arwain mewn dŵr yfed | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Ansawdd dŵr yfed Arwain mewn dŵr yfed

Daeth safon newydd, mwy llym ar gyfer plwm mewn dŵr yfed i rym yn y Rheoliadau Ansawdd Dŵr ym mis Rhagfyr 2013. Daw plwm mewn dŵr o hen bibellau plwm a all fod yn bresennol mewn adeiladau a adeiladwyd cyn y 1970au. Dros nifer o flynyddoedd, mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn gosod triniaeth ychwanegol (dosio ffosffad) mewn llawer o’n gweithfeydd trin dŵr i leihau’r plwm tawdd o bibellau plwm. Rydym yn cymryd miloedd o samplau dŵr bob blwyddyn i brofi ar gyfer plwm a bydd dros 99% o’r rhain yn bodloni’r safon plwm newydd.

Pan fyddwn yn canfod bod lefel y plwm mewn sampl dŵr yn uwch na’r safon reoliadol, byddwn yn cysylltu â’r cwsmer i’w hysbysu am yr hyn i’w wneud i leihau ei amlygiad i blwm a byddwn hefyd yn profi adeiladau cyfagos. Byddwn yn gosod pibelli newydd yn lle rhai plwm yr ydym yn gyfrifol amdanynt h.y. rhwng y brif bibell ddŵr a ffin yr adeilad. Cyfrifoldeb y cwsmer yw’r pibellau o ffin yr adeilad i mewn i’r adeilad.

Cymerwch olwg ar y taflenni ffeithiau hyn i gael rhagor o wybodaeth:

Aa