Dŵr afliw | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

C. Mae lliw od ar fy nŵr, beth ddylwn i ei wneud?


Rhywbeth yn aflonyddu ar y gwaddodion yn y pibellau dŵr sy’n afliwio’r dŵr fel rheol. Mae hyn yn gallu digwydd os oes angen diffodd y brif bibell ddŵr i wneud gwaith cynnal-a-chadw neu mewn argyfwng. Rydyn ni’n diweddaru ein gwefan drwy’r amser, cliciwch ar Gwaith cynlluniedig neu Gwaith brys to find out more.

Mae dŵr afliw yn annhebygol o’ch gwneud chi’n sâl, ond fydden ni ddim yn disgwyl i neb ei yfed os yw’n edrych yn annymunol. Dylai’r dŵr glirio’n weddol gyflym ar ôl ychydig funudau o redeg y tap, ond weithiau bydd angen rhedeg y tap am ryw 45 munud cyn i’r dŵr glirio.

Ceisiwch beidio â golchi dillad nes bod y dŵr yn glir, ond os ydych chi wedi gwneud golch a bod y dŵr afliw wedi staenio’ch dillad, golchwch nhw eto ar ôl i’r dŵr glirio. Os oes staen ar y dillad o hyd, cadwch y dillad a rhowch alwad i ni.

Os ydych chi’n poeni ac nad yw’r dŵr wedi clirio, rhowch alwad i ni.

Advice and Information

Check out our Water Worries page for more information and advice on your water supply

Aa