COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nŵr Ansawdd dŵr yfed Arwain mewn dŵr yfed

Daeth safon newydd, mwy llym ar gyfer plwm mewn dŵr yfed i rym yn y Rheoliadau Ansawdd Dŵr ym mis Rhagfyr 2013. Daw plwm mewn dŵr o hen bibellau plwm a all fod yn bresennol mewn adeiladau a adeiladwyd cyn y 1970au. Dros nifer o flynyddoedd, mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn gosod triniaeth ychwanegol (dosio ffosffad) mewn llawer o’n gweithfeydd trin dŵr i leihau’r plwm tawdd o bibellau plwm. Rydym yn cymryd miloedd o samplau dŵr bob blwyddyn i brofi ar gyfer plwm a bydd dros 99% o’r rhain yn bodloni’r safon plwm newydd.

Pan fyddwn yn canfod bod lefel y plwm mewn sampl dŵr yn uwch na’r safon reoliadol, byddwn yn cysylltu â’r cwsmer i’w hysbysu am yr hyn i’w wneud i leihau ei amlygiad i blwm a byddwn hefyd yn profi adeiladau cyfagos. Byddwn yn gosod pibelli newydd yn lle rhai plwm yr ydym yn gyfrifol amdanynt h.y. rhwng y brif bibell ddŵr a ffin yr adeilad. Cyfrifoldeb y cwsmer yw’r pibellau o ffin yr adeilad i mewn i’r adeilad.

Cymerwch olwg ar y taflenni ffeithiau hyn i gael rhagor o wybodaeth:

Aa