Beth y gallwch chi ei wneud | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Beth y gallwch chi ei wneud

Mae hi’n bwysig eich bod chi’n cysylltu â’r cwmni sy’n darparu eich yswiriant cartref ar unwaith er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw ddifrod y mae’r llifogydd wedi ei achosi. Gallai peidio â gwneud hyn effeithio ar unrhyw hawliadau a wnewch chi o dan eich polisi.

Os nad oes yswiriant gennych, a’ch bod chi’n wynebu caledi ariannol, efallai y gallwn ni eich helpu chi.

Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r trawma y mae llifogydd carthffosiaeth yn eich cartref yn ei achosi. Pan fo cwsmeriaid yn dioddef llifogydd carthffosiaeth, mae hawl ganddynt gael iawndal.

rhagor o wybodaeth am lifogydd carthffosiaeth ar gael yn ein llyfr canllaw Gofal Llifogydd.

Aa