Ansawdd dŵr yfed | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nŵr Ansawdd dŵr yfed

Ansawdd dŵr yfed

Pryderon dŵr

Fideos o broblemau cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Darparu dŵr yfed o safon uchel bob amser yw ein blaenoriaeth. Bob blwyddyn rydyn ni’n cyflawni tua 300,000 o brofion dŵr ac yn eu dadansoddi, ac mae 99.96% o’r dŵr rydyn ni’n ei gyflenwi’n bodloni’r safonau o ran ansawdd dŵr yfed yng nghartrefi’n cwsmeriaid.

Weithiau mae pethau’n mynd o’i le, ac mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth am rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae ein cwsmeriaid yn eu gofyn, a fideos byrion sy’n gallu helpu.

Yn eich ardal chi

Cliciwch yma i weld unrhyw waith cynlluniedig neu waith brys sydd ar y gweill yn eich ardal chi.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa